آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

سومین سالروز شهادت مرحوم گل احمد غفـوری معاون اسبق ریاست معارف ولایـت غور گرامی باد!

بـا ز  آ مــــد  ســا لـــروز  مــرگ  آ ن  مــــرد  د لـــیـــر
در سخا وت  حـا تــم  وا نــد ر شـجا عـت هـمـچـو شـیـر
 
نا م  نیـک و حـســن ا خــلا قــش به عـا لــم  مـشـتـهــر
گـشـته  ا ز حـســن  سـلـو کـش هـمـچـو مـردان شـهـیـر
 
بـهــــر ا ولاد  مـعـــا رف  ا ز  پــد ر غــمــخــو ا ر تـــر
مـیـر سـیـد از لـطــف او  بـر  هـــرکـســی  خـیـر کـثـیـر
 
با هــمــه  اعــزا ز و عـــزت  وا قــف  ا حـوا ل خـلـــق
بـر ضـعـیـفــا ن  و فـقـیــر ا ن  بـوده  دا یـم د سـتگـیــر
 
فکــر آ با دی  مـیـهـــن  نـیـکـنـا مــش  کــرده  ا ســت
فـطــرت  آ زا د ه  ا ش کـرد ه  و را  روشــن  ضـمـیــر
 
هـــمــت  وا لای  ا و بـگـــر فــت  تـا   را ه  عـــر و ج
شـد  درخـشـا ن نام  نیکـش هـمـچـو خورشـیـد  مـنـیـر
 
وای دردا ! کـز حسـا د ت  چـرخ د ونـش  شـد رقـیـب
تا که  شـد آ خـر شـهــیـد ا ز حسـرت  ا ین  دهــر پـیـر
 
فــضــل و احسـا ن  خـد ا با شــد  تـو را  دایــم  پـنـا ه
ا ی شهــیـد ی  راه  حـق  وی مـو نـس شـاه و فـقـیــر
 
شـا د  با د  !  ا رواح  تـو  ای  وا لـه ُ  حــب  و طــن
هـسـت  فــردوس  بـریـن را  خـون  پا ک  تـو بـشـیـر

 

استاد فضل الحق فضل
چـغـچــرا ن  دیـار فـیـروز کـوه  سـا ل 1391  هـجـری شـمـسی
ایـن  پا ر چه  به مناسبـت سومین سا لــروز شهـا د ت  مـر حـوم   گل احــمــد غـفـوری  معاون اسبق ریاست معارف ولایت ســروده شــده ا ســت
روحــش شـاد ویـاد وجمله شـهدای راه  وطن در دلـهــا و د ما غـهـــا زنده بـا د !