آرشیف

2015-2-6

داکتر نقیب الله فایق

سفارت يــــــــــــــــا حقارت ؟

 

مطلبي تحقيقي درموردتشكيلات وزدوبندهاي سفارت افغانستان درامريكا !
اگرنگاه نيمه ي به عوامل جنگ هاي سه دهه ي اخيرنماييم ، بخوبي درك ميكنيم كه مسايل قومي بارزترين وحادترين عامل رويدادهابوده است .

دشمنان افغانستان ازتنوع قومي كه دراصل زيبايي ودارايي افغانستان عزيزاست به نفع شان سودبردند . به جاي برادري وبرابري ، مردم را به گروپ حاكم ومحكوم تقسيم نمودند .

آناني كه درمحكوميت ميماندند ، آغازگرقيام ها وانقلاب هاي مردمي بودند .
.
اوج تنش هاي قومي درسه دهه ي اخير ، ضربه ي سختي رابرپيكر ملت سازي ، وحدت ملي وافغانستان واحد ويكپارچه وارد نمود .

تاجاييكه عده ي ، ازنام افغانستان وافغان كه نشان دهنده ي هويت ما به جهانيان است ، سخت نفرت بردند .

بعدازروي كارآمدن حكومت رييس جمهوركرزي ، همه ي اقوام خودرا باشنده گان اين سرزمين دانسته وبه آرزوي برچيده شدن نزاكت هاي قومي ، راه دموكراسي وعدالت اجتماعي راپيش گرفتند .

ازنظرمسلك داكتري ، وقتي كسي ازباعث خوراك خراب ويا مراعات نكردن حفظ الصحه مريض شود ، داكتربرايش توصيه مينمايد كه منبعد بخاطردوباره مريض نشدن ، بايد اين وآن موارد را مراعات بكند . 

وقتيكه ميپذيريم ، مسايل قومي باعث عقب گرايي ، عدم پيشرفت ، جنگ ، بدبختي وويراني كشورما گرديده است ، بايد درحكومت داري نزاكت هاي قومي رامراعات نماييم زيرا عدم مراعات ، باعث تكرارمريضي قبلي ميشود كه اينبار براي تداوي آن تاوان بيشترپرداخت . 

مابه صفت نماينده هاي مردم ، ازحقوق شهروندي همه ي مردم كشوروهمه ي اقوام بارباردفاع نموديم ودفاع خواهيم نمود زيرا تقاضا وتامين عدالت اجتماعي ازوظايف ماست .

براي ما مهم نيست كه حتماً ازقوم خاصي حمايت نماييم ، بلكه ازآناني حمايت مينماييم كه به جرم فلان قوم بودن ، حق وحقوق شانرا ندادند ، صاحب كارو وظيفه نشدند وقصداً درحاشيه رانده شده وازنظرحكومت فعلي به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب گرديدند .

وضعيت حضورسياسي ومشاركت مليت اوزبيك وتركمن ، درهمه ي نهادهاي مركزي ، محلي وسفارت خانه ها چنان غم انگيز ، تكاندهنده ورقتباراست كه ميتوان گفت مشابه وضعيت فلسطيني ها درمناطق اشغالي است . 

ازعدم حضور اين قوم با افتخار تورك ( اوزبيك – تركمن ) درارگ ، رياست عمومي امنيت ملي ، اداره اصلاحات اداري ، ارگان هاي محل ، وزارت هاي ماليه ، تجارت ، داخله ، زراعت ، معارف و … سفارت خانه ها ولايات و … ميگذريم ، فقط ميخواهم درمورد سفارت افغانستان درواشنگتن ، كه چند روز قبل ازنزديك ديدم ، شمارا درجريان بگذارم .

به آرزوي واشتياق ديدن دپلومات هاي هموطنم ، با تعدادي ازوكلا راهي سفارت در واشنگتن شديم ، واقعاً باديدن جوانان تازه دپلومات وبزرگان خوشحال شدم ، خانم هانيزبودند ، سفيربه كشوربرگشته بود ، بخاطرآشنايي همديگر ، به معرفي پرداختيم ، ازشنيدن نام ها وچهره هاي تازه وكهنه ، خيلي خوشحال شدم ، برايم جالب بودكه چگونه عده ي ازجوانان وديگران ، دراين سفارت راه يافتند ، شيوه گزينش شان چگونه بوده است ، حس كنجكاوي ام بيشترشد ، ازنفرپهلويم تقاضانمودم تابامن درمحوطه ي تعميرقدم بزند ودرمورد اين دپلومات ها معلومات بدهد .

موصوف گفت !

بچه خليلي صاحب معاون رييس جمهور مستشارسفارت اند وهمزمان محصل بوده وازپول سفارت يك خانه ي كلان هم برايشان گرفتيم ، بچه لوي سارنوال صاحب هم هستند ، اتشه ي تجارتي ما برادرزاده احدي وزيرتجارت هستند . نزديكان فاميلي معاون صاحب اول ، وردك صاحب ، لودين صاحب ، وزيرخارجه ، خرم صاحب و … نيزهستند وهمه ي اينها اشراف زاده ها هستندوكسي بغيرازنزديكان بزرگان ، در اينجا آمده نميتواند . براي هركدام شان ماهانه (٣٠٠٠ ) دالرتنها كرايه خانه پرداخت ميشود ، هزاران دالر معاش ماهوار ومصارف ديگر نيز پرداخته ميشود .

وي بالحن شوخي افزود ازاينكه وزارت خارجه افراد شايسته ووطندوست را اينجا فرستاده ، گاه گاهي زورآزمايي و مشت زني هم ميكنند وبا آمدن و وساطت نيروهاي امنيتي امريكا ، يخن همديگر را رها ميكنند ، همچنان عده ي ازاين دپلومات هامحصل بوده وكمتر به سفارت ميآيند .

ازاين شخص پرسيدم كه دپلومات ها ازيك قوم ومنطقه هستند ؟ گفت ؛بيشتر برادران پشتون وتاجيك اند ، هزاره ها هم چند نفري هستند ، برايش گفتم اوزبيك ها چي ؟ وي باالهام ازآمرينش گفت ، اينجا سفارت بسيارمهم است و … اوزبيك اينجا چي ميكند .
آرامش خودراحفظ كردم و آنجا كه براي من به عوض سفارت ، حقارت بود ترك كردم .

سفارت افغانستان ، درواشنگتن "٣٥" نفرتشكيلات دارد كه حتي آشپزوياخدمه راهم ازاين بخش مردم افغانستان درطول اين سال ها وظيفه دارنساختند .

افغانستان در٦٤ كشوردنيا ، نمايندگي دارد ، وضعيت درهمه جا تقريباً يكسان است .

ازجانب ديگرافراد كه متعلق به خانواده خاينين ملي نباشند، ازهرقوم ومنطقه ي هم كه باشند فرصت اجراي وظيفه را دراين نمايند گي بدست نميآورند . 

هركدام ما درپهلوي هويت افغاني ، داراي هويت قومي نيزهستيم وهيچ كسي مستثنا ازاين امرنيست ، بناً يادآوري همچوبي عدالتي ها وتوجه به آن ، دشمني ومخالفت باتعصب و برتري گرايي بوده ، نه دامن زدن به مسايل قومي ،اميدوارم كه دوستان ماهم عين درك راازاين نوشته داشته باشند .

انشاالله با آغازكارپارلمان ، وزيرخارجه ي فاشيست ، متعصب وجنايتكارملي رابه يكي ازكميسيون هاي پارلمان احضارنموده ، صداي دادخواهانه ي مردم رابه فريادخواهيم گرفت واسنادمكمل راازطريق ميديا به سمع ملت افغانستان خواهيم رساند ، تا مردم بدانند كه عده ي ازافرادبا اعمال شخصي وقصدي شان درپي خيال حذف اقوام گام برداشته اند كه همچوحركات ، به دموكراسي نيم بند ده ساله ، ملت سازي ووحدت ملي سخت آسيب ميرساند .

سفارت خانه ها ازدولت ومردم افغانستان نمايندگي ميكند وافغانستان خانه ي مشترك همه ي مردم است ومردم با فرهنگ وزبان متفاوت ، باهم برادرانه دراين آب وخاك زندگي مينمايند ، حكومت بايد با فرستادن افراد متفاوت ، نمايندگي درست وسالم رادرسفارت خانه ها ، ازمردم خود داشته باشد .

ازديدما ، هرسفارت خانه ي كه پرسونل آن به اساس عدم شايستگي واقعي ، به اساس تعلقات خانوادگي با بزرگان ، كه به نحوي حضور وآيينه ي اقوام مختلف كشوررا تمثيل ننمايد ، خلاف منافع ملي تلقي ميشود.

وزيرخارجه ي فعلي ازنظرعلوم دپلوماسي ، فاقدهرنوع توانايي كاري ميباشد .موجوديت زلمي رسول ، به صفت وزيرخارجه افغانستان ، كاملاً شرم آور است ، به صفت يك افغان ازگرفتن نام زلمي به عنوان وزيرخارجه ، خجالت ميكشم ، آيا افغانستان داراي دپلومات هاي فعال ورزيده كه حركات دپلوماتيك وسخنان اوجلب توجه جهان گردد ، نداريم ، البته كه داريم .

من به امريكاييان واضح گفتم كه وزيرخارجه ما ازبركت ميراث شاه سابق به اين پست آمده ، نه ازجانب مردم افغانستان وسفارت اينجا نيزبه هيچ وجه ، سفارت افغانستان نبوده بلكه محصول حلقه ي مافياي قدرت ميباشد .

مابه رييس جمهوركرزي پس ازآغازكارپارلمان ، رسماً ازخانه ي ملت هوشدارخواهيم دادكه عدالت اجتماعي رادردم ودستگاه دولتي اش مراعات نمايد ، منابع قدرت بايدبگونه ي عادلانه ميان شهروندان كشور ، به اساس لياقت ، طوريكه حضورهمه ي مردم درآن مجسم باشد صورت گيرد . درحال حاضرفقط كمترازدوفيصد تورك ها ( اوزبيك – تركمن ) دردولت فعلي ماموريت دارند . 

من خودم ازجانب موكلينم كه برايم راي دادند ، ازاين بابت سخت زيرفشارهستم ، آنها مسوول اصلي مارا ميدانند كه نتوانستيم ازحق وحقوق انساني وشهروندي شان دفاع نماييم ، مارا بدتر ازكرزي وزلمي ميبينند، آيا سزاي قوم ستيزي وزيرخارجه را ما بكشيم ، ديگرنميتوانيم خاموش بمانيم ، قبل ازقضاوت تاريخ ، مردم كه ازحق انساني شان محروم ماندند ،هريك ازوكلا را محاكمه ي اجتماعي خواهند نمود .

اگرحكومت ، دست به اصلاحات سياسي وتامين عدالت اجتماعي نزند ، مامجبوريم كه صداي اين مردم را هرروز وباربار ، ازپارلمان ، مطبوعات وگردهمآيي هاي مردمي به گوش آناني كه به حقوق انساني ، دموكراسي وعدالت باوردارند برسانيم . 

من باوردارم كه همه ي مردم به چنين مشكلات دامنگيربوده ، فقط چند نفرتكه دار كه گويا نماينده ي فلان قوم اند كرسي هارا اشغال نموده ، اعضاي خانواده ، اطرافيان نزديك ودرمواردي ، هم قريه وهم ولايتي خودراصاحب وظيفه ساختند ، دورترازآن ، نه درغم قوم خود اند ونه هم درغم مردم . اين است شيوه تقسيم قدرت درافغانستان .

درفرجام من به همه ي مردم كشورم ، مربوط هرقوم ، مذهب ومنطقه باشند ، به صفت يك افغان سخت احترام دارم ودوست شان دارم ، ولي درپهلوي آن به برادري ، برابري ، مساوات ، عدالت ، وحدت ملي ، مشاركت وتوازن نيزخيلي علاقمند هستيم . 

تشكرازحوصله مندي تان
داکتر نقیب الله " فایق " وکیل منتخب مردم فاریاب درپارلمان

http://www.turkistan.es/index.php/88-social/275-dr-faiq-2.html