آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

سلام! ای مرشد کوی معارف

 

ا هـــدا ُ به پـیـشـگاه هـمه استادان و معـلما ن عـزیز کـشـور

——-
 
ســـلام  !   ا ی  مــر شـــد  کــــوی  مــعـــا رف
کــه  ره  بــــردی   مـــرا   ســوی   مـعـــا ر ف
 
نـو ا ز شــهــــا ی  تــو  در  گــو ش جـــا  نـهــا
طـنـیـــن  ا فــگــن  چــو  یــا هـــو ی  مـعــا ر ف
 
ا لـــفـــبـــا ی  مـحــبـــت   کــرد ی مـــر قـــو م    
هــــــمـــی   بـــر لـوح  د لــجــــوی  مـعــا ر ف
 
گلــســتـا ن   مــعـــا ر ف   شــا د   و  خـــــر م
جـهــا ن  ســـر ســبـــز  ا ز  جـوی  مـعـــا ر ف
 
تـــمـــد ن  عـــا م  شـــــد  ا ز  فــکـــر  بـکـــرت
ز  فــو ر  مـــو ل   یــک  و  د وی   مـعـــا ر ف
 
تــن   بـیــمــا ر  و مــعـــلــو ل   بــشــــر  نـیـــز
شــفــــا   یــا بـــــد   ز   د ا روی   مـعـــا ر ف
 
کــجــا  یـــی  و ا لــه   و شــیـــد ا ی  مــکــتــب
شـهـــــیـــد  و عــا شــــق   ر و ی   مـعـــا ر ف
 
تـرا   و ر د   ز بـا ن  د رس و  کـتـا ب  ا ســت
فــــد ا یــی  فـــطـــر ت  و خــو ی   مـعـــا ر ف
 
نــو ا یـــی  ا شـــپـــلا ق   هــنــگا م    و ر ز ش
بـه  چــو گا ن  مــیـــز نــد   گـــو ی  مـعـــا ر ف
 
لــــب   پـــر  خــنــــد ه ُ  ا ســــتـا د   د لـــســــو ز
مــضـــا عــــف  مـــیـــکــنـــد  بــو ی  مـعـــا ر ف
 
د ل  و  جـا ن   و رو ا ن   فــضـــل  حـق  هـســت
ا ســـیـــر   حـلـــــقـــه  ُ   مـــــو یــی   مــعــــا ر ف
 

استاد فضل الحق فضل
چـغــچـــران  13 مـیــزان  1390 هــجـــری شــمـــســـِی  
 ایـن پار چــه  به مـنـا سـبـت رزو خـجـســتـه ُ معـــلــم ( سـیـز دهـــم  مـیـزان 1390)  که در لیـســه ُ سـلـطا ن عـلاء ا لـدیـن غوری ا ز آن طـی مراســم خاص از آن  تجلـیل بعمل آمده بـود  سـر وده شــده ا سـت.