آرشیف

2015-1-10

محمد صفر حقانی

سیاست دو گــانـــه امریکا و شوره کـایش در کشورهای خــاورمیانه

امریکا وهم پیمان های آن سیاست دوگانه رادرکشورهای خاورمیانه بازی میکنندکه درحقیقت این سیاست آنهاواقع بینانه نیست ازحضورنیروهای ایئتلاف بعدازسقوط حکومت طالبان درافغانستان وسرنگون حکومت صدام حسین دربغدادکه نزدیک 10‎-9‎سال میگذردهنوزهم جنگ ومبارزه آنهادوام دارددرنهایت امرهویداشدکه امریکاه ودیگرشوره کایش دراین جنگ ناکام شدندواکنون که چاره جزعقب نیشنی ندارن درسددراه دیگرهستندکه تلافی وجبران این خساره رابکند واین رانیزبایدیادآورشدکه امریکاودیگرکشورهای غربی به خاطرحفظ صلح ،امنیت ،پیشرفت وبشردوستی به افغانستان وعراق نیامده بودن بلکه انهاازاین دونقطه احساس خطرمیکردن چراامریکا وشوره کایش قبل ازceptember11متوجه نشده بودندکه مدت هابودجنگ وآدم کشی درافغانستان جریان داشت حتی قهرمان ملی کشورشهیداحمدشامسعوددرسفرکه درفرانسه داشتن کشورهای غربی راخطاب قرارداده گفت اگرجهان متوجه معضله افغانستان نشوداین معضله جهان شمول خواهدشد وهمان طورهم شد درآن وقت هیچ کس صدابالانکردامریکابه خواب غفلت فرورفته بوداما همینکه بانک تجارت اش مورداصابت طیارات قرارمیگردبزودی عکس العمل نشان میدهدودرک میکندکه بایدجلواین معضله گرفته شوددرغیرآن منافع وجان امریکای هاودیگرکشورهای غربی درخطراست همان است که باتانک،توب وطیارات جنگ خودبالای افغانستان حمله آورمیشودکه آنهاعامل بدبختی درکشورعزیزمامیشوند مردم مارابیگناه به بهانه تروریست والقاهده به شهادت میرساننددرحالیکه خودشان خوب میدانندکه پایگاه های القاهده درپاکستان است وازپاکستان اکمال میشودامابازهم بم وتوب رابالای مردم بیگناه افغانستان پرتاب میکنندبه هرحال ازمدت حضورشان تااکنون کدام دست آوردنداشته اندوندارن پس آنهامجبورشدن که این سرزمین راترک بگویندهمینکه قبل ازاینکه ازافغانستان خارج شوندچاره کاررامیکنندوازاحساسات گرم ومجاهدانه مسلمین سوء استفاده میکنند دراول که مظاهرات ازتونس ومصرآغازیافت غربیان حمایت شان راازمظاهره کننده گان اعلان نمودن وگفتن که این حق مردم است ازکسانیکه سال هااست براریکه قدرت نشسته بگیرن وآنهابرسررهبران فشارواردمیکنندکه ازقدرت کناره کنندامااین مظاهرات دراین جاختم نمیشودودامنه آن به بحرین، سوریه، لیبی وعربستان سعودی نیز سرایت میکندجای بس تعجب اینجااست که ناتوودیگرکشورهای غربی مدت هااست درافغانستان وعراق که درمقابل القاعده وشوری شیان میجنگندامادرلیبی حمایت شان راازشوریشیان اعلان میکنندوبرمعمرقذافی فشارواردمیکنندکه ازقدرت کناررودامامعمرقذافی رهبرلیبی خوب میداندکه چشم امریکاودیگرغربیان درذخایرنفت نفت لیبی دوخته است ومیداندکه اگرازقدرت کناررودومخالفینش به قدرت برسندامریکاوشوره کایش سلطه شان رابرلیبی وذخایرنفت آن مستحکم ترمیکنندبناآدرمقابل مخالفینش ایستاده گی میکندودرهرنقطه آنهاراسرکوب میکنداماغربیان که میخواهندیک تیررابدونشان بزنندفورآجلسه اضطراری تشکیل میدهندواعلان میکنندکه جهان نمیتواندنظاره گرجنایات ضدبشری معمرقذافی باشدوقبل ازاینکه کدام فاجعه واقع روخ بدهدبایدجلوی آن راگرفت وآن راازصحنه سیاست برای همیش عقب زدفورآطیارات جنگی شان رابدون کدام مشوره بادیگرسازمانهاودیگرکشورهادرآسمان لیبی بالامیکننددرقدم اول آسمان لیبی رامنتقه منع پروازقرارمیدهندبعدآپایگاه های جنگی قذافی راموردحملات طیارات شان قرارمیدهند این است درلیبی چرادربحرین وعربستان این سخن هاگفته نمیشودوآنها حمایت شان راازدولت های شان اعلان میکنند اینکه غربی هاسیاست دوگانه رابازی میکنندومیخواهندبه یک تیردونشان بزننداین است که اول اینکه دربعض کشورهای د چاربحران حمایت شان راازحکومت اعلان میکنند ودربعض هم ازشوریشیان دوم اینکه میخواهندبه یک تیردونشان بزنند این است که اول درسدداین هستندکه به منابع نفت خاورمیانه دست یابندومناطق نفت خیزرادرتحت کنترول خودداشته باشندودوم اینکه غربیان حراسان هستندومیخواهندکه قلب های معترضین رابدست بیاورن که مبادااگراین ملت هاوحدت رابه یکباره گی دربین خودشان بمیان بیاورن واین شورش ومظاهرات رادرتمام جهان دامن بزنندویک سددربرابر مردم غرب شوندوغرب راتهدیدکنندودراین انشاالله شکی نیست غربی هاازحساسات ومبارزات مسلمین بیسار درترس ووحشت هستند غربی هاهرقدرکه ازسیاست نرم کاربگرن مسلمین دشمنان خودراشناخته اندومیشناسندومسلمین همیشه غالب هستند ازبارگاه خداوندمتعال طلب استد عامیکنم که روزی رسدتنهااسلام و مسلمین درجهان حکمروای کنندوبس به امیدمؤفقیت وپیروزی.تشکرازسایت جام غورخداوندبرای تان پاداش عظیم دهد.امیداست که این رانشرنماید.

 

نویسنده:محمدصفر(حقا نی )

ازولایت غور1390‎/1/12‎