آرشیف

2015-1-25

yfirozkohi

سیاست مداران اکثرآبعد ازسال 40 رخ به این میدان می نمایند

من ازبی نوانی نیم زرد رخ
رخ بی نوایان رخم زرد کرد

من اندرین روز ها سروکارم با کتاب یک تن ازسیاست مداران که شوق قدرت را دارد مرا سخت مصروف ساخته است این سیاست مدار18 ساله شوق سیاست را ازحال بادلش بارورنموده است وکتاب نوشته ودرنوشتهاش خودرا خیلی معتدل قلم داد نموده است من خیلی متاسف آنم که این جوان دانشـــــکده علوم سیاسی را نخوانده وهمین که ازیکی ازدارالمعلمین حومه های کایل فارغ ودست به نوشتن این کتــــاب برده است کتابش را من که ازدانشکده فیلولوژی فارغ شده ام وهمواره کوشش نموده ام که ازسیاست  دور باشم باید ادیتور کتاب شان باشم خیلی متاسفم دریکی ازمحابس کلیدی کتابش سردمدار دیروزی دیموکراسی آقابوش دنیــــا را بعد از هلتر، ستالین طاغوت وآدم سوز درجه سوم دنیا معرفی کرده گناه ازنوسنده نیست اوشوقی این کتاب را به نوشتار گرفته است ای کاش ایشـــــان حقوق بین دول ، حقوق سیاسی ، وباروابط بین المللی آغازین خودرا آشنا می ساختن وبعد دست سیاست را می بوسید ن من خیـــــــــلی متاسفم که این سیاست مدار 18 ساله به اسطلاحات قید رسمی ودور ازادب دپلوماسی این مرد ( صـــــــــــاحب زور وسیاست مدار مغرور) دیروز را  به سخنان  سرگردان خود یاد نموده است هنوز کتـــــاب شان اقبال چاپ را پیدا نکرده ازاین جوان آرزوی می بریم بد نیست که شغل دیگررا لطف فرموده درجستجوش برآید وزازچاپ این اثر سیاسی که نه تنها ایشـــــــــان مطرح نمی تواند بلکه زربه است براستعداد ایشان این عزیز سیاسی من وشما درمحبث دیـگر کتاب خویش خواستند گونه های حکومت مداری را دردنیا باید به بحث میگرفتن که نتوانستند . بی چارگی اینجا است که ایشـــــان گونه حکومت هارا درحکومت داری های قومی قبیلوی درافغانستان ازشاه امان الله تاپادشاه سلطان حامد کرزی جستجو کرده است :ازمن نیز خواهش کرده است تااسمش پیش من محفوظ باشد صرف بمن اجازت عطا کرده تااثرش را ازطریق ویبسایت جام غور مان به معرفی بیگرم ازاینکه این اثر نام نهاد سیاسی خیلی رغبتی نیافتم نام اثرش را من نمیگرم وزاین بچـــــه خوب امیدوارم بعد ازاینکه  حقوق سیاسی را دریکی ازدانشگاه های معتبر دنیا به پایان برسانند آن زمان من ودوستانم با این جـــــــــوان ارجمندوخوش ریخت نوکر خواهیم بود وراهی مان را جز به ایشــان نه به دیگر شخصیت سیاسی صاحب چپن قرقل نخواهم ریخت جوان عزیز سعادت ، سلامتی وتوفیق به شما درمیدان های کارزار سیاسی کشور به شما ازخداوند ارزومی نمایم  این نوشتــــــه من به آن معنی نیست که شما ازسیاست دست بگیرید شما آگاهی خودرا درپرتو سیاست های دنیا دنبال فرمائید تشکر ازشما وتشـــــــکر ازسایت جام غور که نوشته سروپا تقصیر من را نشر می فرمایند 
 
من ازبازوی خود دارم بسی شکر