آرشیف

2015-1-22

حسیب ظهوری

سـیــــــــاه دانــــــــــــــه

 

پیشگفتار:

هرقدرکه علم گیاه شناسی بیشتر از اسرار دانه‌ها ونباتات پرده بردارد وانسان به کمک دانش به اعماق ذران ولابلای عناصروموادراه یابداهمیت دانه‌ها بیشترشناخته میشود.
از حضرت رسول ص حدیث شریف است که: علیکم بهده اللحبته اسودافان فیها شفا لکل داالاالسام (بخاری) و مسلم.
ترجمه: (برشما ست که لامزم بگیریداین دانه سیاه «سیاه دانه» را یعنی بخورید بدرستی که دران شفای هرمرض بجز مرگ مو جود است) سیاه دانه یکی از داروهای یونانی است چنانچه رسول اکرم «ص» درحدیث مبارک فوق انرا دوای هر مرض بجز مرگ دانسته وبا ستعمالش.

توصیه فرموده اند
همچنان در نتیجه تحقیقات علمی درباره این دانه یک مقدار زیاد مواد ی موجود است که جلوامراض مختلفه را گرفته وحتی برای بعضی امراضتداوی مطلق بلقی می‌شود اما بصورت عموم دردانه وروغن سیاه دانه موادی موجود است که درنقش وقایه و صحت وسلامتی درتوازن جنسی رول عمد دارد؛ باساس راپورمحققین وعلما این دانه دارای فاسفورس آهن؛ کابو هیدرات؛ مواد ضد مکروبی؛ کروتیمن ضدسرطان وغیره میباشد وهم این دانه دارای انزایمها هضمی وخاصیت تقویه سیستم دفاعی بدن در مقابل امراض مختلف بشمار میرود. 
برای معلومات بهترنظر به علاقه مصرف کننده گان راجع به طریق استعمال این مواد بصورت فشرده وعام فهم خوانندگان عزیز را متوجه اهمیت این مواد که سبب صحت وسلامتی وخو شبختی می‌شود بقسم ارمغان تقدیم میگردد.

سیاه دانه واعجاز آن:
درخلال قرون گذشته اهمیت دانه‌ها روز بروز توسط عالما ودانشندان طبیعی تبارزنموده وکیفیت وترکیبات آن‌ها یکی بعد دیگر برای تداوی امراض مختلف کشف گردیده است وبدسترس مخلوق خداوند «ج» قرار گرفته است؛ یکی از این دانه‌ها هم سیا ه دانه است که خود دانه هایش وروغن آن درتداوی امراض و جلوگیری آفات مرضی مثمر واقع میگر دد.

این دانه پرمنفعت درتداوی امراض بدو قسم استفاده می‌شود:
یکی اینکه خود این دانه که دارای رنگ مطلق سیاه است با یک نوشیدنی گرم مانند چای شیر وغیره خورده مشود وطریقه دو م آن طوریست که روغن محصول این دانه بمقدار معین برای علا ج هر مرض با یک نو شیدنی گرم تجویز گردیده است. خوردن سیاه دانه وروغن آن بطریقه های ذیل روزانه جهت جفظ الصحه انسان دروقت معین مفید است:

1. همراه با عسل
2. همراه با عنای جوشانده
3. همره با یک پیاله چای گرم
4. همراه با آب مرکبات

از جمله امراضیکه توسط سیاه دانه وروغن آن وقایه وعلاج می‌شود قرار ذ یل است:
ریزش مو؛ سردردی بیخوابی؛ دردگوش؛ امراض جلدی؛ کچلی «عدم توازن درراه رفتن» گری یا جرب؛ امراض غده ها؛ جوانی دانه؛ پیس «ابرص» شکستگی استخوان؛ روماتیزم؛ دیابت؛ یامرض شکر؛ بلندی یاپستی فشار خون؛ التهاب کلیه یاگرده؛ سنگ های گرده ومثانه بندش ادرار التهاب جگر؛ سینه بغل؛ امراض قلبی؛ پیچش واسهال؛ امراض چشم؛ کرم شکم؛انواع دانه‌ها ضعف قوه با ضعف اعضای …….؛ سرطان؛ بی اشتهایی؛ سستی وتنبلی و بالاخره ضعف ذهنی وضعف حافظ که بصورت کل استفاده سیاه دانه ورو غن آن تجو یز می‌ شود. اینک برای بهتردرک نمودن تأثیرات سیاه دانه بالای امراض مختلف بدن انسان بصورت مفصل امراض واستفاده سیاه دانه و روغن آنرا برای هر مرض بصورت جداگانه تشریح داده واندازه ومقدارو طریقه استفاده ازان ارایه میگردد.

امراض مختلف
امراض دماغی واعصاب:

برای امراض دماغی وضعف اعصاب وکمزوری پنج قطره روغن سیاه دانه را با عسل ویا کدام نوشابه شیرین دیگر حل نموده روزانه نهارنوشیده شود.

قوت حافظ: 
پنج گرام پودر پودینه یا نعنا در یک پیاله آب جوش داده بعداً صاف نموده یک قاشق عسل وده قطره روغن سیاه دانه روزانه سه مراتبه نوشیده یک یک قاشق مصرف ونوشیده شود حافظ را تقویه مینماید.

قوه باه وتقویه جنسی:
روغن سیاه دانه راده قطره همراه عسل صرف قبل ازنهارصبحانه خورده شود.

سردردوسر چرخی:
برای رفع درد سر وسرچرخی پنج قطره روغن سیاه دانه همراه آب شیر گرم روزانه سه مراتبه نوشیده وقدری روغن را به شقیقه ها وبیخ موی ها مالش شود.

برای تقویه طحال:
یک قاشق آب لیموی ترش با یک پیاله آب شیر گرم یک قا شق چای خوری دانه سیاه دانه را روزانه سه وقت نوشیده شود تایک هفته مؤثر واقع می‌شود.

برقراری اعصاب:
یک قاشق چای خوری روغن سیاه دانه با یک پیاله قهوه نوشیده شود آرام می‌شود.

برای علاج سرفه:
چرب نمودن پشت باروغن سیاه دانه وخوردن یک قاشق نان خوری از روغن آن با آب جوش ودو قاشق سیاه دانه را در آب جوش انداخته بخار انرا تنفس نماید.

یرقان وزردی و آفات جگر:
یک قاشق روغن سیاه دانه ویک قاشق سرکه سیب مخلوط نموده صبحانه برای ده روز خورده شود جگر را تقویه وزردی رفع میگردد.
برای علاج مرض شکر:
یک پیاله سیاه دانه؛ بیست برگ ترتیزک؛ پوست انار تازه از یک ا نار؛ نیم پیاله گند درخت «شیره درخت» خوب میده شود در روز نیم قاشق از این پودر را با یک قا شق از روغن سیاه د انه مخلوط نموده برای یک ماه خورده شود.

برای علاج سنگ گرده ومثانه:
دوصد گرام سیاه دانه را میده نموده وآرد آنرا با سه صدگرام عسل خالص وصاف آمیخته شده روزانه یک قا شق آنرا سه وقت بآب شیر گرم خورده شود.

برای التهاب ورفع تورم:
محل التهاب را باآب وصابون شسته ومحل را با تکه پاک خشک نموده وبعدا محل را با روغن سیاه دانه خوب چرب ومساز داده برای سه روز دوام داده شود.

برای علا ج روماتیزم:
روغن سیاه دانه را بالای آتش قدری حرارت داده تا گرم شود وبعد آنرا بالای مفاصل که درد دارد به شدت مالش داده شودو روزانه سه قاشق روغن سیاه دانه سه وقت خورده شودتا درد ها رفع گردد.

برای جلوگیری ریزش مو :
آب لیمو را بر پوست سر وبیخ موها مالیده وبعد از پانزده دقیقه دوباره خشک گردد سپس روغن سیاه دانه خوب تا بیخ موها مالش داده شود برای مدت یک هفته هر روز این عمل تکرار گردد مورفتگی را علاج میکند.

برای علاج امراض چشم:
روغن سیاه دانه را در اطراف چشم مالش داده وقبل از خواب یک قاشق روغن سیاه دانه را با آب زردک صرف نموده واین عمل را برای مدت یکماه دوام داده شود.

برای علاج فشار خون:
برای جلوگیری از بلند رفتن فشار خون با هر نوشیدنی گرم روغن سیاه دانه را با دو دندانه سیر از طرف صبح میل گردد وهمچنان روغن سیاه دانه را در زیر آفتاب بربدن مالش داده شود این عمل مدت سه روزتکرار شود.

برای رفع بواسیر:
یک قاشق نان خوری سیاه دانه را میده نموده با سه قاشق روغن زیتون قدری حرارت داده تا خوب مخلوط گردد از مواد مذکور از طرف شب محل بواسیر را داخلی و خارجی چرب نموده و صبحانه سه عدد انجیر را با یک قاشق چای خوری مصرف گردد.

برای دفع اسهال:
یک پیاله ماست را با یک قا شق روغن سیاه دانه دوبار برای سه روز خورده شود.

بندش ادرار:
در یک پیاله شیر یک قا شق چای خوری روغن سیا ه دانه و مقداری عسل برای یک هفته ناهار خورده شود.

کمزوری جنسی:
قسط شیرین وحب االرشاد دو دوا ی یونانی را هم وزن میده نموده از طرف شب یک هفته ناهار خورده شود.
خلاصه هرشب یک قا شق روغن سیاه دانه را با نوشیدنی قابل میل نوشیده از بسا امراض جلوگیری مینماید همچنان دانه‌های سیاه دانه اگر روزانه یک گرام آ,نرا با نوشیدنی خورده شود شفا اکثر امراض شده میتواند؛ صرف یک قاشق روغن سیاه دانه ویک قاشق عسل قبل از خواب نوشیده شود بی خوابی رفع میگردد وهم با عث محفوظ ماندن صحت از هرگونه امراض شده میتواند وروزانه با عث نشاط وفعالیت می‌شود.
بامید صحت وسلامتی.

منابع : 
نگارش از خادم القرا الحاج دکتورغلام غوث خطیبی