آرشیف

2015-2-7

گیتا یگانه

سلام مــــن گیتا یگانه هستم

 

سبهر خندید

مه نو آمد

با هدیه نو

بابیراهن سفیدیک جامه نو

آهسته واهسته

نوای همه گانی بنواخت

آن عید براز شورو

آن هلهله نو

 

(تهیه شده توسط گیتا یگانه)