آرشیف

2014-12-30

عبدالغفور غوری

سفری خـــــوش و گــــــــــذارش سرسری

 

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

 

ر و ز حر کت ا ز هلند د و ستا ن به بها نه ی خد ا حا فظی به خا نه ی ما آ مد ه بو د ند و تما م میو ه ها ی درخت شفتا لو ر ا چید ند و سفر ی خو ش نو شتند و با خو د بر د ند. 
د و ستا ن عز یز سلا مم تقد یم و نثا ر هر یکی تا ن با د . میخو ا هم تو جه شما ر ا شما ر ا به گذ ا ر ش ا ز سفر ی کو تا ه خو یش ا ز هلند تا به غو ر ا ز مسیر کشو ر جر منی – د و بی – کا بل – هر ا ت و ا ز هر ا ت بطر ف غو ر ا ز مسیر بند سلما – چشت شر یف – د ر هْ تخت ا لی قر یه جا ت جلگه مز ا ر که د ر همسا یگی با قر یه ها ی کمنج ؛ منا ر تا ر یخی جا م ؛ ا لله یا ر مر بو ط و لسو ا لی شهر ک و لا یت غو ر وقر یه ی مر غـزا ر مر بو ط و لسو ا لی جو ند و لا یت با د غیس و قر یه ی د ر ه گگ مر بو ط و لسو ا لی چشت و لا یت هر ا تمو قعیت د ا ر د و بر گشت د و با ر ه ا ز همین مسیر معطو ف بد ا ر م و آ ر ز و مند م خسته نشو ید .
ما بعد ا ز سه سا ل آ ما د هْ سفر به سو ی خا نه و سر ز مین جنگز د هْ ما ن شد یم و طی چند سا لی که گذ شت هر قد ر ا نتظا ر کشید یم شر ا یط و ا و ضا ع ا منیتی به نفع ما نشد ا و ضا ع و شر ا یط هر ر و ز خر ا ب تر؛ نا آ ر ا م تر و نا منا سب تر شد ه ر فت به ا ین نسبت ا کثر یت ا ز د و ستا ن ما د ر چنین ا و ضا ع و شر ا یط نا آ ر ا م مخا لف سفر ی ما ن به ا فغا نستا ن بو د ند و لی ما تصمیم قا طع گر فتیم و آ ما د ه ی سفر شد یم ز یرا ما طی سه سا ل کا ر ها ی خیر یه کر د ه بو د یم و یکمقد ا ر کا لا ؛ ا د و یه و پو ل نقد بخا طر کمک به مر دم فقیر و تهید ست ؛ معلو لین و معیو بین ؛ ا طفا ل یتیم ؛ بیو ه ز نها و ا شخا ص کهن سا ل و مر یض ها ی نا علا ج و د ر ما ند ه جمع آ و ر ی کر د ه بو د یم و سخت علا قمند آ ن بو د یم تا خو د ر ا به آ نها بر سا نیم و بدست خو د آ نچه تهیه و جمع آ و ر ی کر د ه بو د یم تقد یم شا ن کنیم و به همین بها نه به ا د ا مه ی کمکها ی سا لها ی قبلی ما ن با ر د یگر به ز یا ر ت و طن و د یا ر ما ن و آ نها ی که منتظر ما بو د ند خو د ر ا بر سا نیم و هم با ا ستفا د ه ا ز فر صت سر ی هم به فا میل ها و ا قا ر ب و آ شنا یا ن و خو یشا و ند ا ن ما ن بز نیم .

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ینجا د ر قله ی کو ه و د ر ه کُشکک مهما ن د ر خا نه ها و یو ر ت ها ی ا یلا قی ر مه د ا ر ا ن و گله د ا ر ا ن هستیم و د ا ر یم نا ن چا شت ر ا با چپا تی و شو ر و ا و ما ست گو سفند نو ش جا ن میکنیم جا ی شما د و ستا ن خا لی ا ست .

هر چه د ا ر ی د ر بـسا ط ا ز کم و بیش
ا ز کــر م بـخشـا بـه محتـا جا ن همیش

تـو مـنـا ز بـا شـو کـت و مـا ل و مـنـا ل
ر و ز گا ر ی میشو ی خو ا ر و پر یش

د و ستا ن عز یز م چند ی قبل یک و د و آ هنگ به عنو ا ن تحفه ی عید ی ا ز طر یق سا یت جا م غو ر تقد یم همو طنا ن عز یز ن م نمو د م که تعد ا د ی ا ز همو طنا ن تشو یقم نمو د ند که ا ز ا یشا ن سپا سگذ ا ر م و یک  همو طن عز یز بر ا یم چنین نو شته بو د ند : ( آ قا ی غو ر ی شا ه لیلا خو ا ند ن ا ز د و ر د ر د مر د م ر ا د و ا نمیکند) من نو شته ی ا ین بر ا د ر عز یز ر ا قد ر میکنم و به ر ا ستی یکی ا ز ا نگیز ه ها ی ا ین سفرم  مید ا نم که خیلی ها ا ز ا یشا ن ممنو نم و بلآ خر ه ما ر خت سفر بستیم و ر فتیم تا چند ر و ز ی د ر کنا ر مر د م و با مر د م با شیم چه خو شست با مر د م بو د ن و د ر کنا ر مر د م بو د ن . 
یک همو طن د یگر ما …..نو شته بو د ند ا گر به محیط و منطقه بیا یید مر د م تر ا جز ا مید هند . من به جو ا ب این همو طنم چنین مینو یسم : بند ه د ر حا لیکه ا ز سا لیا ن د ر ا ز ی بد ینسو هر سا ل و یا هم د و سا ل بعد به و طنم و به هما ن ز ا د گا هم سفر میکنم که فلمها و سفر نا مه ها ی مستند ی د ر آ ر شیف د ا ر م که آ نها تا هنو ز متو جه نشد ه ا ند و ا ین آ خر ین با ر ی بو د که کمی د یر تر یعنی بعد ا ز سه سا ل بطر ف و طن سفرم کردم .
عر ض بند ه به ا ین د و ست و همو طن عز یز م ا ینست که چر ا ا ین طو ر قضا و ت میکنند و چر ا بجا ی مر د م ا یشا ن د ر با ر ه ی من تصمیم میگیر ند ؛ ا گر من با و طنم ؛ مر د مم و همو طنا نم خیا نتی نکر د ه با شم پس چر ا ا ز آ نها بتر سم و ا گر من مر تکب جر م و خد ا نا خو ا سته خیا نتی نسبت به آ نها نشد ه با شم هر اسی د ر کا ر نیست و ا گر مثل شما کا ر ی میکر د م که ما یه ی خجا لت و شر مسا ر ی ا م میبو د من ا بد آ به آنسو مثل شما گا می بر نمید ا شتم و آ نها هم حق د ا شتند تا هر چه که ا ز د ست شا ن بر می آ ید د ر بر ا بر من ا نجا م د هند من با جر عت میتو ا نم بگو یم من فقط ز ما نیکه د ر بین مر د مم هستم خو د ر ا خو ب و ر ا حت
ا حسا س میکنم جد ا ا ز مر د م و د و ر ا ز محیط و ز ا د گا هم هیچو قت بر ا یم لذ ت بخش نبو د ه و نمیبا شد در هر کجا ی ا ز د نیا با شم با کمتر ین فر صتی که پید ا کنم خو د ر ا به آ نها میر سا نم و سعی میکنم که آ نها ر اتنها نگذ ا ر م . 
من به ا ین عز یز ا نم با ا طمینا ن میگو یم که مر ا ا ز مر د مم نتر سا نید و شما هم ا ز مر د م خو یش نتر سید بر و ید به سر ا غ مر د م خو یش و به عو ض عکسها و فو تو ها ی سفر ها ی خو یش ا ز کشو ر ها ی بیگا نه و خا ر ج عکسها و فو تو ها ی ا ز طبیعت ز یبا و مر د م با غر و ر خو یش و د ا شته ها ی خو یش به نما یش بگذ ا ر ید با آ نها کمک و همکا ر ی کنید یک ذ ر ه ی ا ز د ا شته ها ی خو یش ر ا د ر ا ختیا ر شا ن قر ا ر دهید و تغیر ی د ر ز ند ه گی شا ن بیا و ر ید و لو کو چک و نا چیز هم با شد خیلی بهتر و با مز ه تر خو ا هد بو د  من به همه همو طنا ن گر ا می ا م و به خصو ص آ نها ی که د ر خا ر ج ا ند پیشنها د مینما یم که ا ز مر د م خویش هیچو قت نهر ا سید و ا ز مر د م خو یش د و ر ی نکنید با آ نها همر ا ز و همد ل شو ید تا بتو ا نید حر فها ی خو د ر ا به آ نها بگو یید و با آ نها همر ا ز شو ید حر فها و د ر د ها ی شا نر ا بشنو ید با ا یشا ن همکا سه شوید و با کا سه ی خو یش آ نها ر شر یک بسا ز ید ؛ به آ نها ا عتما د کنید تا ا عتما د شا نر ا بد ست بیا و ر ید د ر کلبه ها ی فقیر ا نه ی شا ن سر ی بز نید با ا یشا ن محبت کنید تا ا ز محبت بی آ لا یشا نه قلبها ی با صفا ی شان بر خو ر د ا ر شو ید یکبا ر بر و ید د ر بین مر د م خو یش با آ نها نا ن و نمک شو ید و لذ ت همد لی ؛ ا عتماد و پا کی و صفا یی ر ا د ر یا بید مر د م ما چنا ن پا کد ل و خو ش بر خو ر د و مهما ن نو ا ز ا ند که به یکبا ر آشنا یی و معر فت با شما هر چه د ر تو ا ن د ا ر ند پیش ر و ی شما میگذ ا ر ند چنا ن ا نسا نیت و محبت میکنند که د یگر آ د م خو د ر ا کا ملآ گم میکند و تا ز ند ه ا ست خو د ر ا ممنو ن ا حسا ن و محبت ها ی بی آ لا یشا نه ی شا ن مید ا ند.

  • سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

من با ا طمینا ن و با هز ا ر ا ن ا مید ر فتم و با هز ا ر ا ن تحفه و د عا ی خیر و خا طر ا ت فر ا مو ش نا شد نی بر گشتم مر د م همیشه فر ز ند ا ن قد ر د ا ن و خیر ا ند یش خو د ر ا د و ست د ا ر ند و همیشه خد ما ت آ نها را ولو کم و نا چیز هم با شد فر ا مو ش نمیکنند بر عکس تمجید و تحسین میکنند و به د ید ه ی قد ر می بینند.

فعا لیت ها و کا ر ی ما ن د ر ا ین سفر :
۱- ما طبق معمو ل هر با ر که بطر ف و طن میر و یم یکمقد ا ر ا د و یه ها ی خو ب و ضر و ر ی ر ا خر ید ا ر ی و با خو د میبر یم که ا ین با ر هم مقد ا ر ز یا د ی ا د و یه ی ضد د ر د و تب شد ید بر ا ی خو ر د سا لا ن و کلا ن سا لا ن؛ ا د و یه ها ی ضد مکر و ب و ز خم و د ا نه ها ی مکر و بی ؛ پلا ستر ؛ بند ا ژ و ملحم ها ی مختلفه د ا شتیم که چند ر و ز ی د ر آ نجا د ا کتر ی هم کر د یم خد ا کند که د ا کتر صا حبا ن منطقه ما ر ا محاکمه نکنند. ا ین ا د و یه جا ت ر ا بر ا ی تما م ا ها لی قر یه و به هر خا نه تقسیم کر د یم و یکمقد ا ر ا ضا فی را که مر د م طر ز ا ستفا د ه ا ز آ نر ا نمید ا نستند آ نر ا بر ا ی یک جو ا ن د لسو ز و مهر با ن که د ر شفا خانه ی قر یه ی د و ر تر ا ز ما ( سیا ه د ر ه ) و ا کسینر ا ست تسلیم نمو د یم ز یر ا و ی همیشه شب و ر و ز د ر خد مت همسا یه ها و مر یض ها ی عا جل و مر د م قر یه قر ا ر د ا ر د و همیشه آ نها ر ا کمک میکند خد ا و ند عمر ش بد هد ونا م ا ین جو ا ن ا سما عل جا ن ا ست و د ر قر یه ی سیچ ز ند ه گی د ا ر د.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

اسماعیل جان و پسرش امید جان

 

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

د ا کتر : ما د ا کتر ی هم کر د یم؛ ما با ا د و یه ها ی که با خو د بر د ه بو د یم تو ا نستیم تعد ا د ز یا د ی ا ز مریضا ن و ز خمی ها ر ا کمک ی و تد ا و ی نما ییم ۲- ما ا ین با ر تحا یف بیشتر ی به خا نمها و د ختر خا نمها د ا شتیم نسبت به مر د ها ز یر ا خا نمم که همسفر م بو د گفت هر با ر بر ا ی مکا تب و مر د ها تحفه میخر ی و بر ا ی خا نمها و د ختر ها کمتر و صلا حیت ر ا ا ز من گر فت و بر ا ی تما م خا نمها و د ختر ها ی قر یه و پسر بچه ی جو ا ن و نو جو ا ن د شا ل ز نا نه و د سمال گر د ن و یا پتو خر ید ا ر ی کر د و بد و ن د ر نظر د ا شت د ا ر ا و نا د ا ر به همه یکسا ن تقسیم نمو د ا ز یکسو ا ین شا لها ی ز نا نه کمکی به مُد ر و ز بر ا بر تر و آ سا ن پو ش تر بو د و ا ز سو ی د یگر مصا ر ف شستشو ی و پا کی آ ن هم ا ر ز ا ن و هم آ سا ن تر ا ز چا د ر ها ی سیم د و ز قد یمه ی خا نمها و لنگی ها ی سفید بچه بو د که مو ر د ا ستقبا ل و پذ یر ش همه قر ا ر گر فت .

 

۳- بر ا ی یکتعد ا د ا ز مر یض ها ی عا جل بخا طر تد ا و ی و مصا ر ف شا ن تا کا بل وهر ا ت و غو ر کمک ها ی نقد ی نمو د یم که ا ز جمله میتو ا ن ا ز ملا عبد ا لکبیر جو ا ن ۳۰ سا له که ا ز مد ت یکسا ل و بیش به مرض سا یده گی ا ستخو ا ن پا ها مبتلا بو د و مصا ر ف ر ا ه ر ا ند ا شت مبلغ ( ۱۰۰۰۰) د ه هز ا ر ا فغا نی و بر ا ی ا ر سا ل یک د ختر خا نم مر یض به شفا خا نه غو ر و د و د ختر خا نم مر یض تا هر ا ت مبلغ ۲۰۰۰۰) هز ا ر ا فغا نی و مبلغ( ۳۵۰۰۰) سی و پنج هز ا ر ا فغا نی بر ا ی تعد ا د ی ا ز معلو لین و معیو بین و ا طفا ل صفیر و بیو ه ز نها بطو ر متفر قه و نقد ه تو ز یع گر د ید و همچنا ن بر ا ی تنی چند ا ز آ د م ها ی پیر و مسن و بی بضا عت کا لا ؛ پتو و عصا چو ب تو ز یع گر د ید که همه به خر سند ی پذ یر فتند.
۴ – د ر مشو ر ه با مر د م قر یه ی سیچ ا ز طر ف بند ه و عد ه ی ا عما ر یک پا یه پلچک بطو ر پخته و ا ساسی د ر با لا ی د ر یا ی د ا د ه شد ه ا ست که بز و د ی تما م مصا ر ف سیم و سمنت و ا ر سا ل آ ن ا ز هرات تا به غو ر ا ز طر ف بند ه پر د ا خته خو ا هد شد ا نشا ا لله.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

۵ – مبلغ( ۶۰۰۰ ) شش هز ا ر ا فغا نی بر ا ی خر ید ا ر ی و تمد ید کیبل بر ق آ بی د ر بین قر یه ی سیچ پر د اخته شد. 
د ر مجمو ع ما بیش ا ز یکصد و پنجا ه هز ا ر ا فغا نی پو ل نقد ه و بیش ا ز یکصد و شست کیلو کا لا ؛ پا پو ش و ا د و یه ر ا به همو طنا ن عز یز ما ن تحفه نمو د یم خد ا و ند خو د ش قبو ل و مقبو ل د ر گا ه خو یش بگرداند و ما ر ا ا ز لطف بیکر ا ن خو یش بی نصیب نگر د ا ند آ مین یا ر ب ا لعا لمین .
جا د ا ر د که ا ز همو طنا ن گر ا میقد ر م هر یک محمو د جا ن ( پر تو ) که همیشه مر ا همر ا هی میکنند ؛ د اکتر بختیا ر (بر ها نی) ؛ ا ستا د حبیب ( محمو د ) ؛ محتر م سید مسعو د ا ز شهر هر ا ت ؛ محتر م و لی خا ن و د و ست عز یز م ا نجنیر عبد ا لر حمن ( ر سو لی) که ا یشا ن هم سهم گر فتند قلبا سپا سگذ ا ر ی نما یم خد ا وند ا جرعظیم نصیب شا ن کند. و ا ز همسا یه ی گر ا میقد ر م عبد ا لستا ر ( پنجشیر ی ) که د و جو ر ه کا لا ی افغا نی فر ستا د ه بو د ند و کا لا ها ی شا ن ر ا به د و چو پا ن قر یه د ا د م که خیلی هم به آ ن نیا ز د ا شتند سپا سگذ ا ی نما یم خد ا و ند ثو ا ب ز یا د ر ا نصیب ا ین عز یز ا ن همو طن ما کند . آ مین

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ین جو ا ن فقیر یکی ا ز د و چو پا ن میبا شد که قبلآ تذ کر د ا د ه ا م

 

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

عبد ا لغفو ر ( غو ر ی) د ر عـیا د ت ا ز کا کا یم ملا منو ر و لد میر ز ا ا سما عیل مسن تر ین ر یش سفید قو م ما که به گفته ی خو د ش بیش ا ز( ۱۰۰) صد سا ل عمر د ا ر د .

 

ما طبق پلا ن قبلی ۳۵ ر و ز ر خصتی د ا شتیم و خو شحا ل بو د یم که با ا ین مد ت همه کا ر ها ر ا میتو ا نیم طبق د لخو ا ه و به آ ر ا می و ر ا حتی ا نجا م د هیم و ا ز طر یق ا نتر نت تکت گر فته بو د یم وهمچنا ن بر ا ی مو تر ی خو د هم به مد ت یکما ه و چند ر و ز د ر مید ا ن هو ا یی پا ر ک ر یز ر ف کر د ه بو د یم ا ما کا ر ها طبق پلا ن وخو ا ست ما پیش نر فت ز یر ا ا و لین ر و ز یکه به مید ا ن هو ا یی د و سلـد ر ف جر منی ر سید یم و ز ما نیکه پا سپو ر تها و تکت ها ی ما کنتر و ل شد بر ا ی ما ا جا ز ه ی پر و ا ز ند ا د ند:
ز یر ا مد ت و ز ما ن ا عتبا ر پا سپو ر تها ی ما کمتر ا ز شش ما ه بو د و ا گر کسی خا ر ج ا ز ا ر و پا سفر میکند ا عتبا ر پا سپو ر ت آ ن کمتر ا ز شش ما ه با شد ا جا ز ه ی پر و ا ز نمید هند . این ا شتبا ه ا ز ما بو د که ما پا سپو ر تها ی خو د را کنتر و ل و چک نکر د ه بو د یم و ما مجبو ر بو د یم که دو با ر ه بر گر د یم و د و با ر ه پا سپو ر ت بگیر یم و د و با ر ه تکت بگیر یم و د و با ر ه جا بر ا ی مو تر ی ما ن ر یز ر ف کنیم و…….ما مجبو ر بو د یم با تعد ا د ا ز بکسها ی پر ا ز کا لا ؛ بیش ا ز ۱۶۰ کیلو گر ا م با ر د و با ر ه ر ا هی خا نه شو یم و تا پر و ا ز بعد ی ما ن مد ت ۱۴ ر و ز ا ز ر خصتی ما نر ا ا ز د ست د ا د یم و فقط بر ا ی ما مد ت بیست ر و ز با قی ما ند و ا ز ا ین بیست ر و ز هشت ر و ز ما د ر سفر و منز ل و ر ا ه گذ شت و تنها ۱۲ د و ا ز د ه ر و ز د ا شتیم تا همه ی کا ر ها ی ما نر ا سا ز ما ند هی و ا نجا م د هیم و ا ز جمله ی ا ین ۱۲ د و ا ز د ه ر و ز نصف آ ن به مر یضی ها ی گو نا گو ن به هد ر ر فت و و ما فقط یک هفته داشتیم و بس . 
ا ین چند کلمه ر ا ا ز خا طر ی یا د آ و ر ی کر د م که تعد ا د ا ز عز یز ا ن و د و ستا ن گر ا میقد ر م گله کر د ند و من نسبت ا ین معا ذ یر نتو ا نستم به پر سا ن شا ن بر و م خیلی معذ و ر م ا مید معذ ر ت بند ه ر ا با لطف خو یش به پذ یر ند.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ینهم پل مسجد که د ر مسیر هر ا ت و غو ر د ر بین قر یه ی د ر ه تخت و قر یه ی د ر ه گگ د ر د ا خل د ر ه سه سا ل قبل ا عما ر گر د ید و ما ا و لین با ر ی بو د که بعد ا ز سا خت و سا ز ا ین پل ( پُل مسجد) که د ر حمل ۱۳۹۱ ر یخت و به بهر ه بر د ا ر ی سپر د ه شد سه سا ل بعد بتا ر یخ ( ۴) ا گست( ۲۰۱۴) با مو تر ی حا مل خو یش ا ز با لا ی آ ین پل عبو ر کر د یم و ا ین ا و لین با ر ی بو د که ما بو تها و کا لا ی خو د را د ر نیا و ر د یم تا ا ز د ر یا بگذ ر یم ز یر ا د ر سا بق قبل ا ز ا عما ر ا ین پل با ید ا ز ا ین د ر یا عبو ر میکر د ی و مجبو ر بو د ی تا کا لا ها ی خو یش ر ا د ر بیا و ر ی و یا هم با کا لا با ید ا ز د ر یا تیر میشد ی که خو شبختا نه د یگر ا ین مشکل بر ا ی همیش ر فع شد. هم ا کنو ن ر و ز ا نه هز ا ر ا ن همو طن ما بد و ن مشکل ا ز ا ین پل بطر ف شر ق و غر ب بطر ف و لا یا ت هر ا ت ؛با د غیس و غـو ر به ر ا حتی عبو ر و مر و ر مینما یند و ا ز بر ه کت ا ین پل ا ین د ر ه حا لا به یک گذ ر گا ه مطمعن بر و ی مسا فر ین وعا بر ین و مر د ما ن محل تبد یل گرد ید ه که مر د م شب و ر و ز بخا طر آ ر ا م و بد و ن مشکل ر فت و آ مد میکنند.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

سا ختما ن فعلی پل د ر ه ی تخت( پل مسجد)

 

ا ین هم نما ی ا ز پل د ر ه ی تخت که بد ستا ن پر آ بله ی ز حمتکشا ن جلگه ی مز ا ر د ر مسیر ر ا ه هر ا ت ؛ غـو ر و با د غیس سا خته شد ه ا ست و ر و ز ا نه هز ا ر ا ن نفر سو ا ر و پیا د ه ا ز با لا ی ا ین پل عبو ر و مر و ر مینما یند .

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

عبد ا لغفو ر ( غو ر ی ) د ر ا ثنا ی عبو ر ا ز با لا ی پل مسجد بطر ف غو ر

 

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

 

ا لها م جا ن پسر م د ر با لا ی پل مسجد د رنز د یک قر یه ی د ر هْ تخت

 

ا ین پل د ر ا ثر کا ر ها ی د ا و طلبا نه ی مر د م ز حمت کش جلگه مز ا ر و با ز و ا ن تو ا نا ی جو ا نا ن د لیر و بنا ها ی و ر ز ید ه ی منطقه جلگه مز ا ر و به کمک ما لی تعد ا د ا زهمو طنا ن خا ر ج ا ز کشو ر سا خته شد ه ا ست .
آ نچه قا بل تذ کر ا ست ا ینست که بعد ا ز ا عما ر این پل و ضعیت ا ین د ر ه و محل کا ملآ تغیر کر د ه ا ست .
د ر سا بق ا ین د ر ه بیا با با ن ؛ تر سنا ک و و حشتنا ک بو د و کس جر عت نمیکر د که تنها د را ین د ر ه سفر کند و ا کثرآ ا مو ا ل مسا فر ین و ر ا هر و ا ن ا ز طر ف د ز د ا ن و ا و با شا ن د ر ین د ر ه به غا ر ت بر د ه میشد و مو تر ها به آ تش کشید ه میشد ا ما ا مر و ز ا ز بر ه کت ا ین پل ا ین د ر ه به یک د ر ه ی شا د ا ب و سر سبز و یک د ر ه ی ا من و به یک د ر ه ی ز یبا و تفر یحی مبد ل شد ه ا ست که د ر هر متر مر بع ا ن حا لا د ر ختا ن میو ه غر س شد ه و با غها ی ز ر د آ لو ؛ چها ر مغز و ا نو ا ع میو ه جا ت د یگر به با ر ر سید ه که مر د م ا ز آ ن ا ستفا د ه میکنند. همچنا ن قا بل تذ کر ا ست که د رهر کیلو متر د ر ه حا لا خا نه ها بسیا ر مقبو ل ا عما ر شد ه که مر د م د ر آ ن بو د و با ش و ز ند ه گی مینما یند و حا لا ا ین د ر ه کا ملآ ا من و به ر و ی مر د م شب و ر و ز با ز ا ست و ما هم ر و ز و هم شب با مو تر ا ز ا ین د ر ه عبو ر کر د یم بد و ن کد ا م مشکل و پر ا بلم .  د ر حقیقت ا مر میتو ا ن گفت که ا ین د ر ه حا لا به یک تفر یگا ه مر د م محل و مسا فر ین تبد یل شد ه ا ست .

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

و قت نما ز صبح ما ا ز پل مسجد بطر ف هر ا ت عبو ر کر د یم

 

ما با عبو ر ا ز ا ین پل ا حسا س ر ا حتی کر د یم و د عا کر د یم که خد ا و ند بز ر گ به همه عز یز ا ن و طندوست و همو طنا ن خیر ا ند یش که د ر ا عما را ین پل ما ر ا یا ری و مد د ر سا ند ه ا جر عظیم ا عطا نما ید.

 

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

یما جا ن ( غو ر ی ) پسر م د ر جر یا ن سفر د ر د ا خل د ر ه ی تخت  چند د قیقه تفر یح د ر ز یر سا یه ی د ر ختا ن ز لر گ د ر مسیر د ر ه

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ینهم یک قسمت ا ز با غها ی میو ه که د ر د ا خل د ر ه مو خو د ا ست

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

منظر ه ی ز یبا ا ز د ر ه ی تخت

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

شر و ع د ر ه ی د ر ه ی تخت بطر ف جلگه مز ا ر و د ر ه گگ

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

 

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

 

ا ین هم قسمت ها ی ا ز د ر ه که تا ز ه نهاشا نی شد ه ا ست

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

سنگز ا ر ها ی د ر ه ی تخت حا لا همه به با غها ی مثمر تبد یل شد ه ا ست به بینید.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

منظر ه ز یبا ی ا ز د ر ه ی تخت و آ سما ن صا ف و ز یبا

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ین ر مه مر بو ط به قر یه ی د ر ه گگ که د ر مسیر د ر ه ی تخت و جلگه ی مز ا ر قر ا ر د ا ر د میبا شد حا لا ز ند ه گی مر د م نسبت به سا له ی قبل خیلی تغیر کر د ه ا ست .

ا منیت ر ا ه :
گر چه مشکل ا منیت یک پر ا بلم ملی و سر ا سر ی ا ست و هر لحظه ا حتما ل و قو ع هر نو ع حا د ثه و و ا قعه ا حتما ل پذ یر ا ست وهیچ گر نتی و تضمینَ هم و جو د ند ا ر د و لی نا ا منی بر ا ی مر د م و مسا فر ین به یک ا مر طبیعی و عا د ی مبد ل شد ه ا ست بد و ن هر ا س و بد و ن د ر نگ شب و ر و به کا ر و با ر و منز ل و مسا فر تها ی خو یش ا د ا مه مید هند و ما هم همینطو ر ا ز کا بل تا هر ا ت و ا ز مسیر هر ا ا ت – ا و به – بند سلما – د ر ه ی تخت تا به غو ر سفر کر د یم خو شبختا نه که سر د چا ر کد ا م حا د ثه و وا قعه ی نشد یم خدا را شکر که سفر ی ما بخیر گذ شت با ید بگو یم که ا ز هر ا ت تا به بند سلما ا منیت ر ا ه بد ست پو لیس ر ا ه و اردوی ملی بو د و ا ز بند سلما تا به د ر ه ی تخت بد ست ملیشه ها ی و ا بسته به د و لت بو د که ر هبر ی آنر ا قو ما ند ا ن ملا مصطفی بد ست د ا شت ر ا ه ا من بو د فقط ا ز هر ا ت تا به غو ر همه پو سته چه پو لیس ؛ چه ا ر د و ی ملی و چه ملیشه ها یکسا ن ا ز مو تر ها ی با ر بر ی و مو تر ها ی فلا نکو چ پیسه میگر فتند و به مسا فر ین غر ضی ند ا شتند .
یکی ا ز کا ر ها ی که د ر سا حه ی فعا لیت ملا مصطفی به نظر م جا لب خو ر د ا ین بو د که ز ما نیکه ما به قریه د ر هْ تخت ر سید یم ملیشه ها ی ملا مصطفی د کا نها ر ا تلا شی میکر د ند و ما پر سید یم چه می پا لند گفتند که سگر ت می پا لند و ا گر د کا ند ا ر ی سگر ت بفر و شد آ نر ا جر یمه میکنند پر سید م چر ا ؟ گفتند که سگرت کشید ن ممنو ع ا ست ز یر ا ا کثر جو ا نا ن به بها نه ی سگر ت مو ا د مخد ر ه و چر س میکشند لذ ا سگرت کشید ن ر ا ملا مصطفی د ر سا حه ی مر بو طه و تحت ا د ا ر ه ی خو یش منع کر د ه ا ست که ا ز نظر بند ه کا ر ی خو ب ا ست که سگر ت ا جا ز ه د ا د ه نشو د . ز یر ا ا ز یکسو به ا قتصا د مر د م فقیر صد مه میر ساند و ا ز سو ی د یگر تعد ا د ز یا د ی ا ز جو ا نا ن به بها نه ی سگر ت مو ا د مخد ر ا ستعما ل میکنند. 
ا ما : ا ز منطقه ی د ره ی تخت تا به سر حد ا لله یا ر و منا ر جا م که د ر حد و ۵۰ ا لی ۶۰کیلو متر مسا فه د ا ر د ا منیت کا ملآ خو ب ا ست و ر و ز ا نه مر د م وسا فر ین ؛ تجا ر و د کا ند ا ر ها به ر ا حتی و آ ر ا می و بطور مطمعن با پو ل و کا لا و مو تر ر فت و آ مد د ا ر ند و هیچکس جر عت آ نر ا ند ا ر د که د ست به د ز د ی و سبو تا ژ و یا چو ر و چپا و ل بز ند شب و ر و ز ر فت و آ مد جر یا ن د ا ر و ا ین یگا نه محل و منطقه ا یست که نسبتآ آ ر ا م و د و ر ا ز نفو ذ و فعا لیت گر و پ ها ی ر ا هز ن و مخر ب ا ست و مر د م به هیچکس ا جا ز ه نمید هند که ا ز سا حه ی مر بو طه ی شا ن علیه همسا یگا ن شما ل و جنو ب و شر ق و غر ب د ست به فعالیتها ی خر ا بکا ر ا نه بز نند و با همه همسا یگا ن ر و ا بط و منا سبا ت نیک د ا ر ند و به مو ضو عا ت د اخلی منا طق د یگر مد ا خله و غر ض نمیگیر ند و من چند ر و ز ی که د ر آ نجا بو د م گر و پها ی مسلح با پو ز ها ی پیچید ه ا ز بین قر یه جا ت ما بطر ف شر ق و غر ب ر فت و آ مد د ا شتند که با عث تشو یش و نا ر ا حتی مر د م محل شد ه بو د و ا کثر یت شا ن ا ز منطقه ا لله یا ر بو د ند که فعلآ با هم شد ید ا د ر گیر جنگ ا ند ما با تنی چند ا ز مو سفید ا ن قر یه جا ت ما ن مشو ر ه کر د یم تصمیم به آ ن شد تا ا ز تر د د و ر فت و آ مد 
ا شخا ص مسلح د ر سا حه ی خو یش جلو گیر ی نما یند . 
با ید بگو یم که خا نه به خا نه مر د م مسلح بو د ه و ا ز خو د د فا ع میکنند و د و لتی د ر آ ن سا حه احسا س نمیشو د. ا ینکه د ر آ یند ه چه میشو د و چه تغیر ا ت د ر محیط و محل بو جو د می آ ید بخد ا معلو م ا ست .

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ینجا منطقه ی هفتا د چشمه ا ست بطر ف شما ل منا ر تا ر یخی جا م و هم سر حد با منطقه ی ا لله یا ر مر بو ط و لسو ا لی شهر ک و لا یت غـو ر ا ست و ا ینها هم مو سفید ا ن قر یه ها ی جلگه مز ا ر ا ند که با هم ملا قا ت و صحبت ها ی د ا شتیم.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

کشت و ز ر ا عت ا مسا ل غو ر :
حا ل و هو ا ی مر د م غو را مسا ل ا ز سا لها ی قبلی بهتر ا ست ( به ا صطلا ح مر د م ا مسا لد ما غ چا ق ا ند ) کشت و ز ر ا عت خو ب تر ا ز سا لها ی قبلی ا ست حا صلا ت جو و گند م قنا عت بخش ا ست ؛ ر مه ها و گله ها امسا ل ز یا د تر ا ز سا لها ی قبل ا ست ز یر ا ا مسا ل علو فه فر ا و ا ن ا ست ؛ حا صلا ت با غی هم نسبت به سا ل قبل بهتر ا ست ز یر ا سا ل قبل د ر ا ثر سر ما تما م د ر ختا ن میو ه ر ا یخ ز د ه بو د یکد ا نه میو ه هم پیدا نمیشد و د ر ا ثر خشکسا لی حیو ا نا ت و مو ا شی شا ن ز یا د تلف و ا ز بین ر فته بو د و لی ا مسا ل کشت و ز ر ا عت و ه حا صلا ت سر د ر خی فو ق العا د خو ب ا ست.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

نمو نه ی حا صلا ت ز ر د آ لو د ر قر یه ی سیچ

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

 

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

حا صلا ت گند م د ر قر یه ی سیچ مر بو ط جلگه مز ا ر

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

 

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

حا صلا ت کشت گند م د ر منطقه ی جلگه مز ا ر ا ینجا قر یه ی پسی لکه وهفتا د چشمه ا ست که د ر شما ل منا ر جا م و بطر ف غر ب قر یه ی ا لله یا ر و هم سر حد با منا ر جا م و ا لله یا ر ا ست

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

قر یه ی پسی لکه ی خا ر جو د ر جلگه ی مز ا ر

 

یکی ا ز خو بی ها ی مر د م محل :
قا بل تذ کر و یا د آ و ر ی ا ست که مر د م حا لا بیشتر ا ز سا لها ی قبل به حفظ محیط ز یست و طبیعت ز یبا ی شا ن و نگهد ا ر ی ا ز نبا تا ت و جنکلا ت تو جه د ا ر ند و هر کس سا حه ی خو یش ر ا قر ق و نگهد ا ر ی میکند و نمیگذ ا ر ند که کسی د ر ختا ن سبز و بته ها ر ا نا بو د کندکه ا ین کا ر شا ن قا بل تحسین و تمجید ا ست که ا ینک د ر گذ ر ی کو تا ه که ا ز د ر ه ها و کو ه ها و قر یه ها د ا شتم چند فو تو گر فتم که ا ینک تقد یم شما عز یز ا ن میکنم ا مید خسته نشد ه با شید.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ینجا د ر ه ی تگو نه ا ست که د و با ر ه د ر ا ثر محا فظه و قر ق د ر ختا ن چکه ؛ ز لر گ ؛ شغز ؛ آ و ل و آ لنج د و با ر ه سر کشید ه و د منه ها ی کو ه ر ا د ا ر د می پو شا ند.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ینجا د ز ه سیا ه د ر ه ا ست که د ا منه ها ی کو ه د ر ا ثر ز حما ت و حما یت مر د م د و با ر ه د ا ر د جا ن میگیر د.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ینجا د ر ه ی جلگه مز ا ر ا ست که د ر ختا ن بید د ر ا طر ا ف د ر یا سر ز د ه و د ر ه ر ا سر سبز و خو شنما سا خته ا ست
ا ما چیز یکه تا هنو ز نا بو د نشد ه و جو ا نا ن ر ا به کا م مر گ میبر د کشت تر یا ک و کو کنا ر ا ست که تا هنو ز د ر ین منطقه ر و ا ج د ا ر د ا ین ز مین یگا نه ز مین ا ست که د ر ا ین منطقه کو کنا ر کشت شد ه من همه منطقه ر ا گشتم د یگر کشت تر یا ک ند ید م و ا ین مز ر عه که د ر و سط ر ا ه عبو ر و مر و ر مر د م بطر ف غو ر و هر ا ت ا ست و ر و ز ا نه هز ا ر ا ن نفر آ نر ا میبینند حتی نفر ها ی د و لتی و کسی تا هنو ز یک حر ف هم به نما یند ه گی ا ز د و لت به شخص که ا ین ز مین ر ا ا ز د هقا ن فقیر د ر بر ا بر (۲۰۰۰ ا لی ۳۰۰۰ سه هز ا ر ) د و ا لی سه هز ا ر ا فغا نی معا د ل ۲۰ بیست ا لی ۳۰ د ا لر و یا ا ند کی بیشتر ا جا ر ه کر د ه ا ست چیز ی گفته نشد ه متو جه سا خته نشد ه ا ست.

با ید د و لت ا ز طر یق شو ر ا ها ی محل ا شخا ص کشت کنند ه کو کنا ر ا متو جه میسا خت و د ر محو آ ن تلاش میکر د . ا ین مز ر عه میتو ا ند صد ها جو ا ن و پیر ر ا به کا م مر گ بکشا ند.
ا ین مز ر عه ر ا یکی ا ز کو چی ها ی با د غیس ا ز د هقا ن و ز ز مین د ا ر د ر بد ل مبلغ که د ر با لا گفتم به اجا ر ه گر فته بو د د و لت نا مهر با ن و ا د ا ر ه نا کا ر ه میتو ا نست د ر بد ل ۵۰۰۰ پنجهز ا ر ا فغا نی ا ین مز ر عه ر ا نا بو د کند و صد ها جو ا ن و پیر ر ا ا ز ا ین آ فت نجا ت د هد.

سفری خوش و گذارش سرسری به ولایت غور

ا ز شما بخیر و ا ز ما به سلا مت تا سفر ی آ یند ه شما ر ا به خد ی پا ک می سپا ر م یا هو
هلند ۳۱ ا گست سا ل ۲۰۱۴
عبد ا لغفو ر ( غو ر ی)