آرشیف

2014-12-15

محمد جعـفر عـزیـزی

سقوط قاصدک

در چـارچـوب پـنـچـــره هـا خــار جـا گــرفــت
حس ِ عمیق ِ عـاطـفـه در خــون عـزا گــرفت
پــروازهای ِ قــاصــــدک از اوج ِ پــرتــگــــاه
اینجا سـقـوط کـرد، وَ مــاتــم بــه پـا گـــرفــت
آن مــرغ ِ نـیــک بـخـت کـه مـی داد تـخم ِ زر
لـج کــرد بــا جمـاعـت و دیـگـر هــوا گـرفــت
حـلـقــوم هــای نـاب ِ حـقـیـقـت خـفـک شــدنـد
دسـتــان ِ ابـتـکـار بـه خــود زخـم هـا گـرفــت
خـلـخـال ِ دخـتـران ِ جــوان زنـگ زد، دریــــغ
دست ِ عروس ِ مرگ هـم از خون حنا گـرفـت
***
ایـنـجــا هـنــوز قــافـیـه هـا بـستـه مـانـده انـد
ایـنجا عـروض ِ سنـتـی هــم حـال ِ مـا گـرفـت
ایـنـجـا کـه سـالهـاسـت خـــزان و رنـگ ِ زرد
بـغـض ِ مـیــان ِ آیــنـــه تـقــدیـــس را گــرفت
 
19 مرداد ماه 1389