آرشیف

2018-7-23

afrotan

سناریوی بازگشت یک پهلوان !

بخوان ! به صدای بلند بخوان ! اما مراقب پهلوان هم باش که گوشش سنگین است ، ثقل سامعه دارد ، ناشنوائی پیدا کرده ، بلانسبت ، چیزی نه می شنود مگر اینکه چیزی برایش صرف داشته باشد

https://www.youtube.com/watch?v=oXRjdp-f-p0

ملاحظه فرمودید که این مردک با چه لذتی می خواند ؟ حکومت موسوم به وحدت ملی افغانستان با همه عیوبی که داشت و هنوزهم دارد جولانگاه برای شگوفائی هنر اصیل پهلوانی بوجود آمده است و به روایت صحیح وکاغذ پیچی که از قول حضرت جان کری دامت برکاته نقل شده است این است که در این حکومت مستعجل دودسته از اهالی مافیای شریف جابجاشده اند یک دسته از کوه ها آمده بودند و دسته دیگری از خارج ! این دوطائفه را با تعویذ و سحر با دستان مبارک حضرت جان کری وزیر امور بالد خارجه امریکا و با دستیاریی یان کوبیس نمائنده صد در صد معتمد سرمنشی ملل متحد با هم آشتی دادند .

ادامه مطلب در اینجا