آرشیف

2015-1-26

محمد دین محبت انوری

سگرت بــــــــــر شخصيت تاثير گذار است

 
دود نمودن سگرت نه تنها بخود شخص مضر تمام ميشود بلكه صحت ديگران را نيز به خطر مي اندازد.
سگرت   نوع گياه  كوكايين بوده كه تاهنوز مصرف آن بهر وجه كه باشد زيان آور ثابت شده است.
اين ماده مستقيمآ بالاي رشته هاي عصبي انسان تاثير سو داشته از آن سبب است كه مبتلايان آن احساس آرامش وتسكين عصب ميكنند وبصورت متداوم به آن معتاد ميشوند سگرت قبل از دود كردن تنباكو خالص است. ولي بعداز اينكه ميسوزد وبه دود تبديل ميشود در اثر تحول دروني به مواد مانند كاربون وغيره تبديل ميگردد.
درآن حالت  مسموميت و زهر آگين ترميشود كه مصرف كننده را از ناحيه شش ها ، مري، گلون ، سيستم تنفسي، حضمي مورد حمله قرار ميدهد وبه مرور زمان سيستم تنفسي بدن به آن عادت ميكند كه دروقت نرسيدن اين مواد يك نوع سگنال به عصب ميدهد ودوباره ميل دود نمودن سگرت به انسان دست ميدهد.
به سلسله اضرار ونابكاربودن سگرت درصورت استعمال دوامدار تمام وجود انسان از جمله جريان خون تابع موثريت سگرت شده وانسان را از حالت عادي ونورمال انحراف داده ودريك انزواي كلي قرارميدهد وسگرت بيش از هرچيز ديگر دشمن نزديك سلامتي انسان بوده با گذشت زمان حجم واندازه مصرف نزد شخص معتاد بالا ميرود وهمان نشه يامزه روز اول برايش نميرسد.سگرت در هر دود خود يك ثانيه از عمر انسان را ميكاهد و هويدا است كه اشخاص معتاد به سگرت اگر ظاهرآ سالم هم باشند مقاوت وجود شان درمقابل امراض وآفات عضوي نسبت به اشخاص غيرمعتاد چندين برابر پايين آمده ودوره معافيت بدن شان كم ميشود طور مثال: اين اشخاص درست دوش كرده نميتوانند واشتهاي منظم ندارند.رنگ دندانها سياه ميشود رنگ پوست كبود وسياه ميگردد از جمله لبان.
تاثير سگرت بر شخصيت: ديده باشيم كه حين دود نمودن سگرت دود آن از دهن وبيني شخص بيرون شده وفضاي نزديك آنرا آلوده ميسازد ودهن دندان آن شخص بوي ميدهد كه خودش آنرا حس نميكند ولي كسيكه كنار اوقرار دارد سخت اذيت شده وحوصله نميكند باوي ملاقات كند وهمچنان دود سگرت لباس ، كالا  ودستمال نفر را دود  آگين نموده درمحفل ومجلس خوب درك ميشود كه هر غير سگرتي بآن متوجه بوده باعث كم شدن قدر وشخصيت آن ميشود وبرخي ازمردم حاضرنيستند همراه اشخاص سگرتي دريك موتر سفرنمايند ويا دريك خانه زنده گي نمايند اين حقيقت مسلم است كه شخص مبتلا به سگرت دوستان كم داشته وغيرمستقيم بديگران ضررميرساند.
تاهنوز هيچ آدمي پيدانشده كه از استعمال سگرت راضي باشد ومفديت آنرا به اثبات برساند.
چنانچه از يكسو زير فشار ضرر سگرت ميباشد واز جانب ديگر محبوبيت خودرا در اجتماع ازدست ميدهد.
هستند كسانيكه دربرابر ديگران سگرت دود ميكنند ومزاهم صحت همنشينان شده علاقمند رساندن زيان ناخود آگاه ويا آگاه بديگران ميباشند. كه دور از تقاضاي معاشرت وزنده گي اجتماعي خواهد بود كسانيكه سگرت ميزنند همه انسانهاي خوبي اند اما به علت مبتلا بودن شان به سگرت از زنده گي خوش اجتماعي وفاميلي روز بروز فاصله ميگرند طوريكه از بعضي شنيده شده كه گفته اند ( سگرتي سري نه سري ) ويا برخي از جوانان دروقت ازدواج دچار مشكل شده وحتي ديده شده كه دختران خوش ندارند با جوان كه سگرت دود ميكند عروسي كنند چون ميدانند سگرت به صحت مضر است بنآ ايشان از اول نميخواهند شوهر مريض داشته باشند.
بايد خاطرنشان شود كه درباره مضربودن سگرت هرچه نوشته شود كم است ومنطق امروز جهان آنرا رد نموده وبه آن خط بطلان مي كشد چنانچه گزارشات دانشمندان حاكيست كه سالانه چندين مليون نفر درجهان از اثر استعمال سگرت به امراض سرطاني ، برانشيت ، اسما وغيره مبتلا شده وجان خودرا از دست ميدهند.
ودر آخر با ذكر يك متل رشته قلم راميبندم كه ميگويند: ( آدم بي عمل به عجل خود ميميرد)
 
پايان
چغچران
سرطان   1388