آرشیف

2015-1-24

محمد رفیع موج

سـیـــگــــــار

  
مقدمه
سیگار این دیو سیاه خفته، پیچیده در لفافه سفید فریت آزمندان وطمع زراندوزان تیره دل، که با نهیب کبریت جهل و بیخبری انسان بیدار میشود وچنان آتشی بر میافروزد که با هر دم او تنوره میکشد وشعله ورتر میشود ودودی برمی انگیزد که دیدگان بصیرت او را کور میسازد دیو سرکشی که تا آخرین سرمایه های سلامت جسم وروان انسان را برباد فنا ندهد از پای نمی نشیند واز آتش قهر او جز خاکستر حسرت بر جای نمیماند زنهار که این سرمایه های گرانقدر را در معرض تاراج این دیو سیه نهاد قرار ندهید.
شکی نیست که امروزه مصرف دخانیات ودرصدر آنها سیگار یکی از بزرگترین معضلات بهداشتی جهان به شمار می آید آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که در حدود یک میلیارد ودوصد میلیون نفر از مردم جهان سیگار مصرف میکنند که ازاین تعداد 320 ملیون نفر درکشورهای پیشرفته و880 ملیون نفر در کشورهای درحال توسعه زندگی میکنند .
آمار نشان میدهد که سالانه خدود 6000 میلیارد نخ سیگار در جهان مصرف میشود.
آخرین امار سازمان بهداشت جهانی حاکی ازینست که هر8 ثانیه یک نفر درجهان بر اثر بیماری های ناشی از استعمال دخانیات جان خود را از دست میدهد.
تحقیقات دانشمندان نشان داده است که چیزی حدود 4000 نوع ماده شیمیایی مختلف درتوتون ودود سیگار وجود دارد که 43 مورد از آنها به عنوان ترکیبات سرطانزا قطعی شناخته شده اند. مصرف سیگار اثرات سو بی شماری برسلامتی انسانها دارد از ریزش مو وآب مروارید وتصلب شرائین گرفته تا سرطان ریه وحنجره. وحدود 12 نوع سرطان مهلک دیگر.
امار کشورها نشان میدهد که بیش از 90 درصد افراد معتاد به مواد مخدر سیگار نیز مصرف میکنند از ان جاکه غالب ازآنها افراد پیش از اعتیاد به مواد مخدرسیگار نیز مصرف میکرده اند به نظر میرسد که سیگار خطرناکترین عامل بالقوه برای کشیده شدن به سوی اعتیاد باشد.
تجربه نشان داده که وضع قوانین محدود کننده نظیر عدم استعمال دخانیات در اماکن عمومی وممنوعیت فروش سیگار به نوجوانان وامثالهم علی رغم مفید بودن برای ریشه کن کردن این بلای خانمان سوز کافی نیست و باید تلاش کنیم که از طریق بالا بردن سطح آگاهیهای مردم در مورد مضرات بیشمار این دیو سپید روی سیه نهاد عوامل کشش افراد به سوی آن را هدل قرار داده و در حقیقت انسانها را نسبت به این ویروس مرگبار مصون سازیم با توجه به حرمت اضرار به نفس از دیدگاه اخلاق وشرع مقدس و با عنایت به این که مصرف سیگار از مصادیق بارز آن است ، تاکید بر این نکته نیز میتواند در جهت ایجاد مصونیت فوق اثر بخش باشد بنا ً ايجاب وملزوم براين ميشود تا از طريق رسانه هاي جمعي ودست داشته ها استفاده مطلوب واثربخش نموده وباداشته هاي اندك هم خدمتي وهم وظيفه وجداني كه همانا اگاهي اذهان است را انجام داده تا مشتركا ً جامعه مبرا از بدبختي هاي اجتماعي داشته باشيم.
در فرجام اگر كدام كمي وكاستي در اين نبشته ديديد ازبزرگواري تان مرا مورد عفو وبخشش قرارداده وبا نظريات وانتقادات نيك وبجا تان مرا ياري نماييد.
 
آن چه سیگار به شما انجام میدهد.
سیگار دارای نکوتین است که اثرات بسیاری بر وجود انسان دارد لذا فرعا باعث فوائد ذیل میگردد.
♦  موجب ترشح اندروفینها ( هورمونی که احساس گرم سرخوشی وآرامش ایجاد میکند ) در بدن شما میشود.
♦  درهنگام خستگی حال شما را بهتر میکند.
♦  به شما کمک میکند تا با سرگرم شدن با آن براحساس خود آگاهیتان سرپوش بگذارید.
♦  به شما موقعیتی برای سکون یا دفع الوقت میدهد.
♦  گرسنگی را ازیاد شما میبرد
♦  درمواقع انتظاربه شما دردفع وقت کمک میکند.
♦ تظمین تداوم نیاز اعتیاد گونه شما از یک نخ به نخ دیگر.
ماهیت اعتیاد آور نیکوتین
نیکوتین موجود در سیگار اثرات ذیل را دارند.
◘  نیکوتین بر بسیاری از دستگاههای بدن ما اثر میگذارد. نیکوتین یک ماده اعتیاد آور است ( اثر اعتیاد آور نیکوتین شش تا هشت برابر اعتیاد الکل است ) زیرا به سلول های مغز چسپیده وآنها را تحریک میکند وسرعت عمل بالایی دارد.
◘  نیکوتین با اتصال محکم به گیرنده های خاص سلولهای عصبی به تقلید عمل یک ماده شیمیائی درمغز به نام استایل کولین می پردازد وموجب برانگیختگی وافزایش هوشیاری شده ولذا به شما احساس آرامش میدهد.
◘  نیکوتین یک داروی روان گردان است که هم توان آرام بخشی وهم قابلیت تحریک دستگاه عصبی را دارد آین ویژگی دوگانه تنباکو بی اثر سازی اعتیاد را فوق العاده دشوار میسازذ در افراد سیگاری این نیکوتین است که به جای مغز بر بدن فرمان میراند.
◘  نیکوتین موجب آزاد سازی ترکیبات انتقال دهند ه عصبی میشود از جمله آن ترکیباتی که به ما احساس بهره مندی یا لذت میدهند و همچنین ترکیباتی که درد را تسکین میدهند این احساسات موجب میشوند که فرد سیگاری به مصرف آن ادامه دهد.
◘  نیکوتین شما را جبرگرا میکند علی رغم آسیبی که تنباکو به بدن شما وارد میسازد و عولقب اجتماعی منفی آن شما به مصرفش ادامه میدهید.
◘  بدن شما نسبت به نیکوتین مقاوم میشود و برای ایجاد اثر مطلوب اولیه باید مقادیر بیشتر وبیشتری از آن را مصرف کنید.
◘  در چند روز نخست پس از ترک سیگار درد حاصل از محرومیت بر شما عارض میشود.
◘  برای هر فرد سیگاری ای که حتی یک سیگار میکشد احتما ل بازگشت به آن به طرز خطرناکی بالاست.
 
<پايان قسمت اول>