آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

سوال و جـــــــواب اعرابی از حضرت رسول اکرم ص

عرض کرد می خواهم داناترین مردم باشم حضرت فرمود از خدا بترس

عرض کرد می خواهم از خوبان در گاه خدا باشم حضرت فرمود شب و روز قرآن بخوان
عرض کرد می خواهم همیشه دل من روشن باشد حضرت فرمود که مرگ را فراموش مکن
عرض کرد می خواهم همیشه در رحمت حق باشم حضرت فرمود با خلق خدا نیکی کن 
عرض کرد می خواهم از دشمن به من افتی نرسد حضرت فرمود همیشه توکل به خدا کن
عرض کرد می خواهم در چشم مردم خوار نباشم حضرت فرمود پرهیز گار باش
عرض کرد می خواهم عمر من طولانی باشد حضرت فرمود صله رحم کن
عرض کرد می خواهم روزی من وسیع گردد حضرت فرمود همیشه با وضو باش
عرض کرد می خواهم به آتش دوزخ نسوزم حضرت فرمود چشم و زبان خود را ببند
عرض کرد می خواهم بدانم گناه به چه چیز ریخته می شود حضرت فرمود تضرع و توبه به حال بیچارگی
عرض کرد می خواهم سنگین ترین مردم باشم حضرت فرمود از کسی چیزی مخور
عرض کرد می خواهم پرده عصمتم دریده نشود حضرت فرمود پرده عصمت کسی را مدر
عرض کرد می خواهم که گورم تنگ نباشد حضرت فرمود مداومت کن به قرائت سوره تبارک الذی
عرض کرد می خواهم مال من بسیار شود حضرت فرمود مداومت کن به قرائت سوره واقعه هرشب
عرض کرد می خواهم فردای قیامت ایمن باشم حضرت فرمود میان شام و خفتن به ذکر خدا مشغول باش
عرض کرد می خواهم خدای تعالی را در نماز حضور یابم حضرت فرمود وقت ساختن وضو بسیار دقت کن
عرض کرد می خواهم از خاصان باشم حضرت فرمود در کار ها راستی و درستی پیشه کن

(التماس دعا)
نقیب الله ابراهیمی مقیم ایران
تاریخ:2/12/1391