آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

سنگِ ضرر می بارد..!

ابرِ اندیشه ی تو فتنه و شر می بارد 
روی سقف امنیت برفِ خطر می بارد
نبوَد اندکی سود از تو و اربابِ تو نیز
در عوض، بر سرِ ما سنگ ضرر می بارد 
تو بگو منطق اسلامی همین است… همین!؟
کز سر تیغ تو خونهای جگر می بارد!
کشته ای تازه جوان را، که گنه کار نبود
در غمش خون، ز دو چشمان پدر می بارد
هرطرف خفته بخون پیره زن و طفل صغیر 
هرطرف گُرده و شُش و مغز سر می بارد 
این چنین جَور و جنایت نکند حیوانی 
ای دریغ..! این همه از دست بشر می بارد

یادداشت: شعر فوق به مناسبت حمله مرگبار تروریستی اخیر در شهر کویته که، ده ها تن از مردم بی دفاع و بی گناه را در کام مرگ فرستاد، سروده شده است. درود بر روان پاک شهدای این واقعه و لعنت خداوند (ج) بر «لشکر جنگوی» و تمام گروه های تروریستی که همواره مردم بی گناه و مظلوم را بطور بیرحمانه به قتل می رسانند. 
 

چغچران – غور 
2/12/1391