آرشیف

2014-12-28

سه سروده کــــــوتــــــاه

 

 

در دهکده عدالت
گذر
گرگ
بسا کم است
هر آن چه در آنجاست
اهوبره 
عجز و بیگناست

 

سارا نایاب
26.03.2014

*****************

ای شمع
وقتی در شور و شر عشق استی 
با شعله های فروزان آتشت 
پر و بال پروانه های معشوقت را
مسوزان
آنگه 
از لحظه پترس که خود
آب شوی و پروانه ها 
پرواز کنان به سر و رویت لگت کنند

 

*************

 

غم رفت
لیک
اشکش در چشم باقیست هنوز
باران سعادت
چرا در راه غریب 
نمی بارد

سارا نایاب