آرشیف

2014-12-11

حسام الدین سعیدی

ســـلام ای نـامـــدار اهـــل دوران

 

نسبت نوشته در باره نکاح شغار که محترم عبدالقدیرخان علم ارسال کرده بودند وجناب مفتی ابوالفیض بشری غوری به پاسخ پرداخته وکتاب بنام تراشه بم بر نوشته علم  نگاشته اند  جناب علم صاحب در پاسخ چشمه زمزم نوشته ومن بگونه میانجی بخدمت چنین تقدیم میدارم

 

ســــلام ای نـــامــــــدار اهــــل دوران
(علم) ای حـضـرت عـبــدالـقـدیـر خان
بـه عـلـم وفـضـل و تحقیــق وکمـــالت
بسـی تـحـسـیـن بـا  دا هـــم بـشـــارت
شـمــــا و حـضـــــرت مـفـــتـی دوران
ابوالـفـیـض این فضیلیت پیشه انسان
هـر آنـچـه در بـیـان داریـــد حق است
اسـاسـش چـون کـلام پـاک رب اسـت
تـخــصــص دارد ایــن مــــرد مــنـــور
بـفـتـوا هـمـچــو ایـن تـحـقـیـق حـاضـر
مـحـقـق هـرچـه مـیـگویـد عزیز است
کـه پـاک از خـود نـمـائی وستیز است
مـیـان اهـل تـحـقــیــق اســت گـفـــتـار
خـــلاف یــکـدیـگــر در رآی و کــردار
نـمـی زیـبـد چــو مـن هـم دیـگـری را
بــــدون عـلـــــم در بـــیـــن آورد پــــا
کـلام ظـاهـــرآ مـــوزون بــــی نـظـــم
کـنـد نـسـبـت بـمـردان از ســر خـشـم
نـخـسـتـیـن واجـب آمـد خـود شـناسی
پـس انـگـه پـاس حـق درحق شناسی
مـرا شـایـد کـزیـن زریـنـه گــفــتــــار
بـخــود گــیــــرم دوای جـهـل و پـنـدار
چـنـان که پـیـش ازین ازمحضر شان
گــرفـتـم قـطـــره قــطـره آب حـیــوان
مـنـم شـاگـرد دیـــرین ابــوالـفـیـــض
ز حـزمن خـوشه برچـیـن ابـوالفیض
ولـی حــق را هـمـیـشـــه پـاس دارم
بـه رجـحــان دلــیــل احـســاس دارم
نــه یـک طـالـبــی در چــغــچــرانــی
ولــی یـک بـحـر عـلـمـی بـی کـرانی
اگــر هـنـدی مـسلـمان است مشهور
بـــود از بــرکــت شــاهــانـــه غــور
کـمــال عــلــمــی و تــدبـــیـر اقـبـال
بـعـالــم یـک حـقـیـقـت هـست برحال
اگرچه شهرت شان همچوماه است
ولـیـکـن اشـتـبـاهـش اشـتـباه است
مثال مردمان همچون درخـت است
ثمارش گونه گونه نرم وسخت است
مـحـاسـن رامـحـاسـن گـفـت شـایــد
خـطـا را در خـطـا سـنــجــیــد بــایــد
نـبـاشـد حـیـرت انــدر ذات بـیـچـون
تـعـالـی شـآنــه عــمــا یـقـــولــــون
ســــلام از سعــیــدی دل افـگــــــار
بـه هـمـکـاران جـام غـور، بـسـیـار
 

مولوی حسام الدین سعیدی چغچران(غور)

26/11/1390