آرشیف

2015-1-14

گل احمد عثمانی

سپـاس و امتنان از وبسایت وزین جام غور

786
 
حمایت ازمعلولین وورثه شهدامسئولیت همگانی وملی همه اقشارجامعه است تا درامورفرهنگی،اقتصادی واجتماعی ودسترسی آنان به خدمات عام المنفعه توجه دلسوزانه صورت گیرد متاسفانه معلولین عزیزما درسرتاسرکشوروبخصوص درغوردسترسی فزیکی شان به خدمات همگانی بسیارمحدوداست زیراسیستم طرح ودیزاین ساختمانها،سرک های عمومی وفرعی،مکاتب،تاسیسات صحی وخدمات ترانسپورتی قسمی ایجاد شده که اکثرا باعث محدودساختن امورتعلیمی وزندگی معلولین گردیده است وآنان نمیتوانند بدون همکاری پایواز و همکار در مکاتب، مراکز صحی وشهر و بازار ها حرکت کرده وشخصا مشکل خویش راحل نمایند. بدین اساس معلولین زیادتر خانه نشین میگردند و محتاج به دیگران میشوند. با آنکه درجهان دیگر تمام سیستم ها مطابق نیازمندیهای همه انسانهای سالم و غیر سالم طرح وساخته میشود.
به هرحال بخاطر همکاری وهمدردی معلولین عزیز غوردست اندرکاران گرامی ودلسوز سایت پرافتخار و وزین جام غور اجناس و وسایل ذیل را به این ریاست اهدا نموده اند:
1- بایسکیل یاولچربه تعداد 8پایه
2- عصا چوب بغلی به تعداد 7پایه
3- عصاچوب دستی به تعداد 24پایه
4- باسکویاترازوبه تعداد یک پایه
5- کمود سیاربه تعداد4پایه
6- دستشوی به تعداد یکپایه
7-وسیله متحرک برای معلول یکپایه
8- وسیله کمک کننده دیگر8پایه
 

سپاس و امتنان از وبسایت وزین جام غور

ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین غور ازینکه قبلا این وسایل دراختیارخود نداشته  وکدام منبع دیگر نیز درین مورد کمک نکرده است وضرورت جدی به این وسایل احساس میگردید که متاسفانه  برای معلولین عزیز درین قسمت کمک کرده نمیتوانیستیم واین کمک ها مطمنامشکل تعدادی بسیار ازمعلولین را که به این وسایل ضرورت داشتند ولی توان خریداری آن نیزنداشتند کمک بزرگ میباشد بنا ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین غورهمکاری عزیزان وبسایت جام غور را قابل قدردانسته وبه نمایندگی ازمعلولین عزیزغوراظهار سپاس وامتنان مینمایم واز خداوند برای این دوستان سعادت دارین ازبارگاه احدیت لایزال استدعادارم.

 
بااحترام
گل احمد عثمانی
رئس کار،اموراجتماعی،شهداومعلولین غور