آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

سه ابتکار در یــــــــــک شورا

 

ولایت ( غور )

ولسوالی ( تولک )

شورای انکشافی یاقریه( خواجه ها )

تعداد فامیل( 215 )

نوعیت پروژه ( پلچک،شبکه آبرسانی ومرکزاجتمعی )

مجموع بودجه پروژه ها ازبرنامه (2150000) و سهم گیری مردم ( 215000)

مجموع قیمت پروژه ابتکاری شورا 900000 هزار افغانی میباشد

 

قریه خواجه ها ولسوالی تولک درجای واقع شده که دوطرف آن را کوها وتپه های بلند احاطه کرده وبه سمت جنوب مرکز ولسوالی موقیعت دارد قریه مذکور سرسبز بوده وبادرختان زرآلو سیب وشفتالو وغیره درختان میوه دار پوشانیده شده است.
مردم قریه خواجه با الحام از برنامه همبستگی ملی دست به سه ابتکار سازنده ذیل زده اند:
1- خریدن زمین شبکه ابرسانی از مالک زمین به مبلغ 600000 افغانی که تمام پول آن از اعانه مردم پرداخته شده است قبلا مردم به مشکل نبود آب آشامیدنی صحی دچار بودند ولی بعدازینکه زمین شبکه خریداری شد وشبکه آبرسانی را توسط بودجه برنامه همبستگی ملی وسهم ده فیصد مردم ساخته اند مردم ازمشکل آب صحی رهای یافته وفعلاآب صحی در نل ها جریان دارد ومردم ازآن استفاده میکنند.
2- اعمار یک وایه پلچک موتر رو 6 متره به مبلغ 150000 افغانی از اعانه خودی مردم قبلا دربین قریه پلچک وجود نداشت مردم به مشکل ازین سوی قریه به آنسوعبور ومرور میکردند وفعلا که پلچک اعمار شده این مشکل برطرف شده ومردم به آسانی از پلچک عبورکرده تمام مواد ضروری خودرا توسط موتر والاغ ازمرکز ولسوالی به قریه انتقال میدهند.
3- عمار یک باب مسجد جدید به ارزش 150000 هزار افغانی میباشد که پول آن توسط مردم پرداخته شده است قبل ازین مردم قریه یک مسجد کوچک قدیمه داشتند که گنجایش تمام نمازگذاران قریه را نداشت ولی با ساخت مسجد جدید تمام مردم یک سمت قریه میتوانند دریک وقت درمسجد نماز بخوانند واین مشکل قریه هم توسط خودمردم حل شده است.
وهمچنان اعضای شورا در صدد ابتکار چهارم بودند درقریه مذکور یک باب تعمیر مرکز اجتماعی ازپول برنامه همبستگی ملی اعمارمیشود وقرار گفته خزانه شورا که گفت: در درنظر داریم تا فرش وظروف ولوازم ضروری را برای مرکز اجتماعی ازپول اعانه مردم خریداری کنیم.که درآینده هیچ مشکل دربرگذاری مراسم خود نداشته باشیم.
همچنان یک خانم که منشی شورا است گفت که تطبیق برنامه همبستگی ملی درقریه ما توانای مارا بیشتر ساخت وماازسهولت های که از پروژه های برنامه دراختیارما قرارگرفته است مشکلات زنان را مرفوع ساخته و زنان نیزمانند مردان دربازسازی قریه مساویانه سهم گرفته اند.
پایان
چغچران
سنبله 1393

پلچک ابتکاری شورا که ازپول اعانه مردم ساخته شده است

پلچک ابتکاری شورا که ازپول اعانه مردم ساخته شده است

 

نمای بیرونی یک باب مسجد که از پول کمک خودی شورا ساخته شده است

نمای بیرونی یک باب مسجد که از پول کمک خودی شورا ساخته شده است

 

عکس داخل مسجد که توسط کمک اعانه مردم ساخته شده است

عکس داخل مسجد که توسط کمک اعانه مردم ساخته شده است

 

سمت دیگر داخل مسجد که به ابتکارکمک خودی مردم ساخته شده است

سمت دیگر داخل مسجد که به ابتکارکمک خودی مردم ساخته شده است

 

این هم عکس قریه زیبای خواجه ها که قسمت جنوبی آن بیشتر دیده میشود

این هم عکس قریه زیبای خواجه ها که قسمت جنوبی آن بیشتر دیده میشود