آرشیف

2015-1-16

عبدالظاهر سروری

ســــــــــــــــلام ای غـــــــــــــور!

سلام ای غور که تن افتاده پیرت
سلام گویم به شاهان شهیرت
به تن بیمار گشتی کو طبیبت
زچشم مردمان پنهان وکیلت
مخورغم چون وکیل افتاده درگل
تراعمران کند باختم تحصیل
نوای ماستری درفکر او زد
ترا نسیان همیشه زیر پا زد
دلم سوخته برایت گویم ای جان
صدا کردم چو آدرس گشته پنهان
مخورغم چون وکیل  پولدار گردد
همیشه شاد با دلدار گردد.
 
بااحترام عبدالظاهر "سروری"دانشجودانشکده زبان وادبیات دانشگاه بلخ