آرشیف

2015-2-25

داکتر عزیز فاریابی

ســــــــــــرود دل

خزان آمد جهان رنگ دگر شد ،
به مرغ کوچی آهنگ سفر شد .

سرشتش مایه ی فرسودگیهاست ، 
که شاخ خشک در کام شرر شد .

به برگِ  زرد شبنم بستر افگند ، 
به کلک ارغوان الماس زر شد .

زمستان چون سیه دل  رو سفید است ، 
زبیدادش جهان زیر و زبر شد .

کنون گرگ حریص تیز دندان ، 
به سوهانِ زمستان تیزتر شد .

بیا ای هموطن زینجا گریزیم ، 
کند صد پاره گرگی ار خبر شد .

بهار آید خزان خالی کند جای ، 
عروسِ گل وطن را زیب و فر شد .

گریزد دیو  زین باغ ِدل آرا ، 
قدح پرکن که مینا با هنر شد .

"ثنا" خواند ثنا در مقدم گل ، 
لب خشکش به آب بوسه تر شد .

سرود از دل بخواند (فاریابی ) 
درخت گل به بلبل بال و پر شد .

باعرض ادب و حرمت 
عزیز فاریابی کانادا 
شهر وانکوور