آرشیف

2015-1-14

فضل احمد

سفر کـوتـاهــی در بند بـایـن همراه با استاد فضل

 

تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
 

تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
تونل برف سنگ زرد در جنوب کوتل بندباین/فضل احمد
 
تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
استاد فضل – فضل احمد – دگروال عبدالسمیع معاون ریاست امنیت ملی غور 9   مارچ
 
تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
استاد فضل در میان تونل برف 19 حوت 1390
 
تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
آمر امنیت قوماندانی امنیه با جمعی از دوستان
 
تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
تونل برف در 7 مارچ 2012
 
تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
تونل برف در جنوب بند  باین
 
تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
فضل احمد در میان تونل برف
 
تصاویر چند از جریان سفر و ضخامت برف در بند باین
موتر در حال عبور از تونل 9 مارچ 2012
 

از توجه شما تشکر
فضل احمد
چغچران 25 حوت 1390