آرشیف

2015-1-17

علاوالدین محمدی

ســـــــــــــــــــــــــــال 1390

 

 
 
 این بهارنو زبعد رستخیز       هست برهان بر وجود رستخیز
«مولوی»
 

سال نو، بهارنو وعيد نوروز را ، بنده به نمایندگی از آدرس همه قلم بدستان رسالتمند و دست اندرکاران فرهيخته ، ریاست اطلاعات وفرهنگ وآمریت را دیوتلویزیون ملی غور به پيشگاه هم ميهنان عزيز و کليه همزبانان وهم فرهنگيان باورمند سنن پرافتخار حوزۀ تمدنی وفرهنگی مشترک مان درقلمروهای پهناورآريانای کبير، خراسان پرفروغ ديروز وافغانستان پرآشوب امروز، درهرکجا وهرد ياری، که هستند ، بخصوص دست اندکاران سایت زیبا جام غور تبريک وتهنيت ميگويد وبرای هريک ازهم باوران صاحبدل، صحت، عافيت وبهروزی آرزو می نمايد تا سال نو را با بهارنو، آرزوها، انديشه ها وآرمانهای نو، تصاميم واقدامات نو، درجهت آبادی وطن، آزادی وسعادت مردم رنج کشيدۀ مان، پيروزمندانه سپری نمايند.
       واما سالی که گذشت نه تنها دستاوردی را درزمينۀ تأمين نظم و امنيت وکاهش جنگ وخونريزی، بهبود وضع اقتصادی ورفع ابتدايی ترين ومبرم ترين ضرورتهای حياتی جامعۀ نيازمند مان، بهمراه نداشت، بلکه درسالی که گذشت  نا امنی ها در کشورنسبت به سال قبل آن بيشتر گرديد.
       امرمسلم اينست که صلح وآرامش، آزادی وبهروزی وقتی نصيب خلقها وکشورها، ازجمله برای وطن ومردم ما د ست ميدهد، که هرشهروند جامعۀ ما ، فکر وتصميم ، عزم واراد ۀ تغيير وضع را درتمام پهنای زنده گی ، درانديشه وروان خود جاگزين نمايند وبه اين اصل واند يشۀ فنا ناپذير وماندگار معتقد گردند  که : « اگرسجا يای ا نسا نی زا دۀ محيط ا ست پس محيط را با يد ا نسانی ساخت.»
      آری! برای انسانی ساختن محيط و بوجود آوردن تغييرات بنيادی درهمه بخشهای زنده گی ، تفکرنوين ،  عزم وتصميم نوين، توأم با برنامه وپيکارنوينی  نياز است ، که قدرت علمی وتوانايی عملی انجام اين رسالت بزرگ ( تغيير محيط انسانی) رادارا باشد.
       اکنون، بايست ازپی" برنامه های محوری " رفت، که انعکاس دهندۀ خواستهای زحمتکشان کشورما، يعنی کارگران، دهقانان، پيشه وران، کارمندان وکارکنان پايين رتبۀ دولت وکليه دست اندر کاران عرصه های علم و فرهنگ وهنر باشد ومنافع مادی ومعنوی آنها را درخود تجلی دهد. 
       تا وقتی که زحمتکشان کشورما دوستان ودشمنان حقيقی خودرا درمتن برنامه ها بدرستی درک و تشخيص ندهند ؛ راهها ووسايل آزادی ومنافع حياتی  شان دربرنامه ها مشخص نباشد ؛ سرنوشت خويش را با اهداف وبرنامه های يک تشکل سياسی گره نخواهند زد. 
      مارا عقيده براين است، که يگانه راه برون رفت ازوضع دشوارموجود حل قانونمند تضاد ميان نيروهای مولده ومناسبات توليد می باشد که درپرتو آن ساير پرابلمهای ملی، جنسی، زبانی ومذهبی حل ميگردد.
هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز، از خداوند بزرگ سال 1390 را سال خیر وبرادری برای مردم رنجدیده افغانستان بخصوص ملت غور خواهانم.
 
علاوالدین محمدی
9/حمل/1390