آرشیف

2014-12-12

الحاج سید محمد رفیق نادم

سلام آتشین به دوستان خارج

ســلام آتـشــیــنــم پـر شــرر باد             زهـر مـرز که بـاشـد در گـذر باد
بـیـارو، دوسـتـم، تـقـدیــم گـردد             چـو آتـش بر دل هــریک اثـر بـاد
به عـشق آتـشـین خـاک و میـهن             سرود پرشور، تان پرشور تر باد
بشـطـــــرنـج زمـانـه (پایـدارم )            زکـشت و مات شاهـت دور تر باد
روند، کار تان پرفیض و( فائز)             نهــال کــار تــان را پـر ثـمـر باد
نبردو رزم و عزم و همـت تـان             و عـزیـز، ازجـمـند هر نظــر باد
ســـلام من نثــار هر رفـیـقـــــم              زوزن کـوهـســاران بـیـشـتـر باد
گـزند روزگـاران از شـمــا دور            هـمـه بد خواه تان بـی پا و سر باد
همــه با جملـه مربوطین و اولاد            بـعـز و عـافــیـت انــدر سـفـر باد
سلامم رابتک تک عرض دارید            بآن جمـعـیـت دور از حـضـر باد
بـامـیـــــدم کـه آیــد نـامــه تــان            وصول حال تـان کحـل البصر باد
نباشد یاد نادم جرم و عصیان
و صول نامه تان پر گهر باد
***