آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

سمینار سه روزه ای تحت عنوان: معرفی قانون منع خشونت علیه زن

درپایان سمینار سه روزه ، کمیته منع خشونت علیه زن درولایت غور تشکیل شد 
 
تهیه وترتیب : دفتر ولایتی غور
سمینار سه روزه ای تحت عنوان " معرفی قانون منع خشونت علیه زن " توسط دفتر حقوق بشر ولایت غوروبا حضوروالی محترم غور دایر شد.
دراین سمینار 30 نفر ازکارمندان ریاستهای " عدلیه ،امورزنان ،محکمه ،حارنوالی ،پلیس،وکلای مدافع ، ملاامامان مساجد ،صحت عامه ،وکلای مدافع ، فعالین حقوق زن و نهاد های جامعه مدنی ، با قانون منع خشونت علیه زن آشناشدند.
والی محترم ولایت غوردرسخنان افتتاحیه سمینار گفت:" خشونت علیه زنان ،قبلا نیز درولایت غوروجودداشته وحالاهم وجوددارد.وقتی من این قضایا رامی شنوم احساس غم ودرد می کنم ومثل این است که مادران وخواهران خودم مورد خشونت قرار گرفته باشند. ما همه باهم کارمی کنیم تا به موضوعات خشونت رسیدگی کنیم وآن را کاهش دهیم ."
درمدت سه روز به ترتیب موارد ذیل برای اشتراک کننده گان آموزش داده شد.
درروز اول خشونت وانواع آن( فیزیکی ،روانی ،وساختاری) تعریف شد.عواقب وعوامل خشونت درجامعه ازلحاظ فرهنگی(رسم ورواجهای ناپسندیده ) واقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. سپس مقام وجایگاه زن دراسلام وخشونت درخانواده ازدیدگاه اسلام توسط آقای جواد رضایی مسول دفتر ولایتی غور برای اشتراک کننده گان ارائه شد.براساس آیات ،احادیث وسنت عملی پیامبر اسلام (ص) ، ثابت شد که خشونت علیه زنان دراسلام جایز نیست بلکه معاشرت ورفتار نیکو بین زوجین واجب است . همچنین بابررسی تاریخی معلوم شد که اسلام اولین دینی است که اصلاحات ،ترقی وتعالی زیادی را درمورد حقوق زنان عملی نموده است وقبل ازاسلام وضعیت زنان درمیان تمام  ملل ،اقوام وادیان مختلف، زیاده از حد خراب بوده است . حرکت پیامبر اسلام (ص) درمورد حقوق زنان ،حرکت ازظلم زمانه به سمت عدل زمانه بوده است واین جهت حرکت پیامبر به سمت عدالت ومفهوم حرکت وی باید درعصر حاضر توسط علما واندیشمندان جامعه اسلامی ادامه یابد.
درروز دوم این سمینار مبنی وضع  قانون ، اصطلاحات قانون ومکلفیت های ادارات حج واوقاف ،معارف ، امورزنان ،اطلاعات فرهنگ ،صحت عامه ،حارنوالی ،پلیس ومحکمه مطابق مواد قانون تشریح شد.وظایف این ارگانها عمدتا آگاهی دهی ازحقوق ووجایب شرعی زن ومرد،مبارزه با رسوم وعنعنات مغایر شریعت اسلام ، حمایت ازقربانیان خشونت وجلوگیری ازآن خلاصه می شود.
عصرروزدوم بخشی ازاحکام جزایی قانون ارائه شد وباکارهای گروپی عملاتمرین گردید. کارگروپی به صورت یک عریضه طراحی شده بود واشتراک کننده گان باتوجه به آموخته های خویش عریضه را ابتدا مورد ارزیابی حقوقی وقانونی قرارداده وسپس نظر ورای قانونی واجراآت اصولی خویش را برای اشتراک کننده گان تشــریح می کردند.
درروز سوم سمینار، ادامه احکام جزایی برای اشتراک کننده گان آموزش داده شد. قابل ذکر است که مطابق قانون منع خشونت علیه زن 22 عمل جرم شناخته شده است .لت وکوب ،ضرب وجرح ،بددادن ،ازدواج زیرسن قانونی،ازدواج اجباری(بدون رضایت)، جلوگیری ازحق تعلیم ،تحصیل وکارزنان ، مجبورنمودن به خودسوزی وخودکشی واستفاده ازمواد سمی وضررناک ، کاراجباری ،توهین،تحقیر زنان و ….. جرم تلقی شده ودرصورت شکایت قابل مجازات است .
درجریان این سمینار سه روزه مواد این قانون، ازدیدگاه فقهی نیز توسط علما واستادان حقوق بشر مورد بحث وبررسی وتبادل نظر قرارگرفت.جایگاه زن دراسلام ؛سنت پیامبر اسلام دررفتار با خانواده وزنان خویش، بددادن زنان ودختران،موضوع تعلیم وتحصیل زنان،ازدواج صغیروولایت پدر وجد پدری ، تعدد زوجات ، نکاح بدل(شغار) مهریه درازدواج، مورد بحث ومداقه علمی قرارگرفت که با استقبال اشتراک کننده گان مواجه شد. آنچه باعث امیدواری است دیدگاههای عالمانه ،وسعت نظرعلما وتفسیرهای مطابق عصروزمان بود که ازطرف همه اشتراک کننده گان مخصوصا علماء کرام ارائه می گردید.
هچنین مواد قانون منع خشونت علیه زن همراه با قانون مدنی ، وقانون جزا، تطبیق داده شد ودرهمه موارد اطلاعات همه جانبه وآموزنده برای اشتراک کننده گان ارائه شد.مثلا سن ازدواج برای دختر وپسر ، انواع تفریق ، تعدد زوجات، ازقانون مدنی واحکام جزایی درموارد ضرب وجرح ،قتل نفس ولت وکوب،ازقانون جزا ارائه گردید.
درختم روز سوم این سمینار با اشتراک نماینده ولایت ،رئسا ونمایندگان 12 ارگان دولتی وموسسات ذی ربط ، کمیته منع خشونت علیه زن درولایت غور تشکیل شد .دربخشی ازصورت جلسه این کمیته آمده است :به منظور مبارزه مؤثردرمورد جرایم خشونت علیه زن وتامین هماهنگی میان ادارات دولتی وغیردولتی وموسسات ذی ربط این کمیته جلسات ماهانه را تشکیل وگزارش کاری خویش را به سکرتریت کمیته عالی منع خشونت علیه زن تقدیم می نماید.
  
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور
16/11/1389
چغچران