آرشیف

2019-5-2

رسول پویان

سیاه بازی

خدا خسته وفرمان به دست شیطان است
فـرشته غـایب و دجّال دون نمایـان است

به هرطرف نگری نقش پوچ ایوان است
ز ریـشـه خـانـۀ امـن بـشـر ویـران است

زمـان مهـر پـریـان و خشـم دیـوان است
هـوای شهپر سیمرغ و پور دسـتان است

جهـان ز سـفسطه و جهـل تـا شـده مملـو
زمان تـوطئه و قتل عقـل و برهـان است

ز رنگ و طیف و نژاد اختلاف میسازند
دیگـر دسیسۀ تخریبگرانـه عـریـان است

ز جنگ و کینۀ ادیان چو سود می جویند
ترورووحشت وبمب وجدل فراوان است

پـیامـبــران همه فـرمـانـبـر خـدا بـاشـنـد
شیوع تفــرقـه و جنگ ضد یـزدان است

ز کین راهـب و خاخام و شـیخ افـراطی
بنای عـدل و مـدارا ز پایـه لـرزان است

بنای تاریخ و فـرهنگ گـر خـراب شـود
زمـان محــو تمـدـن زوال انـســـان است

نگاه آیـیـنــه و چـشــم دل شــده تـاریـک
سحر زدامن خورشید جان گریزان است

غرور اسلحه از خـشم و زور می گویـد
دیگرنه طاقت بحث و نه جای پرسانست

بـه دسـت کیسـت مهار شـرارت افـراط؟
که اینقدر به جهان سرکش وشتابان است

گهی بـه شـام و عـراق و یمـن بُـوَد بلـوا
گهی بـه لیبی و افغـان سـتان توفان است

اگـر بهـار عـرب بدتر از خـزان گردیـد
نوید سلطه گـران وحـشت زمستان است

فقط نـه مـن شـده ام ضد این سیاه بازی
ازیـن درامـه جهـان بشـر پریشان است

دل همـه شــده خـونـیــن در سـریـلانکا
زکین ووحشت افـراط دیده گریان است

23/4/2019
 رسول پویان