آرشیف

2018-8-1

محمد دین محبت انوری

سود و زیان سفر

زمانی بود که سفررا به شوق رسیدن به هدف آغازمیکردیم وقدم های ما تنگ های زمین را باهم نزدیک میکرد.درسفرها با دل نفسرده فارغ از اندیشه بودیم  وسختی وسردی سفربرای ما یکسان شده هرچند سختی ومشکلات را تجربه میکردیم تحمل اش برای ما شادی می آفرید وراضی میبودیم .رسیدن به قریه جات برای ما چنان بود که وقتی آدم آشیانه کبکی را پیدامیکند مسرت بخش وتسکین دهنده بود.کارکردن یک افختارلذت بخش شده بود چنانچه ازانجامش پشیمان نبودیم وآنرا نعمت روزگار میدانستیم.
ماندگی وخستگی های سفررا درزیردرختان سبز وکنار دریاچه های روان وسرکوها و تپه های بلندو دلکش دور میکردیم هوای آزاد وصاف دره ها وکوها برای ما جان دیگرمیداد ورنج گرد وغبارآنرا برسر کوه ها وتپه ها می افشاندیم وشوق کارکردن دروجود ما بیشتر ازحالا درجوش بود.
افسردگی وواماندگی درپیکر طبیعت پنهان بود، ولیک درد اورا حس نمیکردیم. سفرما به سفربدون خطرودلهره میمانست که گویا ازتمام حوادث درامان وازصدای فیرتفنگ دور بودیم. راه مسافران خسته دل را کمتر کسی میداشت وبه آزار وازیت اش کمرنبسته بود.
بلندی وپستی،خم وپیچ راه ها وگرد وخاک زمین همسفری بود که درهرجا مارا همرای میکرد وما شکایتی نداشتیم.
ازصحبت با مردم ونوشیدن چای نمیتوانم دل بکنم چنانچه آنهاهم باما سخاوتمندانه محبت میکردند. با مردم بودن  لحظه هارا میتوان خوش ساخت.ازسفرهایم سودای بسر دارم ودرعین زمان حکایت های نیز درسر دارم.
کاردربرنامه انکشافی مزایای هم دارد که نمیتوان ازآن صرف نظرکرد.معرفت بامردم،افزایش معلومات درمورد روستاها.اندوختن تجارب انکشافی ساخت وساز پروژه های متنوع ساختمانی وغیر ساختمانی، حسابدهی، مدیریت منابع مالی، ارتباطات، هماهنگی، اشتراک زنان با مردان درپروژه ها وتصمیم گیری ها، تقویت افهام و تفهیم، حل منازعات و مشکلات اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، آشنای با شیوه های نظارت، کیفیت پروژه ها، یافتن نواقصات و کمبودی ها و یافتن راه حل های آن.

ادامه مطلب در اینجا