آرشیف

2015-6-2

mazizi

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر مسلمانان میانمارعراق ، سوریه و افریقای وسطی

ای مدعیِ حق بشر ! باد  بر تــوعار
روز سپید خلـق جهــان گشته شام تار
 
بنگر! به خیل رمۀ مظلوم و بی شبان
شبخون هــا، زگلۀ کفتار وگـــرگ هـار
 
بر هر طرف که خوب نظر میکنی بچشم
آتش زبانــه می کشد از باغ ومــرغــــزار
 
دود سیــاه بلنــــد شــده تا به آسمــان
از دشت وکوه وجنگل وهرباغ وسبزه زار
 
گوشهای بیش خلق جهان خسته درد مند
ازغـُـــّرِش طیـاره وبم هـــا و وانفـجـــار
 
از قتل عام خلق مسلمان به هــر طرف
سیلاب خون روان شده از رود و جویبـار
 
ای مــــدعی حــق بشر ! کـــور گشته ئی
هر گز ندیده ای تو بچشمت «میان مار»(1)
 
اطفال خرد ومـردوزن و پیر یا جوان
بنگر چسان کباب شوند در لهیب نار
اردوی وحش ولشکر ابلیس هر طرف
از روزگار خلـق مسلمان کشد دمــار

آنجا کسیکه سجده به الله می کند
محکوم مرک بوده ندارد رۀ فــــرار    

صـد ها هـزار خلق مسلمـان  بینــوا
 در انتظار مرگ همه درصف وقطار

در برمه  مسلمین همه محروم از حقوق
 حتی بشر حساب نگـــــردند در شمار
   
ای حامیِ حقوق بشر! دیده ای به شام
بر خلق سوریه چه گذشته است از«بشار» (2)
 
سفـــاح ســوریه چوهـلاکو بتخت ظلم
فرمان دهد به قتل زن ومرد و یا صغار
 
داری خبر! زقتــــل مسلمان ســوریـــــه
باری حساب آن شده بیش ازسیصد هزار
 
اندر عـراق بعد یکنیم دهه، کنون
 کشتارمسلمین همه با دست نا بکار
 
انســـانیت فرار نمــوده، ازین جهــان
رخت بسته است عاطفه از دور روزگار
 
ای مدعی حق بشر ! خسته گشته ایم
از هــر دروغ .مکر وفـریب تـو بار بار
 
دور افگن این نقــاب نفاق از رخِ سیـاه
دیگر حــــدیث حق بشر بر زبان میـــار

والسلام
عزیزی- ساعت 14:03
31-05-2015

1- میان مار – مراد از همان کشور برما ویا میانمار است
2- بشار همان سفاح دمشق یعنی بشار اسد است