آرشیف

2015-1-16

شفقت الله انوری

ســـــلام تـیـوره !

سلام تیوره !

 

سلام تیوره ، سلام ای شهر حماسه آفرین ، سلام که از شوق وصال تو در استانه انفجار است ، سلام به کوهای سر به فلک کشیده ات که از خون رفتگان وعزیزانیمان شادابی گرفته است، سلام به بادام های تب دار خون گرفته ات که از خون شهیدای مان خرمی گرفته است سلام به پیر وجوانت، سلام بر خاک داغداری شهیدای خفته ات، سلام به باغ های توام با نوای بلبلت وسلام بر سر نیزه های طلوع آفتابت که اینک بر آن شاخه هائی سبز بوسه میکوبند که بوسه زدن حال واحوالی آرام وعادی را می طلبت ودرین روز خجسته اول ماه حمل سال 1392 کسی را آرام نمانده است چون هنگامه هنگامه بهار است .

سلام تیوره ، آیا میشنوی؟
حق باتو است اگر نشنوی اما توباید بشنوی چون تو خود زاد گاه راد مردان تاریخی ، توسیلی توسیلابی توسیلی محکم در برابر سیل زده گان تاریخی ومن فدای تو که تو خود فدای اسلام شدی ، من آمدم آغوش خویش بگشای ، من آمدم گرچه دیر پس از سالها پیشتر از آن اما آمدم ، آمدم تابه کوهپایه توبوسه زنم ، نه به خاک خاک پرستان ، به خاک خداپرستان ، به خاکی که خون من در رگش دمیده است.
سلام که از آتش عشق می سوزد وسلام که از فرط عشق پرمی زند از من به پزیر وخاطرات باتوبودن درنهاد من نهفته است.

(انوری)