آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

سنگ تـهــداب

 شنیدم که در سرویس خبری جام جهانتاب غور خبر گذاشتن سنگ تهداب تعمیر ولسوالی دولینه به دست نشر سپرده شده است..لازم دانستم داستان این افتتاح را به ذیل آن اضافه نمایم خداکند به آتش خشم دولتمردان نسوزم. چون سنگ تهداب به صورت عملی قبلا گذاشته شده بود اما مقامات دولتی دیر تر به گذاشتن سنگ خویش بنام تهداب اقدام نمودند وآنرا به مر کز گذارش دادند.  دوستان خواننده شاید در جریان باشند که سال که گذشت ریکارد رشوت ستانی وفساد اداری در ولایت غور به طور شگفت آوری نقطۀ صعودی خودرا پیمود .مسئله گرفتن رشوت عادت عام وخاص شده است که تأخیر اعلان سنگ تهداب بی ارتباط به این موضوع نیست ومن سر گردان که جرئت داخل شدن به ادارات دولتی را ندارم دربیرون ودر سر راه ها از بعضی مقربین درگاه اوضاع واحوال  ونحوۀ پیشرفت کار را با کمال فضولی وعلاقه مندی استفسار مینمایم.چون دربیرون از دفاتر هیچ اثر از کارویا دیگر گونی به مشاهده نمی رسد اوضاع بیرون شهر کاملا یک نواخت است آنچه از تغییر وتحول واوجگیری تقدیم تحایف وارتقائی مقداررشوه وجود دارد داخل دفاتر قلم محصوص هاست است. روزی درسر راه استاده بودم چشمم به حاجی بصیر ولسوال دولینه افتاد بعد از احوال پرسی از وی پرسیدم ولسوال صاحب شمارا چند روز قبل دیدم تا هنوز نرفته اید؟ در جواب فرمود رفته بودم دوباره آمدم باز کنجکاو شدم پرسیدم  چرا؟ گفت والی صاحب من را خواسته بود باز پرسیدم چرا مسئلۀ تبدیلی ویا کم وکسر تحفه ها؟ خنده کرد گفت نه خیر این حرف ها نیست باز پرسیدم راستی چرا آمدید؟ کمی مکث کرد گفت مؤسسۀ که درداو طلبی برنده شده یکماه میشود کار تعمیر ولسوالی دولینه را شروع کرده.والی صاحب نمی دانم چه گمان کرده من را خواسته که این مؤسسه به اجازۀ کی کار را شروع کرده؟ ولسوال صاحب ادامه داد من گفتم نمی دانم او با امکانات ووسائل کار خود آمده تعمیر ولسوالی را میسازد واقعا من از خوشحالی از وی نپرسیدم گفتم چطور شد که طی چهار سال دولت اجازۀ إعمار تعمیر یک ولسوالی را در غور داده در حالیکه در ولایات دیگر تقریبا تعمیر های همه ولسوالی ها باز سازی شده هنوز یکبار سوختانده شده بازدوباره باز سازی شده. باز پرسان نمودم خوب دیگه چه شد والی صاحب چه گفت؟ گفت والی صاحب قدر أعصبانی بود که من سنگ تهداب را نگذاشتم واما این مؤسسه ویا شرکت ساختمانی خود سرانه به چنین کار دست زده…..ولسوال صاحب گفت من نتوانستم فشار والی صاحب را پایان ببرم گفتم رئیس مؤسسه را روان میکنم.بعد ازان لحظه با هم خدا حافظی کردیم..ولسوال رفت ومن ماندم .اما تصمیم گرفتم تا بدانم چرا سنگ تهداب رسما گذاشته نشده؟ وچرا والی صاحب به این مسئله اصرار داردکه تا من اجازه نمیدهم باید کار نشود در حالیکه با ملاحظه اوضاع جوی غور این مؤسسه نهایت عاقلانه کار کرده تا قبل از فرا رسیدن فصل سردی کار تعمیر راختم کند اگر کار وی معطل شود کار این تعمیر به سال آینده معطل میماند…. فردائی آنروز دیدم موتر مربوط به مؤسسات ساختمانی به دروازۀ ولایت آمد دانستم مؤسسه که در دولینه مصروف کار است به ملاقات آمده..بعد از یک ونیم ساعت ملاقات از دفتر والی صاحب بیرون شد باز فضولی کردم نزد آن رفتم پرسیدم شمارا به این ولایت تازه می بینم خودرا معرفی نمود که که إعمار تعمیر ولسوالی دولینه را قرار داد نموده مصروف کار است من برایش تبریک گفتم وبرایش پیروزی ومؤفقیت آرزو کردم وقدری شرین زبانی نمودم..باز گفتم خوب شد والی صاحب را هم دیدید گفت بلی اما دیدار سرد وبی مزه بود گفتم چرا؟ در جواب گفت والی صاحب بسیار أعصبانی است که چرابدون اجازۀ من کار راشروع نمودید ومن سنگ تهداب را نگذاشتم؟ من مشکلات جوی ووضعیت راه مواصلاتی وسائر مشکلات غوررا گفتم باز هم نا راض است مقصد مطلب را میدانم من با والی صاحب ها بسیار تیر کردم آخر آنرا راضی کردم گفت برو کار خودرا ادامه بده ویک گوشه جای سنگ تهداب را مشخص بساز به فرصت ملا کرام الدین رضا زاده معاون ولایت میآید سنگ تهداب را میگذارد وخبر آنرا تیر میکند.گفتم خوب همین قدر گپ بود؟ گفت شرکت ها به همین قدر گپ خلاص نمی شوند از وزارت که شروع میشود تا هیئات سروی وهیئات داوطلبی ووالی صاحب بسیار گپ ها دارند گپ آخری ما وقتی خلاص میشود که تأئیدی نمایندگان ریاست انکشاف دهات را بگیریم وازدرستی وکیفیت کار ما تأئید به عمل آورند.گفتم کیفیت کار انشاءالله خوب است؟ باز گفت با عبور از اینقدر هفته خوانها کیفیت میماند؟ گفتم خوب از همین تأثیر که تعمیرات پختخه با کمترین باران چکک میکند؟ گفت بلی. همان بود که والی صاحب بعد از تصفیه حساب عازم کابل شد وبعد از یک ونیم برج کارتعمیر معاون صاحب ولایت سنگ تهداب را گذاشت که رادیووتلویزیون افغانستان وحتی جام غور خبر آنرا نشر نمودند. اما تا هنوز از رضا زاده نپرسیدم که سنگ تهداب را مؤسسه قبلا گذاشته بود وایشان درین سفر سنگ تهداب چه را گذاشتن؟د…یکی از شاهدان عینی گفت سنگ تهداب تشناب های مربوط به ولسوالی تا هنوز گذاشته نشده بود