آرشیف

2016-4-4

afrotan

” سیأ “ست یک بــــــــــــــــــام و دو هوا !

شائعه وجود عقب نشینی استراتیژیک نیروهای موسوم به اردوی ملی افغانستان از ولایات جنوب غربی افغانستان به قدری محکم و ریشه دار شده است که نه فقط مطبوعات آزاد و سرکاری آنرا جدی گرفته اند و درباره آن مطالبی را مینویسند و منتشر میسازند که هیچگونه جای بحثی در آن نیست بلکه مردم عادی و عوام الناس  نیز وقتی چنین شائعاتی را بصورت مستند میبینند و میشنوند  با ناقراریی و اضطراب خودرا واداروملزم  به اشتراک در این بحث سرنوشت ساز تاریخی  می بینند .

https://www.youtube.com/watch?v=MBy9f80_P40

 عقب نشینی های آخیری مبنی بر ترک پوسته ها و مراکز نظامی ازسوی ارتش ملی که هم اکنون جریان دارد مورد بحثهای موافق و مخالف قرار گرفته است . دولت وحدت ملی بروزن " مالی "  از یکسو با توده های محروم و تهی دستی مواجه است  واز سوی دیگر دست های ناپاکی از آستین پوسیده این دولت مافیائی بیرون آمده و می خواهد طوری وانمود کند که گویا تحرکات  آخیر آرتش ملی وابسته به دولت ما فیائی بر مبنای محاسبات نظامی و تاکتیکی طراحی شده است تا ارتش ملی با صلابت و قاطعیت لازم وارد عمل شوند . !!اما حقیقت غیر از آنچه هست که سخنگویان رسمی و نیمه رسمی در باره تحرکات آخیر دسته های از ملیشا ها و آرتش به اصطلاح ملی در باره آنچه که " عقب نشینی تاکتیکی !!" میخوانند ،  بیان میدارند . 
 

ادامه مطلب در اینجا