آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

سوال وجواب مربوط به مضمون فقه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 
سوال (1) علم فقه راتعریف نمائید؟
جواب :فقه درلغت بمعنی دانستن است ودراصطلا ح عبارت ازعلم شناختن حلال وحرام امربالمعروف و نهی عن المنکر وحدودالله میباشد.
 
سوال(2)فرض راتعریف کنید؟
جواب:فرض عبارت ازفعلی است که ادای آن برمسلمان لازمی بوده ومنکرآن کافراست وفرض عبارت ازحکم است که به دلایل قطعی وصریح دلالت وثابت شده باشدودرآن شبهه نباشد.
 
سوال(3)واجب راتعریف نمائید؟
جواب:عبارت ازحکم است که بدلا یل قطعی وظنی  دلالت وثابت شد باشدکه دراداکردن واجب ثواب داردونکردن آن گناه وعذاب داردومنکرآن کافرنیست .
 
سوال(4)سنت راتعریف کنید؟
جواب:عبارت ازاقوال .افعال .رفتاروگفتارنبی کریم (ص)میباشد که دراداکردن سنت ثواب دارد ونکردن آن باعث ملامتی مگردد منکرآن کافرنیست.
 
سوال(5)مستحب راتعریف کنید؟
جواب:عبارت ازکارنیک وبرگزیده شده که اداکردن آن اجروثواب داردونکردن آن عذاب وگناه ندارد ومستحب عمل نیک است که نبی کریم (ص)آن عمل راگاهی انجام داده وگاهی آنراترک کرده است.
 
سوال(6)مکروه راتعریف کنید؟
جواب :مکروه عبارت ازچیزی است که درانجام آن شک ویا شبهه واقع شده باشد ومکروه به دوقسم است    مکروه تحریمی   -مکروه طبعی (تنزیهی).
 
سوال(7)طهارت راتعریف کنید؟
جواب :طهارت نقطه ضد ومقابل نجاست میباشد ودراصطلاح فقهی پاک ساختن وجودازنجاست حقیقی وحکمی طبق هدایات شرعی راطهارت گویند.
 
سوال(8)نجاست چه است وبه چندنوع است ؟
جواب:نجاست عبارت ازپلیدی (ناپاکی)است وبه دونوع است
1-نجاست حکمی –   2- نجاست حقیقی.
 
سوال(9) نجاست حکمی رابیان دارید؟
جواب :آنست که به چشم دیده نشده امابه حکم شرعیت نجاست گفته شده است مانند :-بی وضوئی .جنابت وغیره.
 
سوال(10)نجاست حقیقی رابیان درارید؟
جواب :آنست که به ظاهرنجاست بوده (بچشم دیده میشود)ودرشریعت وعقل مردم نیز بحساب پلیدی می آید .ونجاست حقیقی دوقسم است -1-نجاست غلیظ 2-نجاست خفیفه.
 
سوال (11)نجاست غلیظ راواضیع سازید؟
جواب :آنست که درنجس بودن آن هیچگونه اختلاف ودلایل معارض ومخالف وجودنداشته باشد .یعنی آثا رودلایل جمع شده برنجس بودن ان حکم نمایدمانند: شراب گوشت مرداروغیره.
 
سوال(12)نجاست خفیفه راواضیع سازید؟
جواب :آنست که درنجس بودن وپاک بودن آن دلایل مخالف ومعارض همدیگرواقع شده بیک دلیل پاکی آن ثابت وبدلیل دیگرعین همان چیزپلیدثابت شده باشد مانند:بول حیواناتیکه گوشت خورده میشود.
 
سوال(13)حکم نجاست غلیظ راتشریح نمائید؟
 جواب:اگرنجاست غلیظ ازاندازه ءیک روپیه شرعی زیادباشدنمازبه آن جوازنداردواگرازاندازهءیک روپیه کم باشددرحالت فراموشی نماز به آن خوانده شودازذمه اش ساقط میگردد.
 
سوال(14)حکم نجاست خفیفه را تشریح نمائید؟
جواب:اگرلباسی به نجاست خفیفه الوده گی پیداکرده باشدکه ازچهارحصه ء آن لباس کم بوده به آن لباس درحالت فراموشی نمازاداشده باشد دراین صورت نجاست عفوونمازازذمه مسملمان ساقط گردید ه است واگرازچهارحصه ویازیاده ازآن پلیدشده باشد نماز جایزنیست گرچه به فراموشی هم باشد.
(مقصد ازچهارم حصه چهارم حصه ءکل لبا س نیست بلکه درپیراهن استین یک لباس مستقل ودرتنبان وشلوارهرپاچه بذات خودیک لباس است هرگاه از نجاست بدن ولباس مسلمان پاک گردید بعد ازآن به پا کی بدن ازقبیل استنجا وضو .غسل میپردازیم .
 
سوال(15) استنجا(پاک نمودن) به چندقسم است؟
جواب:استنجا (پاک نمودن)بدوقسم است :-1-(پاک نمودن )به کلوخ .2 استنجا(پاک نمودن)به آب
 
 سوال(16)استنجابه کلوخ راتشریح نمائید؟
جواب:استنجابه کلوخ ویاچیزی که وظیفه کلوخ رااجراکرده بتواند سنت موکده است .حرف درست اینست که دراستعمال استنجا تعداد کلوخ شرط نبوده بلکه منظورپاکی محل استنجابوده به هرتعدادیکه این عمل به خوبی انجام شده بتواند درست است.
 
سوال(17)استنجا آبی به چندقسم است؟
جواب:  1  فرض :اگرنجاست درحالت خروج اطراف مخرج را ملوث ساخته باشدکه ازاندازه یک روپیه شرعی زیادباشددرچنین حالت استنجابه آب فرض است
2-واجب :-اگرمخرج نجاست بقدرروپیه شرعی ملوث شده باشداستنجاواجب است
3- سنت:-اگرنجاست ازاندازه یک روپیه شرعی کم ملوث کرده باشد.استنجاسنت است
4- مستحب :اگرمخرج نجاست ازخروج نجاست ملوث نشده باشداستنجامستحب است
نوت:باید به خاطرسپرده شود که استنجاکننده جائی رابرای استنجا انتخاب نمایدکه عورتش ازمردم ستربوده وکسی اورانبیند .درصورتی که برای استنجا آنطورمحل مناسبی یافت نشودکه عورت خودراازدیگران بپوشاند دراین صورت اگرممکن بود طوری عمل کند که به یک قسم محل نجاست راپاک سازد اگرنبوداز تمام انواع استنجا که درفوق ذکرگردیده وبه آن مکلف بود صرف نظرنموده تنها وضو(چهاراندام )برایش کافی است خوانندگان عزیز ببینیدکه دردین مقدس اسلام چقدر سهولت ها برای بندگان ازجانب خداوند(ج) اعطاگردیده است.
 
سوال (18) وضوراتعریف کنید؟
جواب:وضودرلغت نیکوئی زیبائی ونظافت است .ودراصطلاح پاک شدن اندام های تعین شده ازنجاست حکمی میباشد .
 
سوال(19) برخی مواردفرض بودن وضورابیان دارید؟
جواب :برای ادانمودن هرنمازبرای ادای نمازجنازه برای ادای سجده تلاوت .
 
سوال(20) برخی موارد واجب بودن وضورابیان دارید؟
جواب: برای طواف بیت الله(کعبه ) جهت لمس قرآن پاک
 
سوال (21) برخی موارد سنت بودن وضورابیان دارید؟
جواب: قبل ازخوابیدن .قبل ازغسل کردن .
 
 سوال (22) برخی موارد مستحب بودن وضورابیان دارید؟
جواب: 1 – دروقت اذان دادن وتکبیر 2 – دروقت خواندن خطبه ها خطبه نکاح باشد ویاخطبه نمازجمعه 3 – دروقت تعلیم دادن موضوعات دینی تلاوت قرآنکریم 4 –هنگام ذکر(یاد) کردن خداوند(ج) 5- هنگام بخواب رفتن وبیدارشدن ازخواب 6 – بعد از غسل دادن میت 7- هنگام حضوربه مزارپیامبراکرم (ص) 8- هنگام توقف درمیدان عرفات 9- هنگام سعی میان صفاده ومروه 10 – هنگام جانب اگرقبل ازغسل بخواهد غذابخورید 11- درهرزمان باوضوبودن .
 
سوال(23) فرایض وضو چنداست ؟
جواب :دروضو چهارچیزفرض میباشد.که دراصل مجموع همین چهارچیز راوضومیگویند .اگرازیکی این چهارچیز فراموش ویا به اندازه یک سرموی درآن علا مت خشکی وعدم شستن رونماگرددوضودرست نیست
1 – شستن همه روی (صورت )ازپیشانی تازیرذنخ وتانرمهای گوش ها
2- شنتن هردودست تا آرنج ها به شمول آرنج
3- مسح چهارم حصه سر
4- شستن هردوپاه تابجلک به شمول بجلک ها
 
سوال (24)سنت های وضوچنداست ؟
جواب:  1 – شنتن دست ها قبل داخل نمودن درظرف (اذ ا استیقظ احدکم من منامه فلا یغمسن یده فی الا ناءحتی یغسلها ثلثا فانه لا یدری این باتت یده من جسده) الحدیث 2 – قبل ازاستنجا شستن دست ها 3- بعد ازاستنجا 4- مسواک
5- شستن دهن 6- شستن بینی 7- مسح گوش ها باآب سر8- خلال نمودن انگشتان دروقت شستن دست ها 9- شستن هراندام سه بار.
 
سوال (25) شکننده های وضوراشرح دارید؟
جواب:1خارج شدن ادرار یاغایط ازوجودانسان2- خارج شدن باد ازمقد 3- ازمجرای ادرار ویاغایط خارج شدن هرچیزدگرمانندکرم سنگریز ه گل یا ریگ ویاغیره .4- خارج شدن خون ازهرحصه بدن که باشد بشرط آنکه از حدودومحل زخم به اطراف آن سرایت کند 5- تف وبلغم اگرخون ریم غذا یاچیزدگربصورت قی (استفراغ) ازدهن خارج شودودهن راپرسازد 6- اگردرتف خون پیداگردد درصورتی که رنگ خون به رنگ تف غلبه کند7- بیرون شدن منی بدون شهوت مثلا کسی وزن زیادرا بردارد یاازجای بلندبه زیرخیزبزند.8- اگرچشم کسی تکلیف داشت وازآن چرک وکثافت ویاآب بیرون شوداگرازشخص همیشه این آب جاری باشد معذورپنداشته میشود.9- اگرازسینه زنی به اثرتکلیف یاعلاوه ازشیر آب یاماده دیگرخارج شودوضورامیشکند.10- باخارج شدن خون استخاضه ویاخارج شدن مذی.11- همه حالا ت تیکی غسل واجب میشودهمه آن حالات شکننده وضومیباشد مانند خون حیض ونفاس خارج شدن منی باشهوت جماع وغیره 12استراحت وخوابیدن به پشت وپهلو 13- درحالتی که هوش وهواس درست (بجا)نباشد14- بی هوشی 15- نشه
16به جزنمازجنازه درهرنمازدیگربه قهقه  خندیدن وضورامیشکند17- اگرشرمگاه انسان درحالت شهوت درحالیکه کدام مانعی مانند لباس وغیره دربین آنها نباشدباهم تماس کند بدون خارج شدن منی نیزوضوشان ناقص میشود18- اگرکسی خارج از نمازبالای دوپاطورنشیندکه پاشنه یاسرینش اززمین فاصله داشته وبخواب برود.
 
سوال(26) تیمم راتعریف کنید؟
جواب:معنی لغوی آن قصدواراده کردن است .ودراصطلاح فقه قصدوپاک ساختن بدن راازنجاست حکمیه درصورت نبودن آب تیمم گویند.
 
سوال(27) تیمم به  چه کسی جوازاست ؟
جواب: اشخاصیکه ازاستعمال آب معذ ور بوده ویا به نماز حاضرشود که آن نماز قضائی نداشته باشدمانند نماز جنازه ونماز هردوعید بشرطیکه بداند که اگروضو کند این نماز ازوی فوت میشود.
 
سوال (28) نیت تیمم رابگوئید؟
جواب: ((نیت کردم تیمم سازم ازبرای رفع بی وضوئی ویارفع جنابت )) تیمم برای وضو وبرای جنابت کدام فرق ندارد ویکسان است وهمچنان تمام نمازها ی که خواندن آن به وضوصحیح است به تیمم نیزصحیح است .
 
سوال(29) ارکان وطریقه تیمم راشرح بدارید ؟
جواب :
ارکان 1 نیت
2- دوضرب (یک ضرب برای روی وضرب دیگربرای دست )
3- خاک پاک ویا ازجنس خاک
طریقه : دومرتبه دستها را بخاک پاک زدن یا بچیزی که از جنس خاک باشد طوریکه به مرتبه اولی هردوست را به روی مسح کندوباز دستها را بززمین پاک زده بدست چپ دست راست را وبدست راست دست چپ را تاآرنجها مسح نماید .ودرتیمم نیت فرض بوده است گرچه دروضوسنت میباشد. بخاطراینکه آب درذات خودپاک وهم پاکننده است لیکن خاک درذات خودپاک است امابدون نیت پاک کننده نمیباشد (البته این ازنگاه شریعت است )
 
سوال(30) شکننده های تیمم راواضیح سازید؟
جواب: هرآنچه که شکننده وضوباشد شکننده تیمم نیزاست .علا وه برآن قدرت یافتن براستعمال آب هم شکننده است تیمم است .درصورت یافین آب بایدوضوبگیرد.
 
سوال(31)طریقه مسح نمودن برجبیره زخم راشرخ نمائید؟
جواب: 1 – براستخوان شکسته چوبهای رامی نهند ویاپلا سترگج داررابرآن میبندند درآن صورت شستن آن ضرورنبوده برآن مسح گردد 2- زخمی رابابنداژیاپارچه مرحم داربسته اند که رسیدن آب به آن ضرر میرساندمسح کفایت میکند 3- اگرموقعیت زخم طورباشد که بابستن بنداژبرزخم قسمتی از عضوسالم وجود که باید دروضوشسته شودنیزبسته گردد که اگردرصورت بازنمودن قسمت سالم وجودبه زخم ضررکند برقسمت سالم وجود نیز مسح کفایت میکند .
4- اگربرروی بنداژ یاپلاستربنداژ دیگری نیز بیبندیم مسح برآن جایزمیباشد
5- اگردرروی دست ویاپا ی پندیدگی .دردپیدا شود که رسیدن آب برای زخم یاپندیدگی ضررداشته باشد دراینصورت مسح کفایت میکند .6- اگرمحل پندیدگی یکی ازعضای بدن رابا واسلین موم وچرب کرده باشند هنگام وضو تنها باآب شستن کفایت میکنددورکردن ویاتراشیدن موم وضرورنیست 7- اگربالای زخم یا محل ضربه خورده گی دوایامرهم گذاشته باشد وبرآن مسح کند یاآنربشوید سپس این دوایامرحم دورکرده شودیاخودش بیافتد وزخم خوب گردد دراین صورت شستن محل زخم یامحل ضرب خوردگی ضرورمیباشد زیرامسح دیگرختم شده است .
 
سوال(32) بکدام چیزها مسح جایزاست ؟
جواب:
1-    بردستکش مسح جایزنیست
2-    برکلاه مسح جایزنیست
3-    بردستار عمامه وآنچه سررابه آن میبندندمسح جایزنیست
4-    برچادر.پتو یاحجاب مسح جایزنیست
 
سوال(33) برکدام موزه مسخ جایزاست ؟
جواب:1- موزه آنقدرمحکم وکلفت باشد که بدون پیچیدن چیزی دیگری به آن درپای استوار بماند2- آنقدرمقاومت داشته باشدکه وقتی آنرابپوشند تافاصله سه میل به آن پیاده رفته بتواند 3 آنقدرضخیم باشد که پوست پای ازآن معلوم نشود
4- آب راجذ ب نکند طوریکه اگربالای آن آب انداخته شود جذب نگردیده یابه قسمت داخلی آن نرسد.
 
سوال(34) طریقه مسح برموزه راشرح دهید؟
جواب:هردودست رابه آب پاک غیرمستعمل ترنموده بادست راست پای راست بادست چپ پای چپ رامسح میکنیم طوریکه اندکی سه انگشت      دستهارابازگرفته برپشت موزه ها ازطرف انگشتان پا بطرف بجلک دست راغرض مسح کش مینمائیم که انگشتان دست رابااندکی فشار.روی موزه کش مینمایم تاآثا وعلامت آب روی موزه ها بماند فقط قسمت بالائی(پشت )موزه مسح میشود.
 
سوال(35) زمان مسح برموزه راشرح نمائید؟
جواب: یک شخص مقیم میتواند یک شب وروز 24 ساعت برموزه های خود مسح کند وبرای مسافرزمان آن سه شب وسه روزتعین گردیده است اولین وقت  مسح موزه برای مقیم ومسافرزمانیست که بعد ازپوشیدن موزه بوضوی کامل باراول بی وضوگردد.
 
سوال (36)شکننده های مسح برموزه راشرح نمائید؟
جواب: هرچییزی یکه شکننده وضو باشد شکننده مسح نیزمیباشد علاه برآن باکشیدن موزه هاازپای وپورشدن زمان مسح موزه نیزمسح آن باطل میشود.
اگرزمان مسح موزه پوره شده وشخص نیز وضوداشته باشد تنها موزه هاراکشیده پاهارابشوید ودوباره وضولاز م نمیگردد.
 
سوال(37)غسل راتعریف نمائید؟
جواب:شستن تمام بدن راغسل گویند. (وان کنتم جنبافاطهروا).
 
سوال(38)فرایض غسل چنداست؟
جواب:1 شستن دهن –2 شستن بینی- 3شستن تمام بدن .
 
سوال(39) سنت های غسل کدام ها اند؟
جواب: شستن دستهاتابند – دورکردن نجاست ظاهری ازبدن – قبل ازغسل وضوکردن – به تمام بدن سه مرتبه آب ریختن.
 
سوال(40) موجبات غسل رابیان دارید؟
جواب:چیزهای که غسل راواجب میسازد.
1-    برآمدن منی به شوق ورغبت – جماع کردن (اگرچه منی خارج نشود)
2-    احتلام درخواب یابیداری جهیدن (خیززدن )منی که ازروی لذت باشد
3-    انقطا ع عادت ماهوار
4-    سپری شدن دوران نفاس (انقطاع عادت بعد ازولادت)
 
سوال(41) اقسام غسل چنداست؟
جواب : به چهارنوع است
1-    غسل فرض: درحالت جنابت .جیض ونفاس
2-    غسل واجب: اگرشخص کافردرحالت جنابت مسلمان شودغسل دادن به مسلمان که فوت شده باشد
3-    غسل سنت : برای نماز جمعه .عیدین . بستن احرام واسیتادن بعرفات
4-    غسل مستحب: کافریکه مسلمان شده باشد وبالغ باشد وجنابت هم نداشته باشد یا ازبی هوشی ودیوانگی صحت یاب شده باشد
 
سوال (42)طریق غسل دادن مرده راشرح دارید؟
جواب:غسل مرده برزنده واجب بوده:
1-    اولا مرده بروی تخته گذاشته شده عورتش توسط یک پارچه مستورگردیده لباسهایش کشیده شود.
2-    به مرده وضوداده شودواز مضمضه واستنشاق معاف است
3-    تمام سروبدن میت به آب پاک شسته شود. واگرموادخوشبوی پیدانشد باآب خالص شسته شود
4-    میت یک پهلودورداده شودطوریکه پهلوی راست اوبلندوپهلوی چپ او برتخت ملحق بوده .آب انداخته شود .پس به پهلوی دیگرگشتانده شده وآب برآن بریزند
5-    بعد ازآنکه پشت واطراف مرده شسته شد قسمت بالائی بدن اورا برچیزی تکیه داده به آهستگی روی شکم اورا به آب مسح نماید (اگرچیزی ازشکم میت خارج گردید تنها محل خروج نجاست راشسته وغسل را اعاده نکند).
 
سوال (43) زمانیکه میت به قبرسپرده شود دوملک به اسم نکیر ومنکرچه سوال میکند؟
جواب : از(رب (ج)دین ونبی (ص) ) سوال میکنند.
 
سوال(44) آذان راتعریف نمائید؟
جواب: اذان درلغت بمعنی اعلان وآگاهی بوده ودراصطلاح عبارت ازآذان کلمات مشخص که برای آگاهی ودعوت مردم به نماز شرعاتعین شده است .وکلمات شرعی اذان قرارذیل است
 
الله اکبرالله اکبر—————————–الله اکبرالله اکبر
اشهدان لا اله الا الله ——————— اشهد ان لا اله الا  الله
اشهدان محمدارسول الله ———– اشهدان محمد ارسول الله
حی علی الصلوة————- حی علی الصلوة
حی علی الفلاح ————- حی علی الفلاح
          الله اگبر———— الله اکبر
                                   لااله الا الله
 درآذان نماز صبح بعد ازجمله حی علی الفلا ح جمله (الصلوة خیرمن النوم .الصلوۀ خیرمن النوم) دومرتبه خوانده میشود وکلمات اقامت مانند کلمات اذان بوده لیکن بعد ازجمله حی علی الفلاح جمله (قدقامت الصلوة . قد قامت الصلوة)
دومرتبه خوانده میشود.
 
 سوال (45) تعدادکلمات اذان چنداست؟
جواب :کلمات اذان بدون اذان صبح (15) کلمه واذان صبح (17) کلمه وهم کلمات اقامت (17) کلمه میباشد.
 
سوال(46) نمازراتعریف نمائید ؟
جواب: نمازعبارت ازآن افعال وگفتارمشخص است که به تکبیرتحریمه(الله اکبر)
 آغاز وبه سلام (السلام علیکم ورحمته الله ) ختم میشود.
 
سوال(47) نماز ازکدام نوع عبادت است ؟
جواب: نماز عبادت بدنی است
 
سوال (48) نماز برهرشخص دریک شبانه روز چند وقت فرض است ؟
جواب : نماز برهرشخص مکلف یعنی عاقل .بالغ . ومسلمان دریک شبانه روز پنج وقت فرض است .
 
سوال (49) بنابرکدام استدلا ل خواندن نماز به جماعت لازمی شمرده است؟
جواب : به اساس دستورخداوند(ج) درسوره بقره آیه (43) (وارکعو مع الر اکعین) ترجمه :بارکوع کننده گان رکوع نمائید .بنابرهمین دلیل که درقرآن کریم ذکرگردیده نمازجماعت لازمی شمرده شده است .
وهمچنان درحدیث شریف آمدة)
(الجماعت سنت موکدةلا یخا لفها الا المنافق)
 
سوال(50)اوقات نمازرابیان دارید؟
جواب: اوقات ادای نمازپنج است :
1-    وقت نمازصبح : ازاول صبح صادق شروع تابر آمدن آفتاب
2-    وقت نمازپیشین : ازوقت زوال آفتاب شروع به اشتنای سایه اصلی هرگاه سایه هرجسم دوچند خودش گردد تاانوقت زمان ادای نمازپیشین بوده .
3-    وقت نماز دیگر(عصر) اززمان سپری شدن آخرین وقت نمازپیشین تاغروب آفتاب وقت ادای نمازعصربوده
4-    وقت نمازشام : وقت نمازشام ازغروب آفتاب شروع بوقت ناپدیدشدن شفق ختم میشود
5-    وقت نماز ختن (عیشا): هرگا ه وقت ادای نماز شام بپایان برسد زمان شروع ادای نمازخفتن آغاز وتاوقت شفق صبح صادق که آخرین فرصت نماز خفتن است گنجایش دارد.
 
سوال(51) اوقات مکروهه نماز کدام اوقات است؟
جواب: وقت های مکروهه سه وقت است
1-زمان برآمدن آفتاب 2- وقت استواتا زوال آفتاب 3- وقت غروب آفتاب 4 بین شام دیگر (عصر) بجزازنماز عصرآن روز ادای نوافل جوازندارد.
  
سوال(52) واجبات نماز رابیان دارید؟
جواب: 1- خواندن سوره فاتحه .2- به اندازه یک آیت دراز ویاسه آیت کوتاه متصل وپیوسته باسوره فاتحه قرائت خواندن .3- اختصاص دادن دورکعت اول نماز فرض برای خواندن قرائت .4- درعمل مکرر مراعات نمودن ترتیب.
5- تعدیل هرکان (ادای هررکن باآرامی ) 6- قعده اولی (نشست اولی درنماز چهاررکعتی ) 7- درهردوقعده (نشست ) تشهد خواندن 8- به لفظ السلام علیکم ورحمت الله ازنمازبیرون شدن 9-دررکعت سوم وتردعای قنوت خواندن 10-درنمازهای جهری به جهرقرائت خواندن­(نمازشام خوفتن وصبح) 11- درنمازخفیه به خفیه قرائت خواندن(نمازپیشین ودیگر)12-تکبیرهای نمازهردو  عید)13-متابعت امام درنمازجماعت اگردرنمازیکه ازواجبات فوق فراموش گردد به سجده سهوه ان راپوره نمایید اگرقصدایکی ازواجبات نمازراترک نمائیدگرچه سجده نیزبکندنقصان نمازهمچنان باقی میماند0.
 
سوال 53 سنت های نمازرابیان دارید؟                                                                               
جواب.1-همزمان باتکبیرتحریمه بالا کردن دستها تانرمه گوش برای مردان وبالا کردن زنان تا برابرشانه 2- هنگام بالا کردن دستهاکه کفهای ان روبروی قبله بوده انگشتان دستها به حالت عادی گرفتن 3-گذاشتن دست راست بردست چپ زیرناف برای مردان درحالیکه انگشت بزرگ وکوچک دست راست بربند دست  چپ حلقه شده وسه انگشت باقی مانده بربند دست چپ قرار داشته باشدوبرای زنان گذاشتن دستها روی سینه 4- تکبیر گفتن امام به آوازبلند 5- خفیه ثنا خواندن (سبحانک اللهم)6- خفیه (اغوذبالله وبسم الله) خواندن.شخصیکه قرائت میخواند همچنان خواندن بسم الله درابتدای هررکعت سنت است 7-آهسته بعداز(والاالضالین) امین گفتن 8-تکبیرانتقالات یعنی ازقسمت نمازبه قسمت دیگر آن به کلمه الله اکبرانتقال نمودن 9-سه مرتبه گفتن (سبحان ربی العظیم) دررکوع. 10- هنگام رکوع با انگشتان دست محکم گرفتن زانوها.11- برای امام گفتن (سمع الله لمن حمیده) وبرای مقتدی گفتن(ربنا لک الحمد) وبرای شخص تنها گذار.گفتن . که هردوسنت است .12- قومه (تعنی بعد ازرکوع قدر استاده شدن) 13- رفتن به سجده به ترتیبی ابتدا زانوها بعد کف دستها .سپس بینی بعد پیشانی رادربین هردودست گذاشته طورسجده نمائید که بازوها ازبغل ها شکم از  ران ها وساق پای ها از زمین دورباشد وانگشتان پاها بطرف قبله بزمین نصب باشد
وزنان برعکس مردان بازوهارا به بغلها وشکم را برران ها وران ها رابه ساق ها را برزمین چسپیده بگیرند 14- سه مرتبه گفتن (سبحان ربی الا علی ) درسجده .15- جلسه (یعنی درمیان هردوسجده نشستن ) به ترتیبی که پای راست بنوک انگشت استاده وپای چپ راخوابانده  ودستها ودستها روی زانوهاقرارداشته باشد وزن ها هردوپای را بطرف راست خوابانده برسرین چپ بنشینند.16 درقعده آخیر بعد ازتشهد (التحیات )درود ودعا خواندن.17- حالت سلام اول بطرف راست وبعد بطرف چپ روی گشتاندن
 
سوال (54) مفسدات نماز(شکننده های نماز) راتشریح نمائید؟
جواب.1-سخن گفتن یادعاخواندن درنمازبا الفاظ عامیانه (که درشریعت مثال آن دیده نشوده باشد چه سهوه بوده یا قصدا) 2-جواب کسی درنمازگفتن چه بلفظ باشد یااشاره3-گلوراصاف کردن ویا سرفه نمودن بدون موجب 4-گریه کردن درنماز که ازترس عذاب خداوند(ج) نباشد 5-بیهوش شدن درنماز6-بغیرامام خودبدیگری فتح دادن7-بیاد آمدن نمازقضائی درنمازوقتی بکسی که مکلف برعایت ترتیب باشد1-خوردن چیزی درنمازمانند دانه نخودویا زیاد ازآن گرچه به قصد نباشد    2-معلوم شدن عورت درنماز(یعنی هراندامیکه سترآن شرعا میگردد 3-عمل کثیر یادرنمازبعمل خارج نمازکه بقصدنماز نباشدزیاد مصروف بودن 4- سینه را از قبله بر گشتا ندن.
 
سوال (55) حکم نمازجماعت رابیان دارید؟
جواب.خواندن نماز با جماعت سنت موکد بوده وکسی که به قصدمخالفت ازجماعت میکندمنافق گفته میشود.
 
سوال(56) هدف ازجماعت چیست؟
جواب.حفظ وحدت وجلوگیری ازپراگنده گی که سبب حلاکت میگردد ودراین زمینه پیامبر(ص) فرمودند(دران شهریاقریه که سه نفرموجود باشدونمازبا جماعت نخواندحتا شیطان برانها غلبه میکندپس لازم بگیریدنمازباجماعت رازیرا گرگ ضرورآن گوسفندوبره ای راکه ازرمه جداشده است میخوردوشکم اورامیدرد.
 
سوال(57) شرایط واجب شدن نماز را بیان کنید؟
جواب و.1-کسیکه عقل باشد2-بالغ باشد3-مسلمان باشد.
 
سوال (58) شرایط واجب شدن نمازجماعت را بیان دارید؟
جواب .1-مردبودن2-بالغ بودن3-عاقل بودن4-نبودن معاذیرکه به اساس ان ترک نماز جماعت ساقط میشود.
 
سوال (59) ثواب نمازجماعت بانماز مفرد چقدرفرق دارد؟
جواب.ثواب خواندن نماز جماعت ازنماز افرادی25الی 27 درجه بیشتراست.
 
سوال(60) نمازچه وقت فرض شد؟
جواب نمازدرسال یازدهم بعثت درشب معراج فرض شد.
 
سوال(61) حکم ترک نماز را بیان کنید؟
جواب .تارک نماز از روی انکاروقصد کافراست.هرشخصیکه دوامدارنماز بخواند به او درروز قیامت نور است وبه ترک نماز نورنیست صحابه کرام گفتند کسیکه نمازنخواندباید کشته شود وابوحنیفه (ع)گفته است که ن باراول به ترک نمازنصیحت شودوبعدبرای همیش بندی شود.
 
سوال (62) فرایض نماز چند است؟
جواب .فرایض نماز(14) است که(7)آن فرایض خارجی و(7) دیگر ان فرایض داخلی نمازمیباشد.
 
سوال (63)  فرایض خارجی را تشریح کنید؟
جواب.1-پاک بودن بدن 2-پاکی لباس3-پاکی جای نماز4-ستر عورت5-شناختن وقت نماز6- استاد شدن به طرف قبله 7- نیت کردن میباشد.
 
سوال(64) فرایض داخلی نماز را تشریح کنید؟
جواب .1-تکبیرتحریمه2-قیام3-قرائت4-رکوع5-سجده6-قعده اخیر7-خروج نماز گذاربه فعل خود ازنماز
 
سوال (65) نمازجمعه چه وقت فرض شد؟
جواب .حکم فرضیت نمازجمعه قبل از هجرت در مکه معظمه نازل گردیده بود اما نظربه نا مساعد بودن شرایط اجتماعی مکه امکان عبادت جمعی برای مسلمانان میسرنبود ازاین روان حضرت (ص)نتوانست قبل ازهجرت نماز جمعه را ادانمایدالبته مسلمانانی که قبل ازپیامبر(ص) به مدینه هجرت نمودن پیامبر (ص) به فرمانده وامام نمازانها به حضرت مصعب بن عمیر(رض) فرمان کتبی ای به این مضمون در مورد روز جمعه داده بود.
(چون درروزجمعه آفتاب اززوال بطرغرب حرکت کرده باادای دورکعت نمازبه درگاه خداوند(ج) تقرب حاصل نمائید)
بااطاعت از امرحضرت مصعب بن عمیر(رض) برای اولین بارمنحیث امام جمعه به اشتراک (12) نفرمسلمانان اولین نماز جمعه را پرستی سعد بن زراره فرمود.
 
سوال (66) شروط وجوب نمازجمعه راشرح دارید؟
جواب: – 1 مردبودن 2- آزادبودن 3- عاقل وبالغ بودن4- مقیم بودن 5 – صحتمندوتندرست بودن
 
سوال(67) درجمعه برای ادای نماز جمعه چندبارآذان گفته میشود؟
جواب: برای ادای نماز روز جمعه دوبارآذان گفته میشود.آذان اول هنگام زوال آفتاب است وقتیکه آذان گفته شددرآن وقت مردم بسوی جمعه روی آورده خریدوفروش را ترک نموده وبه فکرخداوند(ج) میشتابد..
آذان دوم هنگامی است که امام بالای منبر برآمده ونشست درآن وقت درپیش روی امام آذان گفته میشود.
 
سوال(68) طریق ادای نماز جمعه رابیان دارید؟
جواب نمازجمعه دارای (12) رکعت میباشد (2) رکعت آن فرض و(10) رکعت آن سنت
(4) رکعت سنت قبل ازفرض ادامیشو دو(6) رکعت سنت دیگر بعداز فرض
 
سوال(69) عیدراتعریف کنید؟
جواب:عید ازعودت وآعاده گرفته شده بمعنی بازگشت .آعاده وعودت تجدید خاطره است وروز های عید مسلمانان عبارت ازروز های عیدسعید فطروروز عیدسعیداضحی میباشد.
 
سوال(70) روز های عید سعیدفطروعید اضحی کدام هااند؟
جواب: روز اول ماه شوال جشن عیدسعیدفطرمیباشد .وروز دهم ماه ذی الجه جشن عید سعید اضحی میباشد که سه سه روز را دربرمیگیرد.
 
سوال(71) حکم نمازعیدین رابیان دارید؟
جواب: نمازعیدین واجب است وتعداد رکعات آن دورکعت است مانند سایرنمازها به اضافه شش تکبیر زواید(الله اکبر) درهردورکعت.
 
سوال (72) وقت نماز عیدین چه وقت میباشد؟
جواب: زمانیکه آفتاب خوب بلند شده هرطرف نور وروشنی خودراپخش نمودوآثا رزردی آفتاب ازبین رفت ادای نماز عیدین شروع میشودتاهنگام زوال آفتاب ادای نمازعیدین جایزمیباشد .اما مستحب آن است که درادای نماز عیدین تاخیرصورت نگیرد . البته مسنون آن است که نماز عیدسعید اضحی را کمی وقت ترونماز عید فطررا به تناسب عیداضحی اندکی باتاخیرادانمایند.
 
سوال (73) نماز جنازه را شرح دارید؟
جواب:نماز جنازه دعایست برای میت درپیشگاه خداوندبزرگ وبه هراندازه که نمازگذاران بیشتراشتراک ورزند بهترمیباشد.اما نباید بخاطراشتراک عده کثیرمردم نماز جنازه را به تاخیر انداخت .زیرا تاخیر بخاطراشتراک عده کثیر مکروه میباشد.
 
سوال (74) حکم نماز جنازه چیست
جواب: نماز جنازه چهارتکبیرفرض کفایی بوده که فرضیت آن درکتاب وسنت ثابت است .
 
سوال(75) فرایض نمازجنازه چنداست ؟
جواب: درنماز جنازه دوفرض است
1- چهارمرتبه الله اکبر گفتن 2- قیام (ایستادن)وهمچنان درنماز جنازه روکوع سجده . قعده .وغیره نمی باشد وهمچنان بدون کدام عذر شرعی نماز جنازه را نشسته خواندن جایز نیست .
 
سوال (76) سنت های نماز جنازه چنداست ؟
جواب: درنماز جنازه سه چیز سنت است
1- خداوند(ج) راحمد وثنا گفتن 2- برپیام بر(ص) درود فرستادن 3- درحق میت دعا کردن
 
سوال(77) احکام جنازه رابیان دارید؟
جواب:هرگاه کسی درحالت جانکنی ومردن باشدبه پهلوراست بقیه گشتانده شود وشهادتین به اوتلقین گرددبشکل ذیل.((اشهدان لااله الاالله واشهدان محمداعبده ورسوله))برای او خوانده شوداماچنین گفته نشودکه کلیمه شهادت رابخوان .بلکه شخص تلقین گومکررخودش القاوتکرار میکند.زمانیکه روحش بر آمدومردم زناخش بسته گرددوچشمانش بر هم گذاشته شود
  
سوال (78) مسایل کفن چگونه اند اظهار دارید؟
جواب .هرگاه به میت غسل داده شود بعد ازخشک ساختن اب بدنش کفن مسنونه مردان سه لباس میباشد.1-ازار2-قمیص3-چادر(روی پیچ کفن ) یالفافه.اکتفابه دوجامه نیزجایزاست.برای زنان کفن مسنونه پنچ پارچه میباشد.
1- ازار 2- قمیص 3- خمار(چادر) 4- سینه بند(پارچه ء که روی سینه پیچانده شود)5- لفافه (روی پیچ کفن )هرگاه به سه جامه اکتفاشود نیزجایزدرست است. وقتیکه به میت کفن داده شد سروریش اوراخوشبوکرده وبراندام ها ی سجده (اندام های که درسجده برزمین گذاشته میشود ) کافومالیده شود . تمام کفن به عدد طاق خوشبوئی زده شو. سروریش میت نباید شانه شود همچنان تراشیدن وکم کردن وگرفتن موی ها وناخون هاجایزنیست .موی های سرزنان بدوقسمت بافته وبروی سینه اش قرارداده شود.