آرشیف

2015-2-4

rshams

سفر با داکتر محمد ابراهیم ملکزاده به “سه با غان” زادگاه همنوا

 

سفر با داکتر محمد ابراهیم ملکزاده به "سه با غان" زادگاه همنوا

درین اواخر افتخار همراهی داکتر ابراهیم ملکزاده را داشتم که به مناطق وولسوالی های مختلف ولایت غور از جمله ولسوالی ساغر سفری داشتند و من هم پا به پای ایشان مناطق مختلف را طی نمودم. طوریکه شما آگاهی دارید ولسوالی ساغر همه اش باغ درخت وکوه است و یکی ازین مناطق را سه باغان نام دارد که زاد گاهی مرحوم استاد دستگیر همنوا، اولین شخصیت تحصیل کرده ولایت غور میباشد. وقتیکه وارد منطقه سه باغان شدیم شخصی با وقار و زیرکی به استقبال ما آمد، که نا مش بود (گل حضرت همنوا)، از وی پرسیدم خود را معرفی کرد که برادر مرحوم دستگیر همنوا بود و تا صنف 12 درس خوانده بود و بعد موی سفیدی و کلانی قریه سه باغان و مناطق اطراف آنرا داشت.

 

داکتر محمد ابراهیم ملکزاده با حضرت گل همنوا ( برادر استاد دستگیر خان همنوا ) قریه سه باغان ولسوالی ساغر

داکتر محمد ابراهیم ملکزاده با حضرت گل همنوا ( برادر استاد دستگیر خان همنوا ) قریه سه باغان ولسوالی ساغر

 

جائیکه سه باغان ومناطق اطراف آن موقعیت داشت از واحد های اداری حکومت خیلی فاصله داشت واین مردم خود شان امور خودرا اداره میکردند از حکومت وتأسیسات آن حتی در عرصه خدمات اجتماعی هیچ خبری نبود.نه مکتب فعال ونه هم کلینیک ومراکز صحی .مردم به مریضی های مختلف گرفتار بودند پیچ واسهال وتب وملاریا که بگفتۀ مردم سابقه نداشت از ایشان پرسان میکردیم به نزدیکی های شما کلینیک نیست.خنده میکردند که مردم ما به این نامها اشنا نیستند.یکطرف پرچمن است که بیش از صد کیلو متر فاصله دارد وطرف دیگر هم ساغر با همین فاصه البته تیوره هم دور است.خلاصه صد ها قریه بدون داشتن ابتدائی ترین مرکز خدمات اجتماعی انسان را مأیوس میساخت.ودل هر انسان را خون میساخت.

با جمعی از مردم قریه سباغان ولسوالی ساغر ولایت غور

با جمعی از مردم قریه سباغان ولسوالی ساغر ولایت غور

دمی با گل حضرت خان همنوا: طوریکه قبلا اشاره شد محترم گل حضرت همنوا برادر استاد دستگیر خان همنوا ضمن پذیرائی از ما مشکلات مردم را باز گو کرد و محترم داکتر ابراهیم ملکزاده مشکلات تمام دهات ومناطق را یاد داشت میکرد که شدید ترین نیاز این مردم داشتن یک واحد اداری بود که بتواند مناطق دور افتادۀ از پرچمن وساغر وقسما تیوره را احتوا کند وبعد معارف، صحت وسرک وغیره.آنچه عاجل از طرف ملکزاده به ایشان وعده داده شد ارسال یک تیم طبی جهت معالجه مریض ها بود که محترم ملکزاده وکیل مردم غور حین مواصلت به شهر فیروز کوه یک تیم از داکتران دلسوز را با مقدار ادویه به منطقه فرستاد ودر کابل هم مشکل این مردم را عجالتا با وزیر صحت عامه ومعارف در میان گذاشت که وعده همکاری داده اند.اما مشکل این مردم با تیم ها وگروپ ها حل نمیشود ایشان باید دارائی یک تشکیل واحد اداری باشد که بتوانند به آن مراجعه کنند چون تمام واحد های اداری کم از کم یکصد کیلو متر از ایشان فاصله داشت.
حسن وزیبائی منطقه با آرامش وامنیت مارا بطرف خود کشانیداین مردم بی بضاعت ولی با فرهنگ با خشونت وتروریسم خیلی مخالف بودند مناطق شان آرام وبکار وزندگی خود مشغول بودند که خیلی با ارزش بود.حالا ضمن تشکر از جناب ملکزاده که تمام مشکلات این مردم را یاد داشت نمودند از حکومت افغانستان نیز میخواهیم تا خودرا از حال مردم خبر کنند واقلا بدانند که سه باغان از جمله با غستانهای ساغر در کجاست به همین تر تیب مناطق ولیمه ووریدری وعطا وکرو ومرغزار…
دوستان گرامی سلام. شما نیز بیاد دارید که سایت جام غور حین معرفی اولین تحصیل کردگان ولایت غور مرحوم استاد دستگیر همنوا فاسکی را من حیث اولین افتخار علمی ولایت غور معرفی کرده بود وبعدا یکی از تصاویر ایشان زینت بخش صفحه نخستین مجله بین الملل جام غور بود وحالا شما می بیند که برادر استاد دستگیر از برکت ایشان دارای تحصیل تجربه ومدیر امور مردم در منطقه است.
با جمعی از مردم قریه سه باغان ولسوالی ساغر ولایت غور در کنار خانه ها وشنیدن مشکلات ونیاز مندی های این مردم. وبعد از راه های صعب العبور وسرک های نیمه کاره دیدار نمود که بعد از یاد داشت وعده رسانیدن مشکلات شانرا به حکومت داد.من تصاویر به موبائل گرفتم ونتوانستم تصاویر بیشتر بردارم امید همین را هم من حیث یاد داشت قبول کنید تشکر رسول شمس.
 

سفر با داکتر محمد ابراهیم ملکزاده به "سه با غان" زادگاه همنوا