آرشیف

2016-5-19

الحاج امین الدین سعـیـدی

سوره البينه

نام مشهور این سوره « البینه » می باشد . «بیّنة» به معناى دلیل روشن است که به واسطه آن حق از باطل آشکار گردد. این نام  از اول آیهٔ این سوره گرفته شده است.  این سوره در مدینهٔ منوره نازل شده.  اگرچه  برخی از مفسرین، بدین باور اند که این سوره در مکهٔ  مکرمه  نازل شده است.  در حالیکه متن سوره گواهی میدهد که نزول آن  باید در مدینه منوره صورت گرفته باشد چون از اهل کتاب بحث می کند ومخصوصآ که اهل کتاب قبل از مشرکین نام می برد.
نزاع با اهل کتاب وبحث مفصل در باره آنان در مکه مکرمه سابقه ندارد، این منازعه در مدینهٔ منوره آغاز شد.
سورهٔ « بینه »  به ترتیب جمع آوری نود و هشتمین سورهای است كه بعد از سوره
« قدر»  و قبل از سوره « زلزله »  در قرآن آمده است
.
و به ترتیب نزول نیز « صدمین»  سورهای است كه بعد از سورهٔ « طلاق»  و قبل از سورهٔ  « حشر»  نازل شده است.
طوریکه گفته آمدیم این سوره، در مدینه منوره نازل شده  از جملهٔ، سوره های  خالص  « مدنی» است که  دارای یک (1) رکوع ، و 8 آیه  میباشد.
 هکذااین سوره بنام های «اهل الکتاب‏»، «قیامت‏»، «بریه‏» و «انفکاک‏» «لم یکن» و «قیمة» نیز مسمی  می باشد .

 

ادامه مطلب در اینجا