آرشیف

2014-12-5

استاد غلام حیدر یگانه

سـلامی دیگـر

فگارزادة گرانقدر، به اميدِ سلامتيت و با سپاس از محبتهای بی شائبه

 

قـــربــان لـطـفــهــات، ســــزاوار نـيـســتـم
يـك گـل بــه زحـمـتِ تـــو روادار نــيـسـتــم
 
بــرقِ هـمــه جـهـان بــه تـنـم زد محـبـتـت
چــشـــم آشـنــايِ دولــتِ بـسـيــار نـيـستـم
 
دســتــان مـهـــربــان بـهـشـتـيت را بگــو

 

شـــرمـنــده ام چــنــانكـه ز اظهـار نيستم

 
بركنـد سد بغض، هـريـرود شعـر و ســاز
آن گــنـگِ خـوابـــديــدة  بـلغــار نـيـسـتـم
 
     گلـزارهاي سـاغر و جـام است صـوفـيه (1)
مـنـبـعـد، خــار ديـــدة ديـــوار نـيـسـتـــم
 
اي مهـربـان به يـاد توام، يـاد كن ز مـن
آنقدر سهــل و ســاده كه انـگار نـيستـم

——
(1) ساغر و جام، نام دو منطقة شاداب و زيبا در غـور است.