آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

ســلامـی از دل و از جـان نویـسـم

ســعــیـــدی آن عــزیــــز مـهـــر بــا نـــرا
سـیــا ســت  پـیـشـــه ُ آ تـــش  ز بـا نـــرا
 
ســلا مــــی از دل و از جـان نــویـــســــم
مـر آ ن د یـر یـنـه  دو ســت  قــد دا ن را
 
به مـیـدان  سـیـا ســت تـنـد و تیـز ا سـت
هـــمـیـــد ا نــد  ره  و رســــــم  کسان را
 
به اخـلاص و عـمــل د لـهــا  گـــر فــتــه
بــدا نـــد رســـم و آ یــیــن  جــهـــا ن را
 
گـرانــقــدر  وعـزیـز و مهــر با ن ا سـت
هــمـیـد و ن هــمــد م  هــــر نا تــوا ن  را
 
یــقـیـنا اهــل و عـلــم و دا نـش و هـوش
بـــدا نــنـــد   ارز ش   درٌ  گـــــــرا ن  را
 
گـــــرا مــی داردش  یـارا ن  هــمـــــــد ل
خـصــوصـــا دوستــان جـان  فــشــا ن را
 
خـوشـا کا بـل خو شـا  انـد یـشــه هـا یـش
کـــه با شــــد نـا م آ ن  زیــنـت  زبا ن  را
 
مـپنـد ا ری که کـا بـل قــد رد ا ن نیـســـت
کـه  پر و رد ه ا ســت ، مــردا ن  جهـا نـرا
 
دران جـا مـر قــد مــرد ا ن مــر د ا ســـت
روا ن بـخـش اســت هـماناروح و جا ن را
 
تـــــرا گلـــــگــون قــــبـا  پـوشان کا بـــــل
حـمایــت مـیکـنـــنـد  چـون  حــرز  جان را
 
درآ ن جـا مــــرز  و ا یـن و آن  نــدا نـنـد
نـــوا زنــد  نــخـبـه  هـــا ی  کا ر دا ن  را
 
ز شــاه  کا بــــل و سیـنــد وخــت نا مــی
نـیـــکـو دارد هــمــــی  نـام  و نــشـا نـرا
 
کــشـیـــده  ســوی خـــود از مهـــر بـانی
هــمـا ن زال  زر  آ ن  پـیــر جــوا ن  را
 
نـوا زش  داد سـیـنـد خــتـش بـه عــز ت
بــــد ا د ش  دخــت  نــا ز  نــو جـوان را
 
ز مـهــر بـــی مـثـا لـش کـرده تسـخـیــــر
شـــهــــی سـیـسـتـا نـیـی زا بــلستــا نــرا
 
بـزرگان هـــر یـکــی  بـر د نـد به نـو بـت
از یـن خـطـه  فـیــــو ض  بـیـــکـــــرا ن را
 
هـمـا ن  نـسـتـوه  مــرد ا ســتا د مـشـعــل
گــرفـتـه هــــم  ازیــن  خـطـه  نــشــا ن  را
 
زغــیــرت  غـا زی ا کـبــــر خان  نــا مـــی
به هــمــت  بـســت  چون مـردان مـیـا ن را
 
به  آ خــــر شــا ه  امـــــا ن الله   غــــا ز ی
بـر ا فـرا شــت  بیـرق ا فـغــا نـســتـا ن را
 
کـنـون فـرصــت  تـرا شــد ای نـیکـو راُی
کـه  یـا بـی  اســـم  و رســم  بـا سـتـا ن را
 
بـود کــا  بــل  مقـام  فـــخــــــر و  عـــزت
گـــرا مـی  کــرده   مــردان جـهــــا ن را
 
زفــیـــض  عا شـــقـــان  و عــار فـا نـــش
بـگـــیــر ی  فـیــــض هـا ی  جــا  ودان را
 
شـنـیـــــد م ا یـنکـه انــــدر شـهـــــر کا بـل
بــجـو یـــی نــــا م   غـــور بـــا سـتــا نــرا
 
شـــدی کا نـــد یــــد  بـهــــر را ُی گــیــری
بـه آ ز مــون  عـــد ا لــت شــهـــر یا نـــرا
 
یـقــیــن دار م بـه  فـــضـــل  ا و تـعـــآ لــی
که یـا بـی هــرچه  خـوا هـی مــر هـمـان را
 
ز لــطـــف  ایــز د   و یــا را ن   هـــمــــد ل
به پـا یـا ن  مـیــبـری  ایــن  امــتــحـــا ن را
 
خــد ا ونـد ا  !   بـه  احـــســـا ن خـد ا یـیـت
فـــز و ن کـــن  د وســتا ن  مـهــــر با ن را
 
کــه  در لـحــظـــات  حـســــا س  کــنـــو نــی
بگـــیـــرنـد  دســــت  یا ر ا ن  ز مـــــا ن را
 
هــمـی  خـوا هــم   زا هــــل  دیـن و دانـــش
کـه  دانــنـد   نـبـض  هـر عـصـر و زما ن را
 
خـصـو صـا شــهـــــر یــان  شـهـــر کا بـــل
بــــدا نـنــد  قـــد ر هــــــر خــرد و کـلا ن را
 
خــدا ونــــد ا !  به  لـطـــف بـیـــمـــثـا لــت
حـمـا یـت  کـن  تـو   مـیــر  کـا ر وا ن   را

 

اســتـاد فـضــل الـحــق فــضـــل
چغـچـران   دیـار فـیـروز کـوه  سـنـبـلـه 1389
  
این نـا مـه ُ د وسـتانه  به منا سـبــت  کا نـد یـد شـد ن  دوسـت دیریــنـه  و مهـــربا نـم  محـــتـر م  ا حـــمــــــــد  سـعــیــدی  سـیـا سـتـمـدار ، نـویـسـنـده  و صـا حـب نـظـر در ا مـور سـیا سـی  که خود را   از   طـریـق شـهـــر کا بـل  به پا رلـمـان افـغـا نسـتـان در سال 1389  کاندید نمـوده اند  تحـریـر گردیده  اسـت  وبدینـو سیـــــــله  از با رگاه  ا یـزد مـتعــآل برای ایـشـان  موفقـیـت ها  و پیـروزیهــا ی  مـتـد اوم  را تمـنـآ دارم . ا زینکه  خودم در چغـچـران هـســتـم  و بـرا ی شـما راُی داده نـمـیتوا نـم  معــذورم دارید صـر ف با دعا ی فراوان  آرزومند پیروزی شما هـسـتـم . هـکـذا یاد آور میَشـوم که در صورت  پیـروزی مـردم و ملـت رنـجـدیده ُ خود را فرا موش نفـر مایید. یا هـــو !!!