آرشیف

2020-10-25

استاد فضل الحق فضل

سوگنامه ی دشت برچی

به خون رنگین در و دیوار برچی !

بنال ای مادر غمخوار برچی !
به حال دیده ی خونبار برچی !

نگر چون کرده پرپر از سر کین ؟
یکایک هر گل بی خار برچی !

به گوش جان شنو از بی تمیزی
فغان و ناله های زار برچی !

نگر بر پیکر صد پاره ی او !
نشان ظلم نا هنجار بر چی !

ز جهل و ظلمت و بیداد گردید !
به خون رنگین در و دیوار برچی !

نگه را تیز تر کن ای مسلمان !
به سویی دشمن خونخوار برچی !

گدا زد دل ازین سوگ جگر سوز !
ز اشک و دیده ی خونبار برچی !

جهنم گشته است بستان کوثر !
ز سوگ و ماتم تکرار بر چی !

تعصب دور کن از فکر و هوشت !
ز جان و دل بشو همکار بر چی !

به فضل خود نظر کن ای خدایا !
به سویی پیکر بیمار بر چی !

استاد فضل الحق فضل
شهر هرات
سوم عقرب 1399 هجری شمسی