آرشیف

2014-12-27

نظرمحمد ثاقب

سلام بر روح پرفتوح حافظ شيراز!

«شاهدان گردلبري زينسان كنند
زاهدان را رخنه در ايمان كنند»
 

ومن كه از شيفتگان سبك حافظ در غزل هستم، چنين استقبال مينمايم:

شـاهـدان گـر قـلـبـي را نـالان كـنـنـد
خـون لـعـل را در جـگـر بريـان كـنند
 
خـنـجـر دربـان بــه عـمــق خـــال دل
آنچنان كوبـند كـه خـون فـوران كـنند
 
 گـركـنـنـد نـيـمـي نـگـاه يـا جتلوه اي
اشـك چـشـم، چـشـمه ها جريان كنند
 
شـاهـدان صـيـاد و چـشـم ومــژه هـا
خـال دل ويــرانــه از پــيـــكـان كـنـند
 
 گـر برآرد مهر، صدف در موج بحر
اشـك سـرخ را گوهر و مرجان كنند
 
 از سـر شــك آذري دلـبـاخـتــگـــان
كــف دســـت خــود حـنـا بـنـدان كنند
 
 آتـشــي از  تــه نـشـيـن خـمـر لـعل
نـور ونــارش ديــده هـا گـريـان كنند
 
 گر بريزند خـمـر لـعـل در سـاغـري
عـاشقان را سوخته سـرگردان كنند
 
 گـر كـنـنـد نـوش، آتـشـي سيال لعل
عـربـده بـا صـوفـي بــا رنـدان كـنـند
 
اسـيـر و تـاراج و غـارت پـيشه هـا
ابر و خـنـجـر زلف را زولان كـنـنـد
 
 زلف وخـال وخـط وابرو چشم ولب
از شـرابـش مـسـتـي بـدمستان كنند
 
 مـثـل فـوز نـاظر مـن هـريـــــــــكي
عـلـم وعـقـل وحـس را حـيـران كنند
 
خـون دل واشـك چـشـم  از نـقـشبـند
دشـت و دمـن را انــارسـتــان كـنـند