آرشیف

2016-4-17

الحاج امین الدین سعـیـدی

سورة الناس

تعدادی از مفسرین سورهٔ ( الناس والفلق ) را بنام «معوذتین » مسمی نموده اند، طوریکه از فحوی  هر دو سوره معلوم می شود که هر دو سوره، دارای یک بحث اند که درهر دو سوره پناه جستن به الله تعالی  از شر است.
 اگر
در فحوی سورهٔ متذکره کمی دقت بعمل اید، به وضاحت درخواهیم یافت که سورهٔ « الناس » را شرح سورهٔ « الفلق »درمی یابیم درسورهٔ الفلق از« دمندگان در عقد ها » بحث بعمل آمده و د ر سورهٔ « الناس »« از کسیکه در سینه های مردم وسوسه ایجاد می کنند » بحث شده است .
در سوره ‌‌» فلق » پناه خواستن از آفات ومصایب دنیا ذکر گردیده ودر سوره « الناس » نسبت به پناه جستن از آفات اخروی تاکید بعمل آمده است ، وهم چنان که مفهوم لفظ

« شر » در سوره « فلق » بیان گردید که شامل آلام وموجبات آلام هردوهست ، در سوره الناس از شر چیزی،  پناه خواسته شد که سبب تمام گناهها ست ، یعنی وساس شیطان وآثار آن ، وچون ضرر آخرت شدید تر است ، بنابر این ، بر تاکید آن قران کریم به این سوره ختم کرده شد .

 

ادامه مطلب در اینجا