آرشیف

2016-4-11

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره القريش

خلاصه تفسیر:
از اینکه مردم قریش به سفر زمستان و تابستان عادت کرده اند،  پس ( بخاطر شکر این نعمت ) باید مالک این خانه کعبه را عبادت کنند، آن که به آنها در گرسنگی طعام داد، و از ترس آنها را در امان گذاشت.

معلومات مختصر:
(سورهٔ  قریش ) مکی، و دارای ( 1 ) رکوع ، (4) چهار آیت ، (17 ) کلمه ،  (79 ) هفتاد ونه حرف ، و( 41 ) چهل ویک نقطه است.
 ولی عده ای بر این باور اند که در مدینه نازل شده، ولی مضمون سوره و اسلوب بیان آن  مخصوصآ «بخش  رب هذا البیت » بر مکی بودن  سوره تاکید می دارد.
مفسران بدین عقیده اند که:
سورهٔ « الفیل و قریش » ارتباط تنگا تنگی با هم دارند، چنان معلوم می شود که همزمان ودریک مرحله نازل شده اند در هر دو خطاب متوجه قریش است.
 نعمت های الهی را بیان می دارد و قریش را به سپاسگذاری دعوت می کند در یکی پیروزی بر دشمن مجهز ونیرومند را در دیگری نجات از خوف وگرسنگی را بیاد قریش می آورد و به آنان خاطر نشان می سازد، همانطوریکه  پروردگار کعبه از شر اصحاب فیل نجات داد ،فقر وگرسنگی شما را نیزاز میان برداشته  و در عوض رزق وروزی وافر بشما ارزانی می فرماید، به حالات ترس وخوف تان خاتمه بخشیده وامان وفضای امنیت را را به شما عنایت می فرماید ، میتوانید در گرما  وسرما ، در شب وروز به سفر به پردازید وبه امور تجارتی خویش مشغول شوید وکسی نیست که برای شما وامور تجارتی شما مزاحمت خلق کند ، پروردگار با عظمت خطر دشمن را دفع وبرای شما نعمت صلح را به ارمغان اورد. 
 

ادامه مطلب در اینجا