آرشیف

2016-4-10

الحاج امین الدین سعـیـدی

سورهٔ العصر

مگر آنانیکه آورده اند ایمان  وکار های شایسته انجام داده اند ، وهمدیگر را به حق و درستی سفارش کرده اند وهمدیگر را به صبر وشکیبایی فرموده اند.
مفسرین ترجمه وتفاسیر متنوع را در  مورد کلمه
ٔ « العصر » بعمل اورده اند، برخی از مفسرین آنرا به « وقت عصر » ترجمه و تفسیر می نمایند.
 برخی از مفسرین « العصر » را
به زمانه خاص مخصوصآ عصر پیامبر صلی الله علیه وسلم تعبیر نموده وبدین تر تیب مفسران می خواهند با تفاسیر مختلف در توضیح وتشریح این کلمه بپردازند.
ولی اگر استدلال وتفاسیر هریکی از این مفسرین مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرد، هیچ کدام از این ها دلیلی برای اختصاص « العصر » به وقت وزمانه خاص را ذکر نه نموده اند، با این توجیه ارتباط میان قسم و
جواب آن از میان می رود و در اینصورت با هیچ تعبیر وتاویلی نمی توان ثابت کرد که « العصر » گواهی میدهد که انسان در خسران و زیان است.

 

ادامه مطلب در اینجا