آرشیف

2015-1-22

حفیظ الله ساحل

سهم گیری در فصل غـــرس نهال، زرع نباتات و گـلهــا

با توجه به منا فع وفوائد متعدد مادی ومعنوی که در غرس نها ل ،زرع نباتات وگیاهان وجود دارد. دین مقدس اسلام همواره پیروان خودرا به غرس نهال توصیه نموده است .چنانچه پیامبر اسلام (ص) در یک حدیث فرمودند: اٍن قامَت السّاعة وَبیدِ احدکم فسیله فاِنَ استطاعَ ان لایقومَ حتی یغیرسها فلیفعل(28:6 ) ترجمه : یعنی اگر قیامت بر پا گردد ودر دست یکی از شما نهالی بخاطر غرس کردن موجود باشد پس اگر فرصت شاندن ویا غرس نمودن آن نهال را در خود می یابد،پس باید آن نهال را غرس نماید 
ودریک حدیث دیگر فائدۀ این عمل را بیان نموده است ،فرمودند: ان سمعت بالدجال قد خروج وانت علی ودیة تغر سها فلا تعجل أن تصلحا فإن للناس بعد ذلک عیشا» (893:2). ترجمه :یعنی اگر خبر آمدن ویا بیرون شدن دجال به گوشت رسید وتونهال را به غرض غرس نمودن در دستت داری پس در انداختن آن نهال عجله مکن زیرا آن نهال سبب امرار معیشت مردمیکه بعد از دجال می آیند می گردد. 
از این دوحدیث فوق این حقیقت واضح می گردد که انسان نباید از ادامۀ کار وفعالیتش در هیچ لحظۀ از لحظات زندگی اش ، ولو لحظات بسیار ضیق ونا مساعد هم باشد مانند آمدن دجال وفرارسیدن قیامت وعلامات آن دست بکشد. اصحاب ویاران پیامبر (ص) نیز همین حقیقت را درک نموده بودند، چنانچه عماره بن خمزیمه (رض) می گوید:من حضرت عمر ( رض) را شنیدم که به پدرم توصیه نموده میگفت :« ما یمنک ان تغرس ارضک ؟ فقال له ابی :انا شیخ کبیر اموت غدا ،فقال له عمر : اعزام علیک لتغرسها، فلقد رأیت عمر بن الخطاب یغرسها بیده مع أبی » (169:4 )، ترجمه :یعنی ای خزیمه ترا از غرس نمودن نهال درزمینت چه چیز منع کرد؟ پدرم در جواب گفت :من یک پیر مرد کلان سال هستم ، وامروز ویا فردا می میرم . حضرت عمر (رض) برایش گفت : نه ،حتماباید غرس کنی ، صحابی میگوید : من حضرت عمر (رض) را دیدم که یکجا با پدرم نهالش را غرس می کرد.