آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

سفر بی میل یاران کـرد مدهـوش

سـفــر بــی مــیــل یــا را ن کــرد مــد هــوش               عـز یــزان را پــر یــشـا ن کــرد مــد هــو ش
پـــدر بــود ه یــقــیـــن بــر جـمــلــه ا طــفـا ل                 یـتـیــمـا ن را هـــرا سـا ن کــرد مـد هـو ش
مــعـــا ر ف را بــه غـــو ر بــا ســتـــــــا نـی                 ز خــو ن د ل چــــراغـا ن کـر د مـد هــو ش
خـــصــو صـــآ لـیـســه ُ سـطــا ن عـــلا ء را                 بــه نــو ر جــا ن فـر وزان کـر د مــدهــوش
چــر ا غ لــیـــســــه  و مــــا ه  مـــعـــا ر ف                  بـه  نــا م خـویش عـنـوا ن کـرد مـد هـو ش
بـه ا قـلــیــــم مـعــــا ر ف کــــشـــــــو ر د ل                  نــمــــا د عـــــد ل سـلـطا ن کــرد مــدهـوش
تـمــا م  هــســت و بــو د خـو یـــشـــتــن ر ا                 بـه پـا ی عــــلـــم قــر بـا ن کــرد مــدهــوش
مـعـــا ر ف را بـه نـو ر حــســن ا خــــلا ق                 خـد یـــو عــلـــم و عـر فـان کــرد مدهــو ش
پــی تــیــمــــا ر جــســـم زا ر  و بــیـــمـــا ر                ســفــر تـا  مـلــک ا یــرا ن کـــرد مــدهــوش
مـگــــر حــب و طــــن یــا د عـــــز یـــز ا ن                 مــقـــر در کـو ی یـارا ن کـــر د مــد هــو ش
و را جـســم ضـعـیـف ا یـنـجـا ا ســـت ا مــا                 روا نـش تـا عـرش طـیـران کـرد مــدهــو ش
ســفــــر بـسـیـا ر کــرد ه  لــــیـک ا ین بـا ر                 ســفـر بـا جـســـم بـی جـان کــرد مــدهــوش
خـــد ا و نـــد کـر یــم و مـهـــر بـا ن هــــــم                  به لـیـل جـمـعــه مـهـمــان کــرد مــد هــو ش
تــرا مــــر قـــد درون  لــیـــسـه کــــر د نــد                  مـعــا ر ف حـســـن پـیـما ن  کــرد مـدهــوش
د ل فـــضـــــل حـــز یــن خــــســتـه د ل  ر ا
بـه  نـار هــجــر بـر یـا ن کــرد مـد هــو ش

فـــضــــــل ا لــــحـــــق فـــضــــــــــل
مـیـز ا ن 3188 شـهـر فـیـر وز کـوه
       
این پا ر چه شـعـر در سـو گ اوســتـا د گـرا نــقــدر گـل ا حـمـد مـد هــو ش که  سـی و شـش سـا ل عـمـر پــر با رش  را در خـد مـت مـعـا رف سـپـری کـرد و در طـی هـمـیـن مـد ت شـا گـردان مـعـا رف ازین شـخـصـیـت فـرهـیـخـتـه و جا ن نثا ر فـیـض هـا ی فـرا وا ن برده اند. در گـذشـت این اوسـتاد گـرانقـدر بزرگترین ضـا یعهُ جـبرارن نـا پذیر به معـا ر ف غـور میـبا شـد. روحـش شـاد و قـبـر ش نـور با را ن فـیـض ا لـهــی باد !