آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

سفر از دار فانی کرده سیـد

 
مرحوم حاجی صاحب غلام علی جان آقا
مرحوم حاجی صاحب غلام علی جان آقا
 
 
——————–
ســفـــر از دار فــــا نـــی  کـــرده  سـیــد
وداع  بـا  زنـــــده  گانـــی کــرده  سـیــد
 
به سـرعــت رفـت روحـش  تا به افـلاک
مـگـــر یــا د   جــوانـــی  کـــرده  ســیــد
 
نـمـــوده  تــا  اجـا بــت  دعــو ت  حــق
ز فـرحـت  شـا د مـا نـی کــرده  ســیــد
 
دمی کا و کـرد پـدرود  ایـن جهــا ن را
نــگا ه  آ نـچـــنــا نـی  کـــرد ه   ســیــد
 
که  گـو یا  داشت پـیـغـا مـی به  یا را ن
که چـشـمـش تـر جمـا نی  کــرده  سیـــد
 
نـگا هـــــش  با ز بـان حال  مـیـگــفــت
که  تـر ک  یــار جـا نـی  کــرده  سـیـد
 
خــدا یا !  روح  شـادش  شـاد تـر کـن
که  دایــم  شــاد مــا نـی کــرده  سـیـد
 
به  فـردوس بـریـنـش جا ی خــو ا هـــم
که  دیـن را پا سـبـا نــی کــرده  سـیــد
 
ز نـسـل  مـصـطـفـی  مـحبـوب د لـهــا
به  امـت  هــمـگــنـا نـی  کـرده  ســیـد
 
مـریـدا نــش سـیا ه پـو شنــد ه  از غـــم
سـرشـک هـا  ارغــوانـی  کــرده  ســیـد
 
رمـوز عـلــم  و عــرفـان  را  یکا  یـک
به مــردم   تـرجـمـا نــی  کــرده  سـیــد
 
به  اخلا ص و ارادت هـمـچـو مـر شـــد
به  د لـهـــا  خـسـروانـی  کـــرده  ســِــد
 
سـخـی طبـع و خلـیق و خـنــده رو بـود
چـو  حا تــم  کا مــرانـی  کــرده  سـیـد
 
یقـیـن انـدر سـلـوک عشـق وعــر فـا ن
چــو آ ثـــم  پـــا سـبــا نـی کـرده  سـیـد
 
پـی  کســب  سلــوک  وکـشـف  احـوال
چـو جــدش  در فـشـا نی کــرد ه  ســیــد
 
سـلــــوک  شــا ه  امـا ن الله   و آ ثــــم
گــزیــده  دلـسـتــا نــی  کـــرده  سـیــد
 
بـسـان سـیـد عـلـی  آن  پـیـر یـخ ســوز
کـرامــت  هــا  عـیـا نـی  کـرد ه  سیــد
 
ز لـطـفـــش بـر هـمـه  اربــاب  اخلاص
هــمـیـشـه  مـهـــر بـانـــی کـرد ه  ســیـد
 
به عـمــرش در هـمـه احـوال و هــرجـا
به  یـاران  قـــدر دانــی کـرد ه  ســیـد
 
شــده  ســرحـلــقــهُ  پـیـــران عـصــرش
زبـس کـا و  د لـستـا نــی کـرده  ســیــد
 
پـــی  اصـــلاح  وخــیـــر خلـق  دایــم
بـهــر جا ، جـا نـفـشـانـی کـرده  ســیــد
 
گـزیــده  جانـشـیــنـش حا جــی  زلـمــی
ز آثــم  ایـن  نـــشـــا نـی  کــرده  سـیــد
 
شـهـی اقـلـیـــم عــشـق  محـبـوب  دلـهــا
عــــروج  آسـمــا نـــی  کــــر ده  سـیــد
 
چـو پذرفـت  دعـوت  آن ذات  بـیـچـو ن
روان  بـر تــن گــرانـی  کـــرده  سـیــد
 
چـو  فـرمـان  خــدا بـر رحـلـتـش رفــت 
شــتــا ب   نـا گـهــــا نی  کـرده  ســیـد
 

استاد فضل الحق فضل
چـغــچــران – دیار فـیـروز کـوه
جـوزای سال 1390 هــجــری شـمـســـی
ایـن ســروده  بـه مـنـا سـبـت در گـذشـت مـحـتـرم  حـا جـــی صـا حـــب غــلام عـلـی جان فـرزنـد حـا جــی آقـا  صا حـب میـرسـیـد عـبـد البا قــی جان نواسـه ُ حـا جــی مــیـر سیــد علــی  مشـهــور به پـیـر یـخ سـوز  و کـوا سـه ُ مـیـر عـبـد الـخا لـق آثـم  مشـهــور به صـاحـبــی صـا حــب  که  در میـا ن  مـریـدان  و مـخـلصانـش به نام   حـا جــی خـا ن آقـا-  سـیــد زاده-  شـهـرت دارد  سـروده شــده اسـت . ایشـان که روز دو شـنـبـه مطابق دوم جـوزای سـال 1390 هــجــری شـمـســی به عـمـــر شـصـت و چـنــد (60-65) سـا له گـــی داعــی اجــل را لبیـک  گـفـتــنـد  و ظا هــرآ رخ در نـقاب خـا ک  کـشـیـده ا نـد و لـی روحـا نیـت ایـشــان به جـاودانه گان پـیـوسـتـه ا ســت .
بـد یـنـوسـیـلـه  مـرا تب  تـعـزیـت و تسـلـیـت عـمیـق  خـو یـشــرا  حضـور ا هــل بـیـت و خانـواده ُ بـزرگ ایـشـان که مایه افــتـخـا ر و عـزت اهــل علـم و ادب وعـرفـان وتـصــوف در ولایـت غـور هسـت  به کافـهُ مـریدان و مخـلصان ایشـان  از صـمـیـم قـلـب تـقــد یــم کـرده  بـرای شـخـص مـرحـومـی ایـشـا ن  اجـر جـزیـل و بـرای خانـواده ُ بـزرگ اهــل سـا دات (که خا نه ُ امـیــد  مـردم  مخلص و ارادتمـنـد  ایـشـان اسـت) صـبـر جـمـیـــل را ازبـارگاه  ایـزد مـتـعـال  و خالـق  لا یـزال  اسـتــد عـا دارم .
 با عـرض احــتـرام و اخـلاص !