آرشیف

2016-11-20

دوکتور ص. سعیدي

سفارش مشخص بـــــــه حکام دست اول افغانستان!

دولتداری خوب با دانش مسلکی، مشروعیت سیاسی، تعهد و ارادهء قوی  با اماده بودن به قربانی برای امر خیر. ممکن است. لنګیدن در هر یک از بخشها  و جوانب مختلف فوق دولتداری خوب را به میان اورده نمیتواند و چنین حاکمیت  مشکلات جدی خویش را خواهد داشت. کمبودی در بخشهای فوق با وجود کار ١٨ ساعته در ٢٤ ساعت،  موفقیتها و نتایج به حد اقل و یا صفر تقرب خواهند كرد و مشكلات جدی ببار خواهد آورد.  
از جانب دیګر شخص دست اول اداره و حاکمیت نمې تواند چنان جامع الکمالات باشد که به هر فن و مسلک کشور وارد باشد. لذا لازم است در هر بخش متخصصین بخش مفردات کار را تنظيم و در دست رس شخص اول قرار داده و شخص دست اول باید در مطابقت به پالیسی خويش وبخش عوامل موجه دیګر توان بازگویی را داشته و مانند نطاق قوي عمل كند. 
اگر آمور به صورت پيګیر چنین تنظیم نه شوند در موارد منجر به خطا های مفتضحانه شده میتوانند  و اتوریتهء که بخش ان از فهم مسلکی است، به زمین خورده و از بین میرود. 
متیقن ام که این سیستم به نحوی روی کار است اما تأکید من به صورت مشخص به وزراء، رئيس اجرائيه  و رئيس جمهور کشور این است که: دربخش میدیا و دید و بازدید با مردم و سکتور معین حکومت و … قبل از نشست و قبل از ملاقات با ګروه و شخص باید شخص دست اول معلومات و ګزارش در مورد آن همراه متخصص بخش خود داشته  و در روشني ان به ملاقات و یا میدیا میرود که قسمت از متخصصین را استخبارات نز تشکیل میدهند. ممکن است که به نحوی در بعضی موارد چنین میشود. اما چیزیکه به ګمان اغلب نمی شود ان جمع اوری جوانب مثبت و منفی بعد از نشست و برآمد و ملاقات و یا بیانیه شخص اول است. شخص اول باید توان شنیدن سخن انتقادی و منفی را از اطرافیان خویش بعد از نشست و برآمد در میدیا با نشست کاری به صورت حتمی بعد از ملاقات با میدیا و یا ګروه داشته باشد. منظورم نشست با آغا بلی ها نه و نه نه هم نشست با کسانیکه قبل از ملاقات و بعد از ملاقات بر خود چارقل نه خوانند که موجب خشم شخص اول قرار نه ګیرند. اطرافیان آګاه و مستعد با توان نقد سازنده باید و باید دز نزد شخص اول ګوش شنوا داشته باشند. این افراد نقاد سالم در اصلاح نقیصه باید به نحوی ممکن و با روی راست مطرح کردن قضایادر بهبود سهم بګیرند. فکر میکنم اطرافیان سخت در ترس و لرس در رساندن حقایق به شخص اول یا اصلا امکان ندارند و یا به صورت ماستمالی میرسانند. اګر چنین نمې بود مسلما به جناب رئيس جمهور باید رسانده میشد که تاکید برای مخاطبین در ارگ که خانه های ملیونی دارند چرا سرکهای خویش را ترمیم نمې کنند و نمی سازند؟ یک تأ کید غیر دقیق و نادرست است. 
هدایات رئيس دفتر ریاست اجرائيه به مراجع مربوط حکومتی  مبنی بر لزوم اخذ تدابیر در مورد زمستان یک تأکید و هدایت مرجع مشروع است و رئيس دفتر چنین صلاحیت را ندارد. 
دادن ترفیع فوق العاده به صاحب منصب رسیده به رئيس اجرائيه با پیشنھاد و حکم تایپ شده سبب خشم هزاران صاحبمنصب کشور میګردد. 
این و دهها مورد دیګر که شخص اول اداره باید مستقیم و بلاتاخیر از خطا خبر و در تصحیح اقدام نمایند. 
ترس دارم ناوقت نه شده و ملت دیګر به ستوه خواهد آمد  و همه دار و ندار کشور به خطر جدی مواجه خواهد شد. 

بقیه اختیار به شما! 
دوکتور ص. سعیدی