آرشیف

2016-6-3

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره الطارق

موضعات اساسی این سوره بردو محور«معاد و رستاخیز» و« قرآن عظیم الشان وارزش واهمیت آن» می چرخد.
ولی دربدو سوره بعد از قسم های اندیشه آفرین اشاره به وجود مراقبین الهی بر انسان می كند. بعد برای اثبات امكان معاد ( روز بازگشت و قیامت)،   به زندگی نخستین وبدو پیدایش انسان از آب نطفه اشاره فرموده ونتیجه گیری می كند .(خداوندی كه قادر است او را از چنین آب بی ارزش وناچیزی بیافریند توانائی بر بازگشت مجدد او را  دارد).

در مرحلهٔ بعد به بعضی از خصوصیات  روز رستاخیز اشاره كرده، سپس با ذكر قسم های متعدد وپر معنائی اهمیت قرآن را گوشزد می نماید،وسرانجام سوره را با تهدید كفار به مجازات الهی پایان می دهد.
در این سوره با زیبایی خاصی گفته شده است: كه هر كس مراقب ومحافظی دارد كه اعمال او را ثبت و ضبط وحفظ می كند و برای حساب وجزا نگهداری می نماید.

بنابراین انسان هرگز تنها نیست وهركه باشد وهر كجا كه باشد تحت مراقبت  فرشتگان الهی ومأموران پروردگار خواهد بود. این مطلبی است كه توجه به آن در اصلاح وتربیت انسان فوق العاده مؤثر است.

 

ادامه مطلب در اینجا