آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

سوال وجواب مربوط مضمون سیرت وتاریخ اسلام

 

سوال (1) درمورد حضرت محمد(ص) چندکلمه بارز بگوئید؟
جواب حضرت محمد(ص)بنده خداوند(ج) اشرف المخلوقات است وتاروز قیامت برای نسل بشروجنیات راهنما.پیامبر .پیشوارحمت العالمین وخاتم پیغبران است.

سوال(2) پیامبرانیکه نامهای شان درقرآن کریم ذکرگردیده چنداست؟
جواب :نامهای (25) تن ازپیامبران درقرآن کریم ذکراست.

سوال(3)پیا مبران اولوالعزم چنداست؟
1- حضرت نوح (ع)
2حضرت ابراهیم (ع)
3حضرت موسی(ع)
4- حضرت عیسی(ع)
5- حضرت محمد(ص)

سوال(4)کلمه اولوالعزم راشرنمائید؟
جواب:اولوالعزم عبارت ازاینست که آنعده پیامبران که درراه نشردین واحکام الهی مشکلات وتکالیف زیاد دیده اند.امتحان شان شدید.عزم واراده شان درجهادبادشمنان متین وصبروحوصله شان دربرابرمصائیب قوی وعالی بوده بنام پیامبران اولوالعزم یادمیشود

سوال (5) حضرت رسول اکرم (ص) چنداولاد داشت .اسمای شانرا بیان دارید؟
جواب:حضرت رسول اکرم (ص) هفت اولاد داشت .سه پسروچهاردختر.
پسران : حضرت قاسم – حضرت عبدالله (بنام طاهروطیب) مشهوراست) – حضرت ابراهیم .
دختران :- بی بی زینب(رض) بی بی رقیه (رض) بی بی گلثوم (رض) بی بی فاطمه الزهرا(رض).

سوال(6) درزمان جاهلیت درکعبه واطراف آن چندبت وجوداشت وبزرکترین ونخستین آنرانام بگیرید؟
جواب: درکعبه واطراف آن درحدود (360) بت وجوداشت وبزرگترین ونخستین آن قرارذیل است. بت هبل .که آنرا عمروابن لحی ازشام آورده ودردرون کعبه قرارداده شده بود .بت منات .که درکرانه دریای سرخ قرارداشت .بت لات .که مردم طایف آنرابه خدایی گرفته بوده وغیره ….

سوال (7) خانه کعبه راکدام پیامبر(ع) اعمارنموده بود؟
جواب: وقتی که حضرت ابراهیم خلیل الله پرچم یکتا پرستی را درمحیط حجاز برافراشت به امرخداوند(ج) به همکاری فرزند خود حضرت اسماعیل ذبیح الله کعبه اساس گذاشت واعمارنمود.

سوال(8) کعبه شریفه (بیت الله ) درکدام شهرواقع است ؟
جواب: کبعه شریفه درشهر(مکه معظمه )موقیعت دارد

سوال(9) تاریخ تولدحضرت محمد(ص) رابیان کنید؟
جواب:حضرت محمد(ص) درسال (571)میلادی دربیستم اپریل که باروز (12) ربیع الاول موافق بوده درسپیده دم روز دوشنبه تولد مبارک شان صورت گرفت

سوال(10) حوادثی که هنگام تولدحضرت محمد(ص) رخ داد بیان کنید؟
جواب:1- آمنه مادرآن بزرگوارحکایت میکند که درآن شبیکه پیامبراسلام ازمن به دنیا آمد ستاره گان آسمان رادیدم که هم چون باران برسرمن میبارید وبه زیارت فرندم میامدند2- فرمودکه چون سید رابه زمین نهادم دیدم که سربرآورد روی به طرف آسمان کرده ودست به دعابلندنمود (الله اکبروالمدالله کثیراسبحان الله بکرتا واصیلا) 3- ابن سعد روایت کرده است که مادر رسول الله (ص) فرمود. به هنگام ولادت ازمن نوری بدنیا آمد که قصرهای شام درپرتوآن نمایان گردید4- چهارده برج ازایوان کسری فرورخت 5- آتش کده فارس خاموشدوهزاران سال بودکه آتش درآن افروخته وشولعه وربودهرگز خاموش نشده بود6- کنیسه ها .صومعه ویران گردید دریاچه ساوه پس از خشک شدندآب همزمان پرلبریز گردید 7- آن حضرت (ص)ختنه شده وناف بریده به دنیا آمد8- بت های که داخل کعبه بودن سرنگون شدندوغیره….

سوال(11) بیوگرافی مختصرحضرت محمد(ص)رابیان دارید؟
جواب: نام پدرحضرت محمد(ص) عبدالله وجد او عبدالمطلب نام داشت که ریس قبیله قریش بود.مادرش بی بی آمنه ودایه اش بی بی حلیمه نام داشت .پدرآن حضرت (ص) قبل ازتولداووفات شده بود.

سوال(12)مادران رضاعی پیامبر(ص) چندنفربودواضیح سازید؟
جواب: مادران رضاعی پیامبر(ص) << دو>>می باشد:

سوال(13) خواهران وبرادران رضاعی حضرت پیامبر(ص) نام بگیرید؟
جواب: برادرانش قرارذیل است .1- عبدالله بن حارث 2- ابوصفیان بن حارث بن عبدالمطلب پسرکاکای رسول الله (ص) 3- حمزه بن عبدالمطلب کاکای آن حضرت (ص) ازدوجهت باایشان برادررضاعی میشود یکی ازثوبیه ودیگری حلیمه سعدیه 4 مسروه فرزندثوبیه کنیز ابولهب خواهرانش قرارذیل است 1- انیسه بنت حارث 2 خذرفه یا(جذرفه )بنت حارث 3 – شیمابنت حارث .

سوال(14) حضرت محمد(ص) ازکدام قبیله بود؟
جواب: پیغبر(ص)ازقبیله بنی هاشم بودند.

سوال(15) بگوئید که درسن چهار.هشت .بیست و پنج وچهل سالگی حضرت پیامبر(ص) باکدام حوادث مواجه شدند؟
جواب: درسن چهارسالگی ازمادررضاعی اش جداگردیددرسن شش سالگی ازسایه مادرش محرم گشت درهشت سالگی ازشفقت جدخویش عبدالمطلب بی نصیب شد وسرپرستی اش اعم وی ابوطالب به دوش گرفت درسن بیست وپنج ساگی باحضرت بی بی خدیجة الکبرا عروسی نمود ودرسن چهل سالگی درتاریخ(17) ماه مبارک رمضان ویا به بعضی رویات دیگربه روزدوشنبه (27) رمضان درغارحرا به مرتبه عالی وپرافتخار پیغبری نایل آمد

سوال(16) حضرت پیامبر (ص) قبل از بعثت باکدام یکی ازازواج مطهرات ازدواج نموده بود
جواب : قبل ازبعثت بابی بی خدیجة الکبرا ازدواج نموده بود

سوال(17) اولین دستوریکه حضرت جبرایل (ع) ازجانب خداوند(ج) برحضرت محمد(ص) داد پیرامون کدام موضوع بود؟
جواب: اولین دستور درباره خواندن وآموختن بود

سوال(18) اولین کسی که حضرت محمد(ص) موضوع وحی را بااودرمیان گذاشت کی بود؟
جواب:حضرت بی بی خدیجة الکبرا بود

سوال(19) حضرت خدیجة الکبرا بعد ازشنیدن موضوع نزول وحی به پیغبر(ص) ایشان را نزد کی بردند؟
جواب: ایشان رانزدورقه بن نوفل بردند ؟

سوال(20) ورقه بن نوفل بعدازشنیدن موضوع نزول وحی بالای حضرت محمد(ص) به ایشان چه گفت؟
جواب : به اوگفت که مژده میدهم که توپیغبرخداهستی

سوال(21)مشهورترین کاتبان وحی کی هابودند؟
جواب: زیدبن ثابت .ابی بن کعب . معاذبن جبل ومعاویه بن ابوسفیان بودند.

سوال(22) نخستین انسان نیکبخت که شرف قبول رسالت وایمان آوردن به رسالت آنحضر(ص) نصیبش گردیدکی بود.

 جواب: بی بی خدیجة الکبرا (رض) بودهمچنان بعدا بعضی ازدوستان واقارب نز دیک حضرت پیامبر (ص) به دین مقدس اسلام مشرف گردیدند که ازآنجمله حضرت ابوبکرصدیق.حضرت زید بن حارث وحضرت علی کرم الله وجهه که هنزخوردسال بودقابل یادآوری هستند.

سوال (23)نخستین مرکز پخش دعوت مخفی حضرت پیامبر(ص)د رکجابودوچندسال دوام نمود؟
جواب:حضرت محمد(ص) منزل حضرت ارقم را مرکز دعوت خویش تعین نموده بود ودرآن بامردم ملاقات میکردند وآن هارا به اسلام دعوت میکردنداین دعوت مخفی سه سال دوام نموده.

سوال (24) دعوت علنی حضرت محمد(ص) درکجا وچه وقت آغاز گردید؟
جواب: دعوت علنی سه سال بعد ازدعوت مخفی درسال چهارم بعثت شروع گردید وحضرت محمد(ص) به تپه صفا بالا شده دعوت خویش راآشکارنمودوباآشکارشدن دعوت مشرکین به آزارمسلمانها آغازکردند

سوال(25) چراسال فیل به نام سال فیل یا عام الفیل یاد میشود؟
جواب: زمانیکه والی یمن ابرهه درشهرصفا کلیسای راعمار کرد خواست که عزت واهمیت کعبه شریفه را به آنجا انتقال دهد.بنا برآن به قصدویران کردن خانه کعبه شریفه بالشکرزیادی که بالای فیل ها سوار بودند به طرف مکه معظمه حرکت کردندزمانیکه لشکرابرهه به مکه معظمه نزدیک شد خداوند(ج) پرنده های کوچک(ابابیل)رافرستادکه سنگهای ریزه رابه منقاروچنگال های خود گرفته وبالای لشکر ابرهه بیندازند.درنتیجه تمام لشکر ابرهه وفیل هایشان راهلاک کردن این واقعه درقرآنکریم نیزذکر گردیده(الم ترکیف فعل ربک با صحاب الفیل) وازین سبب سالی که این واقعه درآن رخ داد به نام سال فیل (عام الفیل ) یاد گردیده .

سوال (26) اولین هجرت مسلمانان به کدام کشور صورت گرفت تعداد آنها چند بود وچرا؟
جواب:زمانیکه مشرکین به آزار مسلمانان آغازکردن بنا حضرت محمد (ص) مسلمانان رااجازه داد تا به حبشه که شخص عادل نجاشی پادشاه آ ن دیاربود هجرت نمایند تا ازآزار مشرکین محفوظ بمانند همان بود که درسال پنجم نبودت درماه رجب برای اولین بار (11)نفر مرد و(4)زن به حبشه راه هجرت را در پیش گرفتند.

سوال (27) باردوم هجرت مسلمانان به حبشه چه وقت صورت گرفت وتعداد مسلمانان به چند نفر میرسید ؟
جواب :درسال ششم بعثت(83) تن مرد و(18)تن زن برای باردوم به هجرت به سوی حبشه مجبورگردیدن وتازمانی در آنجا بسر بردن حتا که حضرت محمد(ص) به مدینه هجرت نمود بعدا آنهانیز به مدینه مهاجرشدند.

سوال (28) هدف هجرت مسلمانان به حبشه به چه منظور بود ؟
جواب :هجرت مسلمانان به حبشه تنها به منظورپناه جستن نبودبلکه این هجرت یک نوع تدبیر بود که رسول اکرم (ص) میخواستندکه بدین گونه آواز دعوت خویش را در خارج از جزیره عرب نیزپخش نماید وهم خاندان شاهی حبشه راتحت تاثیر اسلام درآورد.

سوال (29)مردم طائف درمقابل دعوت حضرت محمد(ص) چه عکس العمل نشان دادندوحضرت محمد(ص) درحق ایشان چگونه دعانمود؟
جواب: ساکنین طائف ازجهالت دیاد نه تنها دعوت راقبول نکردندبلکه اطفال وجوانان هرزه واوباش رابرخلاف داعی دین الهی تحریک نمودند وایشان رسول کریم (ص) را به سنگ زدند حتی که ازوجودمبارک انحضرت (ص) خون جاری شدوکفش های شان از خون مملوگردید ولی پیکربزر گ صبر وحوصله از چنان عمل ناروامدم طائف لب به شکایت نگشودبلکه ایشانرابه الفاظ (اللهم اهدقومی فهم لا یعلمون ) دعانمودیعنی (خداوندقوم مراراه مستقیم نشان دهد زیراکه ایشان نمی دانند).

سوال(30) درمورد هجرت حضرت پیامبر(ص) به سوی یثرب وبالاخره به به مدینه چه میدانیدتحریردارید؟
جواب:زمانیکه حضرت محمد(ص) ازمسلمانان یثرب وعده هرنوع همکاری راگرفتند وبه مسلمانان مکه امرهجرت بسوی یثرب راصادرنمودوحضرت محمد(ص) بعد ازیک ماه به یثرب هجرت کرد دروقت هجرت خانه حضرت پیامبر(ص) ازطرف مشرکین محاصره شد اماخداوندمتعال مشرکین راغافلگیرکردوآنحضرت ازخانه بیرون شد وحضرت ابوبکرصدیق(ض) راخودگرفت وبه طرف جنوب (غارثور) رفتندسه شبانه روزرا درهمان غارسپری نمودنداگرچه کفار تادهن غارآمدنداماخداوندمتعال پرده ستاریت خویش رابرحبیب خودورفیق وی کسترانیدوایشان راشرکفار محفوظ نکهداشت روز چهارم به سوی یثرب رخت سفربستند بعد از هفت شبانه روز بتاریخ (12) بیع الاول روز دوشنبه به مقام قبا که نزدیک یثرب موقیعت داردرسیدن درآننجا بعد ازسپری نمودن یکروز بسوی مدینه روان شدند

سوال(31)حضرت محمد(ص) درخطبه ء اولین نماز جمعه مسلمین رابه کدام وظایف اساسی متوجه ساختند؟
جواب :حضرت محمد (ص)درجای بنوسالم بن عوف نماز نخستین جمعه را ادا نمودو نخستین خطبه را ایراد فرمودند همین خطبه رسول اکرم (ص) درواقع بشارت تاسیس حکومت اسلامی بودودراین خطبه مسلمانان رابه وظایف اساسی خویش مکلف نمود ه فرمودند:(حاکمیت ووالوهیت تنها وتنها به خداوندمتعال تعلق دارد و.همان ذات یگانه را بندگی نمائید هیچکس دیگر رابااوشریک نسازید رهنمای راستین علم حقیقی ومعیارحق کتاب الله (ج) وسنت پیغبر وی را بدانید وخاص بخاطر اعلای دین جهاد کنید نام اسلا می شما مسلمانان بوده وهم شما یک مجتمع ویک قوم هستید که بنام امت اسلام یادمیشوید ).

سوال (32) غزوات مشهورحضرت پیامبر(ص) رانام گیرید؟
جواب:غزوات مشهور حضرت پیامبر(ص) قرارذیل است: 
1-غزوه بدر2-غزوه احد3-غزوه خندق 4- غزوه خیبر5- غزوه موته 6- غزوه 
مکه 7- غزوه حنین .غزوه تبوک وغیره ……

سوال (33)غزوه بدرچه وقت واقع شد ؟
جواب :غزوه بدر در(17) رمضان سال دوم هجری به اشتراک (313)تن از صحابه کرام درمقام بدر واقع گردید که منجر به قتل (70)تن واسارت (70) تن ازقریش گردیدن .وازصحابه فقط(14)تن به مقام شهادت نایل آمدن ومسلمین پیرزگردیدن .

سوال(34) غزوه احدچه وقت واقع گردید؟
جواب: غزوه احد دربرج شوال سال سوم هجرت واقع گردیدودراین غزوه تعدا دمسلمین به (700)تن میرسید و(70) تن ازمسلمین به شهادت رسیدندوبلاخره کامیابی نصیب مسلمانان گردید

سوال(35) غزوه خندق چه وقت واقع گردید؟
جواب: غزوه خندق دربرج شوال سال پنجم هجری واقع شد وبلاخره پیروزی نصیب مسلمین گردید

سوال(36) غزوه خیبر چه وقت واقع گردید؟
جواب: غزوه خیبردربرج محرم سال هفتم هجری واقع گردید وپیروزی نصیب مسلمین گردید

سوالََ(37) غزوه موته چه وقت واقع گردید
جواب: غزوه موته درسال هشتم هجری واقع شد

سوال(38) فتح درکدام سال صورت گرفت 
مکه معظمه درسال هشتم هجری بتح گردیدوتعداد لشکریان اسلام (10000) نفربود

سوال(39)غزوه حنین چه وقت واقع گردید
جواب:غزوه حنین بعدازفتح مکه مه حضرت محمد(ص) مدت (15)روز درکه توقف نمود واقع گردید .وتعداد لشکریان اسلام به (12000) نفرمی رسیدوباالاخره پیروزی نصیب مسلمانان گردید

سوال(40 )درموردحجت الوداع چه میدانید شرح دارید؟
جواب: درسال دهم هجرت آن حضرت (ص) بابیش ازصدهزارمسلمان بخاطرادای فریضه حج به سوی که معظمه حرکت نمودند دردامنه کوه عرفات به مسلمین یک خطبه تاریخی که مورخین آن راجز قانون اساسی اسلام میدانندایراد فرمودرضمن یک سلسه اصول وقوایدرابه مسلمانان تعلیم دادکه دراسلام هرکس حقوق ووجایب جداگانه دارد ولی معیاربرتری وعزت فقط تقواوپرهیزگاری است

سوالَ41) حضرت محمد(ص) چه وقت رحلت (وفات ) نمود؟
جواب:هنگامیکه حضرت محمد(ص)ازحجت الودابه مدینه منوره برگشت بعد ازسپری شدن مدت اندکی بیمارگردیدوچندروزبعد به سن (63) سالگی روزدوشنبه (12) ربیع الول سا ل یازدهم هجری دنیایی فانی راوداگفت

سوال(42) مدت پیغبری حضرت محمد(ص) چندسال بود؟
جواب: مدت پیغبرحضرت محمد(23)سال بود

سوال (43) خلفای راشدین کدام اشخاص بودند واضح سازید 
جواب خلفای راشدین عبارت اند از .
1-حضرت ابوبکر صدیق (رض)
2-حضرت عمر (رض) 
3-حضرت عثمان (رض) 
4-حضرت علی کرم الله وجهه

سوال (44) درمورد حضرت ابوبکرصدیق (رض) چه میدانید بطور خلص تحریر دارید؟
جواب :اسم ابوبکر صدیق عبدالله واسم پدرشان قحافه ومادرشان ام لخیر سلمی بنت صخرنام داشت لقب او صدیق وعتیق بود دوسال وچند ماه بعد ازعام الفیل درشهر مکه متولد گردید ودوره خلافت ان ازسال(11)الی(13)هجری دوام نمود

سوال(45) درمورد حضرت عمر(رض) چه میدانیدشرح نماید؟
جواب: اسم اصلی اوولقب شان فاروق وپدرش خطاب نام داشت و(14)سال بعد ازعام الفیل درشهرمکه تولد یافته است دوره خلافت آن ازسال(13) الی(23)هجری دوام نمود وبه یاریخ(27)ذالحجه سال (23) هجری توسط ابولوءلوء بمقام شهادت نایل آمد

سوال(46)درمورد حضرت عثمان (رض) چه میدانید بیان دارید؟
جواب:اسم اوعثمان اسم پدراوعفان ولقب وی ذوالنورین بود مادرش اروی بنت ابی ربیه نام داشت ازحدوث واقعه فیل پنج سال بعد درشهرمکه معظمه تولد گردید دوره خلافت آن از(23) الی (35)هجری دوام نمود حضرت عثمان (رض)بعد (12)سال خلافت به تاریخ (36) هجری به شهادت رسیدالبته ناگفته نماند که تدوین قرآنکریم طورنسخه بادراری باردوم درزمان خلافت حضرت عثمان (رض)صورت گرفته است

سوال(47) درموردحضرت علی کرم الله وجهه معلومات ارایه بدارید؟
جواب:حضرت علی کرم الله وجهه پسرکاکا ودامادحضرت محمد(ص) بودمادرش فاطمه بنت اسدازخاندان بنی هاشم بودلقب شان اسدالله وحیدربودودرسن ده سالگی شرف ایمان راکمائی نمودو(21)سال قبل ازهجرت درمکه معظمه چشم به دنیا گشودودوره خلافت آن ازسال(35) الی (40) هجری دوام نمود.وبعد سه روزکم پنج سال خلافت درسنه (40) هجری به شهادت رسید.

سوال (48) دوران خلفای راشدین چندسال دوام نمود؟
جواب: دوران خلفای راشدین که ازرحلت حضرت محمد(ص) آغازگردیدوتاسال چهلم هجری دوام داشت ومدت ان (30) سال بود ودر تاریخ اسلام بنام دوره خلافت راشده یادمیشود زیرا دوره مزکورنسبت به همه ادوار کاملا فرق داشت خلفای راشدین همیشه میکوشیدندکه ازاحکام الهی وسنت نبوی درهیچ وقت وهیچ حالت تجاوزو مخالفت نکنند