آرشیف

2015-10-5

سر تیر کابلی

سه پیام از سرتیر کابلی

پیام اول
مردم ستمدیده ی افغانستان سخت در ورطه ی بازی شیطانی غرب و متحدی ان گیر مانده است.
حاکم مزدورکابل واطرافیان مفسدش مجریان این کمیدی اند وفکرمیکنند که جنایات شان از چشم تیزبین مردم پوشیده میماند.
هویدا ومبرهن است که چرا غنی مانع عملیات پاکسازی جنرال دوستم وجنرال مراد در ولایات شمالی افغانستان شد وچرا دند غوری تسلیم ودفاع گندوز به صورت عمدی تضیف گردیدوتعداد ازهموطنان مادراین بازی شیطانی قربانی شدند.
پرسشی مطرح می شود که چرا کندوز را قصدی تسلیم دشمن نمودند؟
درعقب این پرده دومرام تکتیکی وجود دارد:
اول- به گفته یک دیپلومات وطن واقعه کندوزرا در زمانی براه انداختند که درنیویارک جلسه اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در جریان بود. گرچه درجلسه جنایات طالب را تقبیح کردند امابهره برداری سیاسی نموده وانمود کردند که طالب نیرویست که باآن باید معامله نمود.

دوم- دراین اواخرمقامات نظامی پنتاگون سروصدا های رادرمورد عدم توانایی نیروهای افغانستان در تامین امنیت مردم وضرورت ادامه حضور نظامی اشغالگران در افغانستان به راه انداخته اند ازاینرومن فکر میکنم که واقعه کندوز قصدن صحنه سازی شد تا ارای عامه افغانستان ومردم امریکا را فریب بدهند که گویا نیروهای نظامی وامنیتی افغانستان قادر به دفاع وتامین امنیت نمیباشند وبدین ترتیب دلیلی برای ادامه حضور نظامی شان بتراشند در غیر آن عساکراشغالگر در ختم امسال 2015 باید افغانستان را ترک نمایند. برای اشغالگران مهم نیست که دراین تاکتیک ها وبازی های شیطانی شان چند نفر هموطن ما قربانی میشود
نفرین به اشغالگران که انسان وانسانیت نزد شان پشیزی ارزش ندارد
پیام دوم
تظاهرات کابل وگردهمآئی پروان فریاد عادلانه مردم ستمدیده وکارد به استخوان رسیده افغانستان است که خیلی امیدوار کننده میباشد
ازماده پنجم قطعنامه پروان چنین برمیآید که تمام نیروهای ملی ، مردمی ووطتنی ضد طالب- داعش وحامیان داخلی، پاکستانی، عربی ، ترکی وغربی شان باهم در تفاهم ودر کنار هم اند.
اینجاست که جنبش خود جوش مردمی نسج میگیرد و نیل به آزادی وصلح دایمی را درافغانستان نوید میدهد.
آرزومندم همه متفقن، صادقانه وبدون انحراف یکجا عمل کنند
گرچه یکی از نویسندگان اجیر(رزاق مامون) بعدازجلسه پروان زود
دست بکار شده باسنگ اندازی به مقابل جنبش آنرا از غرب
میترساند اما باکی نداشته باشید پیروزی ازشماست چه نیروی لایزال مردم راباخود دارید
پیروزوسربلند باشید
پیام سوم
با تائیدازنوشته محترم داکترصفوی زیر عنوان " «امکان بازنمودن جبهه جدید علیه منافع روسیه درشمال افغانستان توسط امریکا»"*، باید اظهارنظرکرد که سناریوی صحنه سازی شده سقوط کندوزبخشی ازتاکتیک هرج ومرج مدیریت شده توسط امریکائی ها است که ماهرانه عملی گردید وهدف آن تضعیف روحیه مردم و سربازان دولت ، فاصله گرفتن مردم ازدولت وتقویه موقف طالبان – داعش بود که بمباردمان عمدی شفاخانه دوکتوران بدون سرحد درکندوزشاهد این مطلب است.
من بمباردمان وحشیانه شفاخانه را توسط امریکائی هاعمدی وجنایت علیه بشریت میدانم زیرا امریکائی ها وناتوهمیشه ادعا دارند که درمناطق مسکونی میتوانندهداف اندازه سرسنجاق را نابود کنند. ازطرف دیگر معمولن قبل ازهرعملیات نظامی نقشه توپوگرافیک منطقه مطالعه میگردد در نقشه تمام موسسات عام المنفعه ازقبیل شفاخانه ها ومکاتب وغیره نشانی گردیده اند تاازآسیب به آنها جلوگیری گردد. بدین اساس اگر امریکائی ها ادعا نمایند که اشتباه نموده اند جرم شان به اساس قوانین بین المللی که شفاخانه ها را مصئون میداند نا بخشیدنی وقابل مجازات است که باید تحت تحقیق عدلی قرارگیرند.
اگرامریکائی ها ادعا نمایندکه طالبان شفاخانه را به مرکزسوق واداره خود تبدیل نموده وازآنجا ازاسلحه ثقیل فیرمیکردند وما آنرا بمبارد کردیم .عذرشان بدترازگناه است زیرا وقتی طالبان مسلح داخل شفاخانه میشوند ویک تعداد کارکنان ومریضان را میکشند ومتباقی رامحسور میسازند مسئله شکل گروگان گیری را به خود میگیرد . حل این مسئله کاملا تکتیک جداگانه دارد یعنی نباید ازخاطر چند اشپش (طالبان) پوستین را آتش زد ه کارکنان ومریضان راکشت وتعمیررا تخریب نمود . در چنین واقعه باید نیروی خاص امنیتی با استعمال اسلحه انفرادی وبکاربرد تاکتیک های خاص وقایع گروگان گیری طالبان را امحا ومردم ملکی رانجات میدادند. بمباردمان شفاخانه توسط امریکائی ها جنایت نابخشیدنی عایه بشریت است که باید جدن مورد تعقیب عدلی قرار گیرد.
اماآب زور سر بالامیرود آنها فقط میخواهد هرچه بیشتر هموطنان ما را قتل وگوشت دهن توپ نمایند.