آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

سنگ که کلمه الله در آن نقش بسته است

 

سنگ که کلمه (الله) در آن نقش بسته است
 
سنگ که کلمه (الله) در آن نقش بسته است
 
سنگ که کلمه (الله) در آن نقش بسته است
 

  میدان هوایی در شمال شهر چغچران مرکز غور موقعیت دارد خاک این کوه ها طی سال جاری مورد استفادۀ شرکت  فیض نور که میدان هوایی چغچران را اعمار نموده است ؛ قرار داشت ، شرکت مذکور شاید هزاران موتر خاک را از این منطقه به میدان هوایی انتقال داده باشد ، به اثر عُمق و حفر زمین سنگ های معلوم شده است که مورد استفاده عام مردم قرار گرفته است  تعداد کاری گران در این منطقه  غرض تأمین معیشت و فراهم نمودن نفقۀ خانواده های خود سنگ فروشی می کنند .
   ملاّ لعل محمد یک تن از باشنده های فامیلی های میدان هوایی مرکز غور ، نفقه خانوادۀ خویش را از طریق کاری گری و زحمت پنجه به دست می آورد او در این روز ها درجمع کاری گران است که در ساحۀ میدان هوایی شمال شهرچغچران(کوه های میدان هوایی) مشغول سنگ فروشی  است ، طی روز های سه – چهارشنبه تاریخ های 26-27دلو 1389 سنگ را پیدا نموده که کلمه (الله ) بصورت طبعی درآن نقش بسته است این سنگ  روز جمعه 29 دلو 1389  به حضور نماز گزان مسجد جامع فیروزکوه  به نمایش گذاشته شد وبا استناد به آیۀ :(سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق…) الآیه  در مورد دلایل مادی وجود خدا و اطمنان وعمیقتر شدن عقاید مردم  توضیحات لازم ارایه شد این سنگ در حال حاضر در مسجد مذکور مربوط فامیلی های میدان هوایی وجود وتحت حفاظت قرار دارد ، محاسن سفیدان و شورای مردمی فامیلی های میدان هوایی تصمیم گرفته اند این سنگ را در صورت  حصول اطمنان از پاسداری و حفاظت به ریاست اطّلاعات ولایت غور بسپارند. قرار مشاهده یک قسمت این سنگ آسیب دیده است و غرض حفاظت بهتر و جلوگیری از ضایع شدن ضرورت به یک چوکات و پاسداری بهتر دارد.
 
غلام ربانی هدفمند باشنده فامیلی های میدان هوایی