آرشیف

2015-1-24

محمد رفیع موج

ســـو تــغـــذیــــــه

 
تغذیه عبارت از مصرف کردن مواد غذائی کامل، صحی و غنی از مواد ضرورت انسان است. مواجودات حیه برای نشوونمای عضویت شان، برای سلامتی عضویت خویش و برای حیات عضویت شان به مواد غذائی ضرورت دارند.
تغذیه جز ضروریات روزمره انسان را تشکیل میدهدو تغذیه از مواد غنی از انرژی، اصل زندگی صحت مند بودن را تشکیل میدهد که امروزه غذاهای کامل برای عضویت انسان شامل: پروتین، کاربوهایدریت و شحم میباشد.
طبق تحقیقات که انجام شده است سه نوع غذا به عنوان غذای کامل در ماورای طبیعت وجود دارد: تخم مرغ، شیرو گوشت.
سوتغذی یک پرابلم عمده در جوامع بشری است خصوصا کشور های جهان سوم را مورد تهدید قرار میدهد.طبق گزارشات ملل متحد 826 ملیون از مردم از سوتغذی رنج میبرند.
سوتغذی عبارت از مصروف ناکافی غذای مورد ضرورت عضویت میباشد. سوتغذی وقتی بوجود میاید که:
* در رژیم غذائی مقدار کافی پروتین و انرژی موجود نباشد.
 جذب پروتین و مواد غذائی در اثر امراض مختلف مختل شده باشد.  *
 مواد غذائی در امراض مختلف زیاد نشده باشد. *
اطفالیکه مصاب به سوتغذی اند وفیات در نزد شان نسبت به اطفال سالم بسیار بلند است.
سوتغذی اکثرا همرای انتانات است مانند سرخکان، اسهال، انتانات تنفسی همراه میباشد.
اطفال مصاب به سوتغذی بسیار لاغر، تلف شده و ضایع شده میباشند که به نام ( پوست و استخوان) یاد میشوند. شحم تحت الجلد شان به مصرف رسیده و التوات شل جلدی در بازو، پاها و سرین آنها به ملاحظه میرسد. سوتغذی ها بطن متوسع دارند وجه این مریضان چین خورده است. قد این اطفال کوتاه است، حتی میتواند پندیدهگی بدن شان نیز به وجود آید. این اطفال مصاب به کم خونی استند.
وزن نمودن طفل بهترین طریقه برای کشف سوتغذی است
سوتغذی زیادتر توسط فاکتور های که با هم ارتباط نزدیک و مستقیمی دارند به وجود میایند مانند: فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی، و فامیلی در عموم و در خصوص غربت،جهالت، عقیده به خرافات،کمبود موادغذائی، خرابی حفظ الصحه و موجودیت امراض انتانی. یکتعداد فاکتورهای ذیل نیز در آن ذیدخل اند:
) عمر δ ) جنس                 δ) زیادی اطفال          δ) فاصله کم بین ولادت     δ  )اطفال کم وزن     δ  ) دوگانگی δ) توقف یا عدم کفایه تغذیه با شیر مادر    )امراض انتانی
چگونه میتوانیم سوتغذی را از جامعه برطرف کنیم : اطفال را غذای متوازن، غنی از مواد انرژی و کالوری بدهید. اطفال را وادار به ورزش کنید که از یکطرف اشتها را خوب میکند و از جانبی باعث رشد و نموی حجرات میگردد. جامعه را از فقر به سوی یک اقتصاد اساسی سوق بدهید.اطفال شیرخوار را حتمی شیر بدهید.
از کثرت اطفال جلوگیری نموده و مادر از غذای درست جامع در زمان ولادت صرف نماید. اطفال را از امراض انتانی محافظه نمائید یعنی واکسین مناسب زرق نمائید.

 
مهمتر اینکه جهالت را از جامعه بر بسته و جایش را با علم متبادله نمایم.
 

من توجویم
در تاریکی هراس  انگیز شب که قهر طبیعت پرده قیرگون بر
چهره جهان افکنده است آنگاه که دیده گان جز دیده عشاق بسته
شده گاهی آهنگ مست کننده و احساس انگیز زنگ شترها و استران
در دشت های پهناور شرق منعکس میشود-در آن هنگام در  دل سیاه شب تو را می جویم–
ترا جستجو میکنم.
بر فراز کوه ها- بر امواج دریا ها- زیر فواره ها- در اعماق افیانوس ها
که ظاهری آرام و باطنی شوریده دارند در ارتفاع ضخره ها آنجا که
فضای نباشد تا پروانه ای برقصد و پرواز کند تورا می  جویم- ترا
جستجو می کنم.
در صبحگاهان- آنگاه که ژاله بهاری بر چهره شاداب سبزه ها و
لب های گل ها  یک لجظه میدرخشد و لخظهءی دیگر محو
میشود در نسیم بهاری که شاخه های زنبق و اطلس را تکان
میدهد تو را می جویم- ترا جستجو نی کنم.
تو را که در بستر حریر خفته ای و دیده گان سیاه طرب آلود ت-
گونه های هلو رنگ ات میدرخشند جستجو می کنم و می جویم.
کوشش می کنم که عکس روی تو را در چهره ستاره گان آسمان
تما شاه کنم-  ستاره ایکه در گوشه آسمان سوسو می زند- مرا
بیاد تو- بیاد امیدهای لرزانم- بیاد آرزوهای فریبنده و بی پایانم میآفکند.
ا مید های من مانند پرتو آن ستاره که گاهی میدرخشد و لحظءی ضعیف میشود در کانون تاریک قلب
و سرنوشتم لحظهءی بتابش میآید و دقیقه دیگر که تو را دور از خود میبینم که به ساحل میرسی
نابود میشود ولی باز هم این امید بر باد رفته نیرو میگیرد- نیرو میگیرد تا بتوانم این نغمه
جاو یدان را بسرانم و در اقیانوس بیکران آرزوها قریاد بزنم که تو را می جویم-
ترا جستچو می کنم.

کاش چون آینه روشن میشد
دلـــــم از نقش تو و خنده تو
صبحگا هان به تنم مـیلرزید
گرمی دســــــــت نوازنده تو
  کاش بر ساحل رودی خاموش

عطر مرموز گـــــــــیاهی بودم
چوبر آن جا گـــذرت می افتاد
به سراپای تو لــــب می سودم