آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

سـفـرت باد بخـیـر

آخر ین و د ا عیه ا ز طر ف عبد دا لغفو ر « غو ر ی» د ر مر ا سم تشییع جنا ز ه و تد فین د و ست عز یز م ا نجنیر عبد ا لطیف جا ن « ا حمد ی » د رشهر لیلی کشو رهلند مئو ر خ 18.12.2012

همو طنا ن عز یز ،بر ا د ر ا ن و خو ا هر ا ن بز ر گو ا ر که ا مر و ز د ر مر ا سم خا کسپا ر ی و تشییع جنا ز هً بر ا د ر عز یز ما ن مر حو و مغفو ر ا نجنیر عبد ا لطیف جا ن « ا حمد ی » ا ز ر ا ه ها ی د و ر و نز د یک قد م ر نجه نمو د ه ا ید خد ا و ند بز ر گ و تو ا نا با لطف و بز ر گو ا ر ی ا ش شما عز یز ا ن ر ا مو ر د لطف و نو ا ز ش بیکر ا نش قر ا ر د ا د ه و ا جر عظیم ر ا نصیب هر یک ا ز شما عز یز ا ن بگر د ا ند.
ا ینجا نب عبد ا لغفو ر « غو ر ی » منحیث د و ست و ر فیق نز د یک مر حو م ا نجنیر عبد ا لطیف جا ن « ا حمد ی »که ا ز سا لیا ن د ر ا ز بد ینسو با مر حوم شنا خت و ر فت و آ مد د ا شتم و ا ین د و ستی ا نشا ا لله تا آ خر ین لحظا ت ا ز ز ند ه گی ا م بی آ لا یشا نه و د و ستا نه با همه اعضا ی فا مل ا ین د ست عز یز م و ا طفا ل نا ز نینش ا د ا مه خو ا هند د ا شت.
بند ه که د ر آ خر ین لحظا ت ا ز ز ند ه گی ا ین د و ست گر ا نقد ر و ا ین ا فسر د لیر و با شها مت و طن که د ر مها جر ت و د و ر ا ز و طن د ر بستر بیما ر ی شد ید و نا علا ج قر ا ر د ا شتند د ر کنا ر ش بو د م و تا آ خر ین ر مق نفسها یش ا و ر ا همر ا هی میکر د م ، قبض ر و ح ا ز قفس سینه و پر و ا ز ر و ح پا کش ر ا بسو ی آ سما نها مشا هد ه میکر د م بر ا ی من مثل یک خا طر ه ً فر ا مو ش نا شد نی بطو ر یا د گا ر و جا و د ا ن خوا هد ما ند . ا نا لله و ا نا ا لیه ر ا جعو ن.

بر ا د ر ا ن و خو ا هر ا ن عز یز و گر ا می : میخو ا هم ا ز طر ف خو د و به نما یند ه گی ا ز ا عضا ی فا میلم به بر ا د ر ا ن عز یز م هر یک محتر م عبد ا لها د ی خا ن « احمد ی» ،محتر م د ا کتر عبد ا لمنا ن « ا حمد ی » منحیث بر ا د ر ا ن بز ر گ مر حو م ا نجنیر عبد ا لطیف جا ن « ا حمد ی » ، به خو ا هر عز یز و گر ا می ا م محتر مه پتو نی جا ن خا نم بر ا د ر محتر م ا نجنیر عبد ا لطیف جا ن « ا حمد ی » و ا طفا ل نا ز نین بر ا د ر عز یز ما ن هر یک آ ر یا جا ن 15 سا له، ر ا مین جا ن 13 سا له، ها ر و ن جا ن 11 و ر و ئین جا ن 6 شش سا له و جمشید جا ن بر ا د ز ا د ه ،و جمیله جا ن خا نم بر ا د ر و متبا قی خو ا هر ا ن و ،خو ا هر ز ا د ه ها و بر ا د ر ز ا د ه و متبا قی ا قر با و د و ستا ن نز د یک بر ا د ر مر حو می که ا مر و ز د ر مر ا سم خا کسپا ر ی تشر یف ند ا ر ند ا ز با ر گا ه ا یز د متعا ل بر ا ی همه شا ن صبر جمیل و ا جر عظیم ا ستد عا مینما یم .
د ر آ خر آ ر ز و مند م ا جا ز ه بد هید پا ر چه شعر که به نما یند ه گی ا ز خو ا هر ما ن پتو نی جا ن خا نم مر حو م ا نجنیر عبد ا لطیف جا ن « ا حمد ی » و ا طفا ل بر ا د ر عز یز به عنو ا ن آ خر ین تحفه به گو نهً مر ثیه سر و د ه ا م تقد یم و نثا ر ر و ح پا ک ا ین بر ا د ر عز یز نما یم .
آ ر ز و مند م که قلب د ر د نا ک، حز ین و ا ند هگینم بمن فر صت و ا جا ز هً آ نر ا بد هد تا بتو ا نم ا ین تحفه ً نا چیز م ر ا تقد یم و نثا ر د و ست عز یز و مها جر م نما یم . ر و حش شا د و جنت ا لفر د و ش مقا م آ خر ینش با د . آ مین یا ر ب ا لعا لمین.

سـفـرت باد بخـیـر

ا ز جـهـا نم میـر و ی ا ی همـد م و د مسا ز من
سفـر ت بـا د بخـیــر ا ی هـمر ه و هــمـر ا ز من

جا ی تو خا لـیست عـز یز م تا ا بـد د ر قـلـب من
نیسـت آ غـو شی که غـلـطـد ا ین د ل غـمـا ز من

شا خ و برگم زرد وزا روغنچه ام پژمر د ه گشت
خا ک شـد بـر خا ک ر فـت تا ج سـر م گلـبا ز من

گـلـشـنم با د خـز ا ن یکـبا ر ه گی پا یـما ل کـر د
پـر پـر ک کر د با ز بـشکـسـت قـا مـت تـنـا ز من

با غـبـا ن و بلـبـل و گـل ر ا هــمه ا ز ما گـر فـت
تا ا بـد خا مـو ش گـشـت هــم نـغـمـه و آ و ا ز من

بعـد ا ز یـن هـر گـز نـد ا ر م گرمی ی آ غـو ش تو
مـیکــشـم آ غــو ش بـجـا یـت طـفـلکـا ن نـا ز من

پـیکـر ی نا ز و لـطیفـت نیـسـت ا گـر د ر بستر م
مهـر تـو د ا ر م به د ل ا ی ا فـسر و سـر با ز من

سـیـنـه ا ت بـو د سـنگـر ی گـر م حـر یم مـیهـنت
میزد ی پر هر طر ف چو ن با ز ا ی شـهـبـا ز من

ما بـتـو نا ز یـم هـمـیـشـه ا ی د لـیـر مـر د و طن
چو ن فد ا کا ر و طن بو د ی تو ا ی جـا نبا ز من

تو برود رخا ک وا زخا ک همچوگـلهـا سـر برا ر
تا ببینی صبح و شا م د و ر و بر ت پر و ا ز من

را مین وها ر و ن و ر وئین،آ ر یا یت ا شکـبا ر
ر فتی، تنها ما ند ی ما ر ا عز ت و ا عـز ا ز من

(غوری) میخوا ند د عا ی خیر به ا ر وا ح لطیف
کـن قــبـو ل بـا ر خــد ا عـجـز مـن و نـیـا ز مـن

هلند
18.12.2012
عبدالغفور « غوری»